กุมภาพันธ์ 2561

 • - โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • กันยายน 2560

 • - เอกสารประกอบการสัมมนา "มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
 • - สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการของร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ
 • - สรุปผลการสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
 • - สรุปผลการสัมมนาโครงการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองเรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมาย
 • - โครงการสัมมนาเรื่อง "หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย"
 • - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • - โครงการสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดสัมมนา เรื่อง "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
 • สิงหาคม 2560

 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดโครงการกฤษฎีกาสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐
 • กรกฎาคม 2560

 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การปฏิรูปกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี" ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ MOLEG แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 • กันยายน 2559

 • - เลขาธิการฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559