เมษายน 2560

 • - แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๘๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖๓)
 • ธันวาคม 2559

 • - ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบขนส่งในอาเซียน
 • - รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร The Training Program on Leadership and Management at the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๕๙
 • - กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีข้อดีอย่างไร (3)
 • - กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีข้อดีอย่างไร (2)
 • - กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีข้อดีอย่างไร
 • กันยายน 2559

 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดสัมมนา เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดสัมมนา เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศ หัวข้อ "ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการจัดตั้งศูนย์ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน"
 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดงานเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ LAW for ASEAN
 • สิงหาคม 2559

 • - กฤษฎีกาจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 5
 • - สำนักงานคณะกรรมการต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากสถาบันพระปกเกล้า