Slider Image 1 Slider Image 3 Slider Image 4 Slider Image 5

ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๓๓ กับ วารสารกฎหมายปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ปัจจุบัน จัดจำหน่ายเล่มที่ ๓๑ ตอน ๑

       อัพเดท รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการ รุ่นที่ ๑๘

แจ้งกำหนดการฝึกอบรม แบบตอบรับ และรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึ้นไปรุ่นที่ ๒๐

แจ้งกำหนดการฝึกอบรม แบบตอบรับ และรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง รุ่นที่ ๑๖

แจ้งกำหนดการฝึกอบรม แบบตอบรับ และรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการรุ่นที่ ๑๔

ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร