กันยายน 2561

 • - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • มีนาคม 2561

 • - สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดโครงการ เสริมสร้างความความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
 • มกราคม 2561

 • - พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แห่งเกาหลี (Korea Institute of Public Administration-KIPA) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธันวาคม 2560

 • - สำนักงานคณะกรรมกำรกฤษฎีกาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการต้านทุจริต
 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายยทอดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • พฤศจิกายน 2560

 • - สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นหนังสือขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดโครงการกฤษฎีกาสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑
 • กันยายน 2560

 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาจัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การใช้ระบบอนุญาตในการตรากฎหมาย"
 • สิงหาคม 2560

 • - ประชุมการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล)
 • มิถุนายน 2560

 • - การประชุมทางวิชาการนานาชาติว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ครั้ง ๔ (4th Internation Colloquium on Secured Transactions)
 • - กฤษฎีกากับการแก้ปัญหามาตรฐานด้านการบินของประเทศ
 • เมษายน 2560

 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
 • กุมภาพันธ์ 2560

 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดโครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พฤศจิกายน 2559

 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดโครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 • ตุลาคม 2559

 • - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาจัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสาคัดแยกขยะ" วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บริเวณท้องสนามหลวง