Slider Image 1 Slider Image 3 Slider Image 2 Slider Image 3 Slider Image 4

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และยกร่างกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย สามารถร่างกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามรูปแบบของกฎหมาย โครงสร้างของกฎหมาย และภาษาทางกฎหมาย

๒. เพื่อให้นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีการตีความกฎหมาย ตลอดจนหลักการและวิธีการของการให้ความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยสามารถให้ความเห็นทางกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง

๓. เพื่อให้นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคดีปกครอง การประสานงานในการแก้ต่างดำเนินคดีปกครอง