เอกสารประกอบการสัมมนา "มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"