รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๑

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวอุทัยวรรณ พวกไธสง
2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวจริยา สมานเดชา
3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวมนภรณ์ ศุภเชษฐพันธ์
4 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอก สุวัฒน์ ฉิมวัย
5 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอก ธพงศ์ พงศ์พิชญ์พัฒนา
6 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอกหญิง พรบุญทิพย์ รอดศิริ
7 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรือเอกหญิง นภาพร วิมานะ
8 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง ภัสสร ชีระพันธ์
9 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง พัชรวรรณ ประสงค์สิน
10 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง สิริกานต์ อุดมผล
11 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง เพชรรัตน์ ประกอบพรกิจ
12 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโท นิติพัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
13 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง พิมพ์อัปสร สร้างสมวงษ์
14 สำนักงานพระธรรมนูญทหาร นาวาตรี ตติย์พัชร เทพหัสดิน
15 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี ธนภัทร บุญเดช
16 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรีหญิง ปรวรรณ ประสงค์ศิลป์
17 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ศักดิ์รพี สร้างสมวงษ์
18 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก สุทธวิทย์ แสงประสิทธิ์
19 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ประลองยุทธ ดิษบรรจง
20 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ธรรมนูญ ศรีบัวชุม
21 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก กัมปนาท เพ็งคล้าย
22 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก สมพงศ์ นามสง
23 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก สาทิส มโนภินิเวศ
24 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก พิสันต์ นพวิจิตร์
25 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก จมร เกษสุวรรณ
26 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี อดุล โสภา
27 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก นิพนธ์ เฮงยศมาก
28 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก จักษ์ ธาระรูป
29 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก นัฐพล มาประณีต
30 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก บุลกิต เจริญดินไทย
31 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก พลรบ รักษพรรณ์
32 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท วิรัช พันธุ์เขตกรรม
33 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี ณัฐวัฒน์ วงศ์วุฒิตุลาการ
34 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก สุรเชษฐ์ สุจารี
35 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก วิเชียร เดือนขาว
36 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก ทองคำ ทองคำเจริญ
37 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก ภูษิต ทองเกิด
38 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์
39 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอกหญิง พิชญาภา อร่ามพงษ์พันธ์
40 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก กิตติพงศ์ สีหนาท
41 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก เดชา บุญแสง
42 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก ธีรชัย พันธ์เพิ่มศิริ
43 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก บุญยืน สายเทียน
44 กรมบัญชีกลาง นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์
45 กรมบัญชีกลาง นางสาววันวิษา วิเศษชาติกุล
46 กรมบัญชีกลาง นางสาวพราวรวี รักการดี
47 กรมศุลกากร นายปฏิกรณ์ ลิ่วเวหา
48 กรมศุลกากร นางณญาดา หาญโรจนกุล
49 กรมศุลกากร นายอภิชาติ อุ่มอยู่
50 กรมสรรพสามิต นางสาวเสาวรส ริมสาคร
51 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวขวัญชนก สายเทพ
52 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาววรวิมล จันทรทอง
53 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวสุมาพร ศรีสุนทร
54 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายพุฒิพงษ์ นิลสุ่ม
55 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายปราการ แดงประดับ
56 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวพิมพ์ชนก ศรีสารคาม
57 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยภัทร เกษมณี
58 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเสาวณี เขนเมือง
59 กรมชลประทาน นางสาวปาณิสรา ศรีมะปรางค์
60 กรมชลประทาน นางสาวชนิดา เอี่ยมละออ
61 กรมชลประทาน นางสาวชมบุญ สารคุณไพศาล
62 กรมปศุสัตว์ นายพงศธร โกนิล
63 กรมพัฒนาที่ดิน นายบัญญัติ ทำของดี
64 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวพจนีย์ กิมสร้าง
65 กรมวิชาการเกษตร นางสาวกนกพร โชติรัตน์
66 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวพีชานุช โยธะการี
67 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สิบตำรวจตรี ธัชธรรม์ เหลืองวิริยะแสง
68 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาววัลยุวรา ปลื้มทรัพย์
69 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายบุญรุ่ง คำของ
70 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสนธยา ทองดี
71 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวสุกัญญา จุลสุข
72 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอธิฎา ปิยนิธิภัทร
73 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายธัญวุฒิ สุวรรณเวลา
74 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุมิตร์ บุญชม
75 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวประภาวดี วัชโรทัย
76 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายยศกร เมืองน้อย
77 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายชัยณรงบ์ เรืองโชติพัฒน์
78 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวธนธรณ์ อัตถไพศาล
79 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายธวัชชัย แรงสาริกรรม
80 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวชญาภัทร แก้วมหากาฬ
81 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอภิฑูรย์ หนูเอก
82 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาววรัญญา นิ่มกุล
83 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สิบตำรวจตรี ฉลองชัย จันทร์ใจดี
84 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวภัทรา ลาวัลย์ประกาย
85 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวพรพิมล น้ำพ่วง
86 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นางสาวปัญจิรา บุญติด
87 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายอัครัชญ์ พ่วงแสง
88 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายเกรียงกมล จันทร์วงศ์
89 กรมเจ้าท่า นางสาวณัฐณิชาช์ จารุเดชา
90 กรมเจ้าท่า นางสาวสุนิตา คงมั่น
91 กรมการขนส่งทางบก นางฐิติรัตน์ พืชโรจน์
92 กรมทางหลวง นายวีรวัฒน์ บุ่งนาแซง
93 กรมทางหลวง นายนิรัตน์ น้อมนำทรัพย์
94 กรมทางหลวง นายชวภณ แก้วสนิท
95 กรมทางหลวงชนบท นายวสันต์ สามิภักดิ์
96 กรมทางหลวงชนบท นางสาวสุนีรัตน์ ดิ้นสวัสดิ์
97 กรมทางหลวงชนบท นางสาวธิดารัตน์ สิงหพล
98 กรมทางหลวงชนบท นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต
99 กรมควบคุมมลพิษ นายสิทธิชัย ละมัย
100 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายบารมี ศรีระษา
101 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาวอัจฉรา จันทาโฮง
102 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาวสุกัญญา บัวประหลาด
103 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเทอดศักดิ์ หมอมนต์
104 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาวชลธิชา นัฐกุลนิวิฏฐ์
105 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวภัทรรัตน์ พงษ์เจริญ
106 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายภัทรพงศ์ ลือชัย
107 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสุรภพ จันทร์เปล่ง
108 กรมการค้าต่างประเทศ นางสาวชุติมา สมจิตต์
109 กรมการค้าต่างประเทศ นางสาวทิพย์จารี จันฤาไชย
110 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายจักรกฤษณ์ เจริญพงศ์
111 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวทิพย์วรรณ หาญณรงค์
112 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายมงคลชัย คลังทอง
113 กรมการปกครอง นายเอกภพ มีธรรม
114 กรมการปกครอง นายสมพาน พันคลอง
115 กรมการปกครอง นายศักดิ์ชัย โรจนรัตน์
116 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวรติกร เจือกโว้น
117 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวเธียรวรรษ จำปานิล
118 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมพร ช่วยแท่น
119 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเศกรินทร์ แข็งฤทธิ์
120 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวปสุตา พรหมพื้น
121 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวนันธิดา สว่างรัตน์
122 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวเพ็ญพักตร์ แสนมี
123 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปราโมทย์ อัมพรรัตน์
124 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายภูมิพิสุทธิ์ พงศ์เพียรธรรม
125 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายศักย์ปกรณ์ ศรีประเสริฐ
126 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวเพ็ญศรี จังคุณากร
127 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวสิริจันทร์ ก้งหวั่น
128 กรมบังคับคดี นางสาวณัฐพร เสียงสัมพันธ์
129 กรมบังคับคดี นายสุทธิธรรม สุทธิรักษ์
130 กรมบังคับคดี นายรณภพ อ่ำสั้น
131 กรมบังคับคดี นายเมธี อาชามาส
132 กรมบังคับคดี นางสาวนราภรณ์ แสงพันธุ์ตา
133 กรมบังคับคดี นายพงศธร พิทักษ์วงษ์
134 กรมบังคับคดี นายวัชพล บุญสะอาด
135 กรมบังคับคดี นางสาวณลินทิพย์ กฤษณะพันธ์
136 กรมบังคับคดี นางสาวสุรีย์พร ขวัญแก้ว
137 กรมบังคับคดี นางสาวกชกร เพชรสมุทร
138 กรมบังคับคดี นายจิติยา โอฬารปีติกุล
139 กรมบังคับคดี นายชัยรัตน์ จันทร์ผง
140 กรมบังคับคดี นางวลัยพร วรทินไชย
141 กรมบังคับคดี นายธวัชชัย บุญลือเลิศ
