สำนักกฎหมายต่างประเทศ

 

                   (ก) ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมายต่างประเทศและเอกสารทางกฎหมาย

ของต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศกับกฎหมายไทยเพื่อประโยชน์

ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                   (ข) แปลกฎหมายและเอกสารทางกฎหมายตามที่หน่วยงานของรัฐ องค์การ

ระหว่างประเทศ และสถานทูตของรัฐบาลต่างประเทศขอความร่วมมือ

                   (ค) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกู้เงินต่างประเทศและการออกพันธบัตร รวมทั้ง

การบังคับใช้กฎหมาย

                   (ง) รวบรวมเอกสารทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง

                   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2545. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เงื่อนไขการใช้บริการ