Slider Image 1 Slider Image 3 Slider Image 2 Slider Image 3 Slider Image 4

วัตถุประสงค์

๑. เสริมสร้างให้นักกฎหมายภาครัฐมีวิสัยทัศน์ทันการเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมไทย

๒. เสริมสร้างให้นักกฎหมายภาครัฐมีทัศนคติที่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม

๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลัก ที่นักกฎหมายภาครัฐต้องรู้ รวมทั้งกฎหมายเฉพาะด้านที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

๔. เสริมสร้างทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่นักกฎหมายภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

   หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึันไป
(ระดับกลาง)