142 กรมบังคับคดี นายธนิต เดชาทัย
143 กรมบังคับคดี สิบตำรสจโท พันชัย ปุนนะรา
144 กรมบังคับคดี นางสาวปาริชาติ คุณาสวัสดิ์
145 กรมบังคับคดี นางสาวพวงเพชร พลจันทร์
146 กรมบังคับคดี นายกันตภณ กลิ่นสกุล
147 กรมบังคับคดี นายไพรัตน์ เพชรประดับ
148 กรมบังคับคดี นางสาวทปญา หนูเกื้อ
149 กรมบังคับคดี นางสาวละไมมาด มาตศรี
150 กรมบังคับคดี นายชาคริต เงินมาก
151 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายสถาพร เชาวนสุภา
152 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวทรรศดา มะลิขาว
153 กรมการจัดหางาน นางสาวนิภาพร ช่วยวงศ์
154 กรมการจัดหางาน นางสาวจิตตาภรณ์ นวนพนัด
155 กรมการจัดหางาน นางสาวอรวรรณ ล้อประกานต์สิทธิ์
156 กรมการจัดหางาน นายชัชวาล นพณัฐเสฏฐี
157 กรมการจัดหางาน นางสาวกนกลดา โกมุทรินทร์
158 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุรพงศ์ วิจิตรโสภา
159 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวบุษนีย์ สุริคำแดง
160 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอภิชาติ ศรีวรกุล
161 สำนักงานประกันสังคม นายเอกกร แท่นธนวงศ์
162 สำนักงานประกันสังคม พันจ่าเอก ไชยา สุวรรณพันธ์
163 สำนักงานประกันสังคม นางสาวสุรีรัตน์ หนัส
164 สำนักงานประกันสังคม นางสาวมัณฑนา จันเครือ เกิดศิริรักษ์
165 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายฐิติพงษ์ โคตรวงศ์
166 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์
167 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายนิติพงศ์ แก้วแก่น
168 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวนภารัตน์ ธีระศักดิ์
169 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจักรพรรณ ดิษฐเนตร
170 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวสุกัญญา จำปาทอง
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิบตำรวจตรีหญิง มณฑรส สุวรรณ
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวีระชัย บุญดีสมชัย
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวชุติมา ธีรศิลป
174 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววริมน ฟอลเล็ต
175 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปริญญา วงศ์ขัติย์
176 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญชู ใยวังหน้า
177 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางแสงเดือน สุขเกตุ
178 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวอณัญญา แนวพนา
179 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสิโรตม์ ประทุมชาติ
180 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประยุทธ ศรีบุญเรือง
181 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายคมน์ รัศรีโรจน์
182 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสมพร เดชกมล
183 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายพิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์
184 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวจุฬาภรณ์ ธรรมรักษ์
185 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวลักขณาวดี กล้าณรงค์
186 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง
187 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวฐิติชญานัน วิศิษศาสตร์
188 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายเจริญ ดิษฐสร้อย
189 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายประดิษฐ์ สุวรรณศรี
190 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางวรรณภา ฉัตรกริช
191 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สิบตำรวจตรี วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์
192 กรมควบคุมโรค นายคเนศ วงษา
193 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นางสาวคันธารัตน์ ชนะโชติ
194 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวศิริกัญญา นุชเจริญ
195 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายอัศวเทพ ลาอ่อน
196 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายปิยะวัฒน์ บัวทอง
197 สำนักราชเลขาธิการ นายสุขสันต์ พันธ์พืช
198 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายณัฐชัย เปรมประเสริฐ
199 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวพรพนา ปาเฉย
200 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวปวีณา เรืองพุฒ
201 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวแจ่มจรัส มงคลนำ
202 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายธีระเดช แสงพรหม
203 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายณัฐพงษ์ สายวงค์
204 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวบัณฑิยา ร่มรื่น
205 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายจักรรัฐ กิมติน
206 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาววิไล พรมนูน
207 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวนพวรรณ โอภาโส
208 สำนักงานอัยการสูงสุด นายกิตติพงศ์ ศุภอักษร
209 สำนักงานอัยการสูงสุด นายจิรวัตร แก้วปราง
210 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุธาทิพย์ ศิริรักษ์
211 สำนักงานอัยการสูงสุด นายชัยทวิช ภคาพัลย์
212 สำนักงานอัยการสูงสุด นายราชันย์ ราชรักษา