รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๐

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวยุภาวดี มีแสง
2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายมนตรี ทองอ่อน
3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาววรรณวิมล มะละเจริญ
4 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายนิติรัฐ ดำสมาน
5 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายเอกรักษ์ ฤกษ์งามสง่า
6 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวพญาวดี จันทร์เทวาลิขิต
7 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวสุพรัตน์ อินโต
8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวชลลดา จินตเสถียร
9 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวสุนันทา กว้างทุ่ง
10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาววรณัฐ ห้าวเจริญ
11 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ว่าที่ร้อยตรี ศิริวรวุฒิ ตั้งเศรษฐพัฒน์
12 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าที่พันตรีหญิง นิรชรา จันทร์เพ็ญ
13 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยเอก ณฐพร สุขแก้ว
14 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยเอก กัณฑ์ เสตะพันธุ
15 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยเอก สกุลเดช ไตรรัตน์วรุณ
16 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยโทหญิง ปรียวิชญา แสนวิเศษ
17 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรีหญิง อาวีจรรย์ สินสมุทร
18 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ทรงพันธ์ ศรีขยันดร
19 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอกหญิง วรรณรัตน์ คล้ำมีศรี
20 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก อิทธินันท์ มุสิกะนุเคราะห์
21 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอกหญิง พิมพ์วิภา พิชิตพล
22 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก วรยศ สุทธะลักษณ์
23 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก สัญญพงศ์ กล้าหาญ
24 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ชาญณรงค์ มุ่งชู
25 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก เศรษฐพล คุณะเกษม
26 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก วิทยา สังขบุญชู
27 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ชัยเดช เกิดศิริ
28 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก นิติภูมิ ทุมขุนทด
29 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท เตชิต เยี่ยมรัมย์
30 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอกหญิง พิมพ์กมล เสริมนรา
31 กองบัญชาการกองทัพไทย ร้อยเอกหญิง พลอยพริม สุพรรณเภษัช
32 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ นาวาอากาศตรี ชัยณรงค์ พวงน้อย
33 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอกหญิง จิรามาศ อินทรสมพันธ์
34 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรีหญิง มธุศร สุทธะลักษณ์
35 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก วิโรจน์ วงษ์เวียน
36 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก พิพัฒน์ เกษรบัว
37 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก สุรพงศ์ แก้วบุดดี
38 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี เยี่ยม ฤทธิ์น้ำคำ
39 กรมบัญชีกลาง นางมนัญญา ธัชแก้วกรพินธุ์
40 กรมบัญชีกลาง นายจิตเกษม น้อยไร่ภูมิ
41 กรมบัญชีกลาง นายชานิล กุรินทร์
42 กรมบัญชีกลาง นางสาวศศิธร ช่อกระถิน
43 กรมบัญชีกลาง นางสาวนวพร ตั้งจิตเจริญชัย
44 กรมบัญชีกลาง นายธนิต สมพงษ์
45 กรมศุลกากร นางสาวบุษราคัม แก้วฟ้านภาดล
46 กรมศุลกากร นางสาวรติยา เลิศสกุลภัทร
47 กรมศุลกากร นายวรเชษฐ์ อุตมะ
48 กรมศุลกากร นางสาวณัษฐา วงศ์อร่าม
49 กรมศุลกากร นายสราวุธ พิพัฒน์มโนมัย
50 กรมศุลกากร นางสาวสุกานดา ศรีบุญส่ง
51 กรมสรรพสามิต นางสาวสุดารัตน์ วุฒิเศรษฐไพบูลย์
52 กรมสรรพสามิต นางสาวณัฏฐนันท์ วันไชยธนวงศ์
53 กรมสรรพสามิต นางสาวนภัสสรณ์ อมรวรวิทย์
54 กรมสรรพสามิต นางสาวจารุณี บริรักษ์วรากร
55 กรมสรรพสามิต นางสาวอรรถยา จงสามัคคีถาวร
56 กรมสรรพสามิต นายพีรภัทร ปัญญาวุฒิชัย
57 กรมสรรพสามิต นางสาวจำปูน พ่วงลาภ
58 กรมสรรพสามิต นางสาวอรพินท์ พรมพา
59 กรมสรรพสามิต นางสาวกรรณิการ์ ทรงสกุล
60 กรมสรรพสามิต นายสนธยา พลเยี่ยม
61 กรมสรรพสามิต นายธนาธิป หนูช่วย
62 กรมสรรพสามิต นางสาวพนิดา งามล้วน
63 กรมสรรพสามิต นายชัยพร ถั่วสวัสดิ์
64 กรมสรรพสามิต นายเกื้อพงศ์ ปัทมเรขา
65 กรมสรรพสามิต นายจอมวิชญ์ จันทร์พรหมมา
66 กรมสรรพสามิต นายณัฐ เปรื่องปัญญานนท์
67 กรมสรรพสามิต นางสาวศุภลักษณ์ เลิศบุญนำ
68 กรมสรรพสามิต สิบตำรวจตรี อำนวย ชอบจิตต์
69 กรมสรรพสามิต นางสาวอมรรัตน์ ทรงวิลาศ
70 สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน
71 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล เอกคณิต
72 กรมชลประทาน นางสาวปรียาพร แสงแก้ว
73 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายทองศูนย์ ฉ่ำมณี
74 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายชาตรี คงหมุน
75 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอนุวัช วิชัย
