KRISDIKA

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ระเบียบปฎิบัติสำหรับการประชุมกรรมการร่างกฎหมายครบคณะ

- แนวทางปฎิบัติของฝ่ายเลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจาณาร่างกฎหมายและการให้ความเห็น

- กำหนด "มาตรฐาน" สำหรับการปฏิบัติงานทั่วไปสำหรับข้าราชการในระดับตำแหน่งต่าง ๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา