เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฏหมาย

เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ การศึกษาวิจัย การประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนากฎหมาย การจัดทำและเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัย การให้เงินอุดหนุนหรือเงินรางวัลแก่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมาย และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานการศึกษาวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไทยต่อไป

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนากฎหมายของประเทศเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

พันธกิจ

- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ

- จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย

- จัดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัย

- จัดทำและเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัยและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย

- จัดทำฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยทางกฎหมายเพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.lawreform.go.th)

- พัฒนาทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียน

ยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมายได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ดำเนินโครงการปรับปรุงกฎหมาย

ดำเนินโครงการปรับปรุงกฎหมายตามนโยบายของรัฐ เช่น กฎหมายที่ล้าสมัย กฎหมาย ที่สร้างความเหลื่อมล้ำของสังคม กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุนหรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

๒. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยหรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมายของประเทศ

(๑) จัดให้มีโครงการศึกษาวิจัยกฎหมายในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ รวมถึงการพัฒนากฎหมายใหม่ ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้วย

(๒) ให้เงินอุดหนุนแก่การจัดทำตำรา หรืองานวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายของประเทศ

(๓) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงกฎหมาย หรือการศึกษาวิจัยด้านกฎหมาย

(๔) สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับสากล

๓. เผยแพร่ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย

(๑) เผยแพร่เอกสารวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมาย เช่น บทความ ข่าวสารพัฒนากฎหมาย ฯลฯ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร หรือเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

(๒) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ

พัฒนาระบบสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย ให้รองรับการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเงินทุน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีเนื้อหาด้านการพัฒนากฎหมายที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

๕. พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดยเพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอและสอดรับกับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น มีการกำหนดขอบเขต ของงาน (job description) ให้ชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมกับภารงานของเงินทุนหมุนเวียนทั้งงาน ด้านปฏิบัติการและด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องใช้อัตรากำลังในสายงานที่ต่างกัน ตลอดจนต้องมี การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเงินทุนหมุนเวียน เช่นเดียวกับบุคลากรอื่น ๆ ขององค์กร

เป้าหมายหลัก

๑. รัฐบาลสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการปรับปรุงกฎหมายที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้บรรลุเป้าหมายได้

๒. การศึกษาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนฯ สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นข้อมูล ในการปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายของประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนานักวิชาการด้านวิจัย ของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

๓. เป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนากฎหมายที่น่าเชื่อถือของประเทศ

๔. มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

๑. มีการจัดทำร่างกฎหมายหรือแนวทางการพัฒนากฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ

๒. มีผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมายอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง รวมทั้งบทความเผยแพร่อย่างน้อยปีละ ๑๒ ฉบับ

๓. มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และปลอดภัย สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ งานร่างกฎหมาย รายงานผลการศึกษาวิจัยผลการประชุม หรือสัมมนาผลการรับฟังความคิดเห็น และผลการดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย รวมทั้งจัดให้มีระบบการวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยกำหนดตัวชี้วัดจากการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับสูงสุด (ระดับ ๕) ซึ่งจะต้องมีอัตรา ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี (ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

๔. มีการเพิ่มอัตรากำลังที่เพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน โดยมีการจ้างลูกจ้าง ในตำแหน่งนักกฎหมายจำนวน ๔ ตำแหน่ง

โครงสร้างทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมายในปัจจุบัน

โครงสร้างทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมายในปัจจุบัน

contact