รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๒

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวชนัตถา อุตมะ
2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายภูวนัย จันสุกศรี
3 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอธิศักดิ์ ทวีสุข
4 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง ประภาพรรณ ธรรมโรจน์พินิจ สุวรรณทัต
5 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอก ธนดล ถนอมนิรชรชัย
6 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรืออากาศโท สุทธิพร จันทร์สุข
7 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโท อินทนนท์ พงษ์ศิวาภัย
8 สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เรืออากาศโทหญิง อรินวรรณ ปาณินท์
9 สำนักงานพระธรรมนูญทหาร ร้อยโท เพชรนครินทร์ ทิมมาศย์
10 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี ณรงค์ฤทธิ์ ภูมิแดง
11 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก บุญธรรม มะโนคำ
12 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก นิติกานต์ เทพศักดิ์ดา
13 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก อุบล เสียงหวาน
14 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก พูนลาภ ซังเอียด
15 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก จักรวาล เกษรสุคนธ์
16 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท สุรเชษฐ์ จิระศักดิ์ขี
17 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท ธีรยุทธ พ่วงเพ็ชร์
18 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท จักริน บุญคำ
19 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท ยุติวิชญ์ บุญญลิต
20 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท เสริมศักดิ์ ผลงาม
21 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท ทินกร บุญชัยยิ่ง
22 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท เกรียงไกร สืบแย้ม
23 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโทหญิง สุภัทรา เจริญวุฒิ
24 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโทหญิง ลภัสรดา ศิริกุล
25 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท มหิบดี สงวนแสง
26 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก ประกฤติ แสงอาวุธ
27 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือโท สุรินทร์ บุญเอก
28 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือโท ถนอมศักดิ์ โสเจยยะ
29 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือโทหญิง วรุฬลักษณ์ เหมราช
30 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือโทหญิง พลอยฉัตร เสถียรไทย
31 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก ทศธรรม สุทธิวิตต์
32 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโทหญิง กมลชนก ปานเฟือง
33 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท ศุภชัย ทองโสม
34 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท ศักดิ์ไพสิฐ เปียงใจ
35 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท กฤตยศ สหัสทัศ
36 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท กานต์ ทับประยูร
37 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท ศุภกร ไกรลาศ
38 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท อนุกูล ศรีโพธิ์
39 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ
40 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท ธรรมรัตน์ อังกุลดี
41 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก ยิ่งยง อุดมหรรษากุล
42 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก รพีพงศ์ นิติสมบูรณ์
43 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยโท รณรงค์ คำเพราะ
44 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวศิริรัตน์ ศิริยุวสมัย
45 กรมบัญชีกลาง ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ พรหมจักร
46 กรมศุลกากร นายสุกัลป์ สิริจันทรดิลก
47 กรมสรรพสามิต นางสาวพลอยทราย พรนุเคราะห์
48 กรมสรรพสามิต นางสาวภาวิณี อมรประภาธีรกุล
49 กรมสรรพากร นางสาววิชริณี คุปตานนท์
50 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิต
51 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวพิมพ์นิภา โตประเสริฐ
52 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวกิตติสุข วรสิทธิ์
53 กรมชลประทาน นายสุชาติ รามหาร
54 กรมหม่อนไหม นางนิฌา อังกุราวิรุทธ์
55 กรมพัฒนาที่ดิน นายภัทรพงศ์ มงคลนำ
56 กรมการข้าว นางวาทินี เจริญจิตร์
57 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีแก้ว
58 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสงกรานต์ โภคสุทธิ
59 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายภาดล ทองคงอยู่
60 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายชานวาทิก รินทราช
61 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวสุรีพร เทพทอง
62 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวแพรวศุภางค์ พงษ์สุวรรณ
63 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายพงศ์ฐกรณ์ วงศ์สุวรรณ
64 กรมการขนส่งทางบก นางสาวภัทรษวรรณ ชะนะมา
65 กรมทางหลวง นางสาวภัทรวดี วงศ์ขำ
66 กรมทางหลวง นายนรากร กุลสิริวุฒิ
67 กรมทางหลวงชนบท นายอับดุลรอศักดิ์ นุ่งอาหลี
68 กรมป่าไม้ นางสาวอัจฉรา ทองศรี
69 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าที่ร้อยตรี ชูสกุล สุทธิศรีศิลป์
70 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสุรัสวดี พรหมยอด
71 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายปัญญา อัศวภูมิ
72 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกิตติพนธ์ เชาว์บวร
73 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณัฐพงศ์ ฟูแสง
74 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาววิบูลย์ แซ่หว่อง
75 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายฐษกร เภาทอง
76 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวกวิสรา หงส์ยนต์
77 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอรรถพล อาศรมเงิน
78 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวพีรดา ศุภรพันธ์
79 กรมบังคับคดี นายชวกรณ์ เทศสมบูรณ์
80 กรมบังคับคดี นายนิธิธนา จิตรสำเริง
81 กรมบังคับคดี นายประพันธ์ ปริกกระโทก
82 กรมบังคับคดี นางสาวอรพินท์ จันทนา
83 กรมบังคับคดี นายชยณัฐ สุธรรมราช
84 กรมบังคับคดี นายสังคม โสภากาลณ์
85 กรมบังคับคดี นางสาววิภาวรรณ กิตติชยางกูร
86 กรมบังคับคดี นายเอกพงศ์ พูลทรัพย์
87 กรมบังคับคดี นายธนวิชญ์ อมรสิน
88 กรมบังคับคดี นางสาวสุนทรี เกียรติชัยนาม
89 กรมบังคับคดี นายวีระศักดิ์ สโมสร
90 กรมบังคับคดี นางสาวสุธิดา สุทธิปัญญา
91 กรมบังคับคดี นางสาวรัตติยา ภิริยะพงษ์พานิชย์
92 กรมบังคับคดี นายมนตรี จันทร์แจ้ง
93 กรมบังคับคดี นายสุทธิพงษ์ พิลา
94 กรมบังคับคดี นางสาวกนกอร เกษสุพรรณ์
95 กรมบังคับคดี นางสาวชนกนาถ ศรีประภา
96 กรมบังคับคดี นายพิสิษฐ์ เจียรศักดิ์โสภณ
97 กรมบังคับคดี นายจักรกฤษ ผลประดิษฐ์
98 กรมบังคับคดี นายดิเรก ชูพันธ์
99 กรมบังคับคดี นายเสกสรรค์ สร้อยทอง
100 กรมบังคับคดี นายยุทธนา กาขัน
101 กรมบังคับคดี นายศรายุทธ รัตนมณี
102 กรมบังคับคดี นายสิทธิพงษ์ จุมปูมูล
103 กรมบังคับคดี นางสาวภาวิณี มณีรัตน์
104 กรมบังคับคดี นายฤกษ์อาสาฬห์ วรรณอำไพ
105 กรมบังคับคดี นางถิรนันท์ โลหะวานิชบุตร
106 กรมบังคับคดี นายมนตรี มณีจิรวัฒก์
107 กรมบังคับคดี นางสาวกนิษฐา แก้วสาร
108 กรมบังคับคดี นายชัยเดช รัตนโกมล
109 กรมบังคับคดี นางสาวสุจิตวดี วนภูมิ
110 กรมบังคับคดี นางสาวเบญญาภา เบญจเทพานันท์
111 กรมบังคับคดี นายอรุณ อ่อนสัมพันธ์
112 กรมบังคับคดี นายปฐมพงษ์ สะอาด
113 กรมบังคับคดี นางสาวกชพร แหวนเงิน
114 กรมบังคับคดี นางสาวนิชนันท์ พานแก้ว
115 กรมบังคับคดี นางสาวกนกวรรณ พลเดช
116 กรมบังคับคดี นางสาวจิรวรรณ เสาวภา
117 กรมบังคับคดี นางสาวณัฐกานต์ แสงโพธิ์
118 กรมบังคับคดี นางสาวแก้วขวัญ คงหนู
119 กรมบังคับคดี นางสาวจริยาภรณ์ เกิดผล
120 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวอาศิณา จิตรพรหมมา
121 กรมราชทัณฑ์ นางสาวพลอยไพลิน บุญธวัชศักดิ์
122 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายคงกระพัน พาเจริญ
123 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวรภัทภร น่วมลมัย
124 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สิบตำรวจโท เกิดตระกูล กุลบุตรดี
125 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอาศิร อิสโม
126 สำนักงานประกันสังคม นายเอกนัย พันธ์นิล
127 สำนักงานประกันสังคม นายสเจตส์ แสงสุวรรณนุกุล
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธงชัย เกิดมี
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิบตำรวจโท สุทธิศักดิ์ เทียงคำ
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนั่น สายนุวงค์
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางลัดดา พรหมเศรณีย์
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวนิติมา มูสิเกิด
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
134 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาววราลักษณ์ โสศรีทา
135 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายจิรันดร์ สุวรรณประดับ
136 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวดวงใจ ชุมประยูร
137 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายจักราวุธ มุ่งสิน
138 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสาวรุจิเรศ ศรีนาวา
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอนุวัฒน์ ชอบสันเทียะ
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายคีรีภาค เวชภูติ
141 มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ นางสาวกุลรภัส ปานบุญลือ
142 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน
143 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายธรรมรัตน์ มาฆะนุกิจ
144 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสุนิสา สมดวง
145 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายคมน์ เหลืองทองคำ
146 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวีระศักดิ์ แสนสะอาด
147 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายธีรพงศ์ เผือกสีสุก
148 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางรุ่งทิพย์ ฮุนตระกูล
149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายธนภัทร อริโยทัย
150 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาวปวีณา แจ้งสกุล
151 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นางสาวกวินลดา มั่นปาน
152 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายจักรพงษ์ อยู่เย็น
153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายณัฐพงษ์ ศรีศาลา
154 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นางสาวกัสยา สุพล
155 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นางสาววิรุภกา เสาวกุล
156 มหาวิทยาลัยนครพนม นายเอกวัฒน์ โกศัลวัฒน์
157 มหาวิทยาลัยนเรศวร นายนรรัตน์ โพธิ์เอม
158 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวพนิดา สมร่าง
159 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสุรชัย ศรีสมนาง
160 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสรเดช บำรุง
161 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายวันเฉลิม ปัญญาดี
162 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี นายเอกชัย กนกวจี
163 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นางศราริตา แจ้งพันธ์
164 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายวิสิฐ เหมสนิท
165 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นายธนภูมิ มาประเสริฐ
166 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นางสาวอุษณีย์ เพียรสุวรรณ์
167 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นางสาวธิดารัตน์ ดำกุล
168 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นายสิทธิพร พินิจสิน
169 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นางสาวศศิธร ถีสูงเนิน
170 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายมณฑล จิโนคุณ
171 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายวสันต์ บุญชัยศรี
172 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นายศุภธี โตสกุล
173 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นางสาวเอื้อมพร บ่อทอง
174 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นางสาวโสภิตา พูนศรี
175 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นางสาวทัศนีย์ รักรงค์
176 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายยุทธชัย บุญพันธ์
177 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายฐิติวัฒน์ กองเซ็น
178 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางสาวคนึงนิจ อเนกสุวรรณกุล
179 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายกีรติ สวยงาม
180 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายพิเชษฐ แย้มโคกสูง
181 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวขนิษฐา บุ้งทอง
182 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายนิพัทธ์ พรหมพันธกรณ์
183 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางนิรบล ต้นวงศ์
184 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางสาวกุลณี รักษา
185 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางมุจลินท์ สังข์จุ้ย
186 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางกนกวรรณ พันธรัตน
187 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางธนิสร ยอดอินทร์
188 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวกรรณิกา สิงห์ศก
189 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาววรรณวิภา ศรีวัฒนพงศ์
190 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายอมร สุวรรณโรจน์
191 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายเทอดภูมิ งามธุระ
192 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาววัชรีย์ ศุภพิช
193 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายจินต์ประเสริฐ ปฐมภาค
194 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายจักริน เพิ่มสุข
195 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายดิเรก เปรมมางกูร
196 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายกฤษณะ กิตติธรทรัพย์
197 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนัทธวัฒน์ คงรักษ์
198 สำนักงานอัยการสูงสุด นางดวงพร วิศิษฎ์วงศกร
199 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอุษา ปัญญาเฟื่อง
200 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสาวิตรี สมจิตต์
201 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวดวงธิดา สันโดษ