Slider Image 1 Slider Image 3 Slider Image 2 Slider Image 3 Slider Image 4

สถานที่ติดต่อ

สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
๕๗ ชั้น ๔ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๘๐ ๐๗๙๗ - ๘
โทรสาร : ๐๒ ๒๘๐ ๐๗๘๒

แผนที่