76 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอัตตพล นุ้ยแก้ว
77 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายกิตติพงศ์ คงรักษ์
78 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายปรพรรดิ จินดาพันธ์
79 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวินัย จันทะคะมุด
80 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมพร ขาวนาค
81 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเพลินพิศ ชูเชื้อ
82 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอำนาจ อินทร์งาม
83 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวรพิตา ศุภธนิต
84 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายบัญชา ไชยมโน
85 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอุดม วงศ์มา
86 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวพิชามญ เมฆพัฒน์
87 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายสุระศักดิ์ ปลอดใหม่
88 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายสุวัฒน์ ชัยรักษา
89 กรมทางหลวง นางสาวภาวิณี ดีโท่น
90 กรมทางหลวง นายกฤษฎา ดิเรกศิลป์
91 กรมทางหลวง นางสาวนิษก์นิภา ทองคำ
92 กรมทางหลวง นางสาวรุ่งฤดี ทองทัพ
93 กรมควบคุมมลพิษ นางสาวทิพย์ธีรา รัมมณีย์
94 กรมป่าไม้ นายธนพู คุตตรานนท์
95 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนพพร ดอกไม้งาม
96 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จ่าเอก ดนัย สะอาดคต
97 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวสุพัตรา วัฒนธรรม
98 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสรศักดิ์ ใจบุญทา
99 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาววนาลักษณ์ มุ่งพิงกลาง
100 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวดาริกา นาคขาว
101 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจิรวัฒน์ ศกุนะสิงห์
102 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเอกอุระ มีประเทศ
103 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายรักเกียรติ ตู้หงษา
104 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวลัดดดาวัลย์ สุวรรณรัตน์
105 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวุฒิพงศ์ ศรีรองคต
106 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวน้ำทิพย์ เหล่าจูม
107 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวนภสินี นุชเจริญ
108 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา อ้อยพันธุ์ดี
109 กรมการปกครอง ว่าที่ร้อยตรี สุรกานต์ ปรีชาภักดีสกุล
110 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวีระ รุกพันธ์
111 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวกมลชนก เจีรยรวิวัฒน์วงศ์
112 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวไปยดา ยะดา
113 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาววรำไพ เพ็ชรหาญ
114 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจรัญ ขวัญแก้ว
115 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพลัฏฐ์ สุวรรณชาตรี
116 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายถวัลย์ชัย พรหมมา
117 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวธิดารัตน์ บัณฑิตนันทิ
118 กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวศุทธินี สถิตพานิช
119 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวณิชาภา เกยมณี
120 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวชรินดา นุชนิยม
121 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายภูวดล กุฎีคง
122 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวกิตติยา กมลเวช
123 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวสุขวสา ศรีสุเทพ
124 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธิติพงศ์ เดชศรี
125 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณัฐวุฒิ จันทะเรือง
126 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวจินดาหรา แก้วมะ
127 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวชนิดา พีระยุทธ
128 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายยุธยา ศรีเทพบุตร
129 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวชนิดาภา แก้วกระจาย
130 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอุกฤษฎ์ สิทธิโกศล
131 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวภรนันท์ ขวัญทอง
132 กรมบังคับคดี นางสาวรุจิรา จิรจรูญจิตต์
133 กรมบังคับคดี นางสาวกิ่งดาว เพียชัย
134 กรมบังคับคดี นายเจริญศักดิ์ กลั่นประชา
135 กรมบังคับคดี นางสาวรังสิมา รัตนะ
136 กรมบังคับคดี นายอนันต์กฤดา กองสุข
137 กรมบังคับคดี นางสาวพิมพ์มาศ ดวงมี
138 กรมบังคับคดี ว่าที่ร้อยตรี กฤช กลันตรานนท์
139 กรมบังคับคดี นางสาววรรณวรางค์ ยวงคำ
140 กรมบังคับคดี นายณัฐพล สง่าวงษ์
141 กรมบังคับคดี นางสาวพิชญา ทวีประดิษฐ์ผล
142 กรมบังคับคดี นางสาวสิริรัต เหมทานนท์
143 กรมบังคับคดี นางสาวปิยะนุช โหมดเทศ
144 กรมบังคับคดี นางสาวเอรวรรณ ศิริมังฆศรี
145 กรมบังคับคดี นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามกุล
146 กรมบังคับคดี นางสาวบุญธรรม กอเซ็ม
147 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชูเกียรติ พาเทียม
148 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญชู จิตส่งเสริม
149 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปัญจพงษ์ สมสาร์
150 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทิวากร มีระหันนอก
151 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเสาวนีย์ ภู่พงษ์
152 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอาทิตย์ รวมสิทธิ์
153 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาบตำรวจ โอภาส โคตา
154 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางหทัยรัตน์ ลักษณะจินดา
155 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเสถียรวัฒน์ มูสิเกิด
156 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธวัชชัย มงคลมะไฟ
157 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายมาคุ้น หมายสุข
158 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง
159 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวมาลิณี วงศ์คำลือ
160 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนุชา สุวรรณสถิตย์
161 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูชาวานิช ภูผา
162 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายศิริพงศกร ชูสังข์
163 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาววทานีย์ เมฆหมอก
164 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายธีระวรรธน์ ขวัญเมือง
165 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวมณีรัตน์ แสงสุวรรณนุกุล
166 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวบุษกร ลิ่มเหรียญทอง
167 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายปิติภัทร จักรเพชร
168 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางไอรินทร์ กระต่ายทอง
169 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวนิญดา เศรษฐ์วัฒนา
170 กรมการแพทย์ นางสาวกาญจนาวดี พิทักษ์จินดา
171 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสุริพล ไทยนิยม
172 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายปรานต์อธิป ถังกุล
173 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายภานุวัฒน์ มาตรแสง
174 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายวีระวุธ กุลชาญวุฒิ
175 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางปิยธิดา ศุภรัตนชาติพันธุ์
176 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวพิชญ์สินี ประดับพลอย
177 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นางสาวสุลาวัณย์ สุขปลั่ง
178 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายภาสันต์ ทรรทุรานนท์
179 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวปรางทิพย์ หวังสมนึก
180 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายคมสัน นิคมคณารักษ์
181 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายธีรยุทธ์ ตั้งบุญเกษม
182 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวพัชรี สุชาติพงค์
183 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์
184 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายสถาพร นพรัตน์
185 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายยุทธนากรณ์ ผมหอม
186 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายชูพงศ์ สายสร้อย
187 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายการุณย์ พิมพ์สังกุล
188 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวธิติกา ชมะโชติ
189 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายจาตุรงค์ นาสมใจ
190 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวขวัญชนก วิบูลย์คำ
191 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางแสงดาว สกุลปราโมทย์
192 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสุวรรณา จันทร์แดง
193 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวณัฐพร ยอดมโนธรรม
194 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายธโนชัย ปรพัฒนชาญ
195 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายรัฐกร ทิมาตฤกะ
196 สำนักงานอัยการสูงสุด นายปิยะ ภูมิประเสริฐโชค
197 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสุมิตร แก้วโกมล
198 สำนักงานอัยการสูงสุด นางปานหทัย จุทอง
199 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวทองอยู่ วิเศษวงษา
200 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวปัทมา โสมสงค์
201 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวประภัสสร คำดี
202 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุชาดา คูนิอาจ
203 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวธัณสินี วันจงคำ
204 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจิตรมาส เลาหวัฒนากุล
205 สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าที่ร้อยตรี วาสนา ฉายบุญสุข
206 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวฐิติวรดา วงศ์ชิดวรรณ
207 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายนรรถพล แสงขำ