รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๓

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรถพล พรประสิทธิ์รัตนา
2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายปิยะพงค์ ไทยเสรีกุล
3 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพณศักร เอี่ยมสุภาษิต
4 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายพิชิต เขาแก้วผลึก
5 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายชัยยุทธ เอกชัย
6 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวอริยา หอมหวล
7 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวจิริสุดา จักราสุไพที
8 สำนักงบประมาณ นางสาวรัตติกาล ตรีรัตน์
9 สำนักงบประมาณ นางสาวสิรดา เสือมาพะเนา
10 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง ประภาวัลย์ กล้าหาญ
11 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง ศิวรักษ์ รัตนผล
12 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง นัทธ์หทัย ขำดี
13 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง ภัทรา โอนพรัตน์วิบูล
14 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรืออากาศโทหญิง บุญฑริกา เมฆประยูร
15 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโท ธนัท สุ่นปาน
16 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยโทหญิง ศิรดา สุขศรีนุช
17 กองบัญชาการกองทัพไทย ร้อยโท สุทธิศักดิ์ วิศาลาภรณ์
18 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท พัฒนายุทธ บริหาร
19 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท จีรยุทธ ภู่ประเสริฐ
20 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท สิทธิศักดิ์ ชูฤทธิ์
21 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ณัฐชานนท์ ทิพย์มนตรี
22 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท พรรณฤทธิ์ วิเชียรสรรค์
23 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอกหญิง ประกาย เลาหชัยยศ
24 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท ธนพล นาคชาติ
25 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท เอกภณ แก้วศิริ
26 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท ชยกร สุภาไชยกิจ
27 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยโท ธนพนา วิศรุตวงศ์
28 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก มนัส รอดริน
29 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือโท สุทธิชัย ธรรมชาติ
30 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือโท เดชา คะทะวะรัตน์
31 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก สัญลักษณ์ คำแก้ว
32 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือโท อธิพงษ์ เหมือนฤทธิ์
33 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือโท ศักดิ์ดา ขันสิงห์
34 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือโท กมล เหมรา
35 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท พรชัย นุชผ่องใส
36 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโทหญิง ศิรินทิพย์ นนตรี
37 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท วรเชษฐ เอี่ยมอิ่ม
38 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก ศิลป์เสริมศักดิ์ พิมพ์หนู
39 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท พงษ์เทพ มาแจ้ง
40 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท พิทวัส วงศ์จรัสกุล
41 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท ธนพล สุวรรณรักษ์
42 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศโท ณรงค์ฤทธิ์ กอสันเทียะ
43 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยโท รักพงศ์ ประพันธ์
44 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยโทหญิง สุภมาส คงพันธุ์
45 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยโท ณัฐเศรษฐ์ คชเดช
46 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยโท ปวัน จินาทอง
47 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยโท วุฒิชัย บัณฑิต
48 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวมัณฑนา คลังบุญครอง
49 กรมบัญชีกลาง นางวิภาวดี จันทวรรณ
50 กรมบัญชีกลาง นายธีรภัทร ภูมี
51 กรมบัญชีกลาง นางสาวรัชนิดา ช่วยเกิด
52 กรมสรรพสามิต นายพรเทพ ธนาพร
53 กรมสรรพากร นายกนกศิลป์ เข็มจินดา
54 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายพลกฤต ประสิทธิ์ศิลป์สิริ
55 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวณัฐพัชร ทวีวรรณบูลย์
56 กรมการกงสุล นางดารนีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
57 กรมการท่องเที่ยว นางจันทิมา นะวงศ์
58 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายณัฐปพนธ์ นาพิลา
59 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนิภพ สามสี
60 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอิฐรัตน์ จันทร์ศรี
61 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายจิรณะ นุตจรัส
62 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายฉัตรชัย จันทร์เต็มดวง
63 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวนันท์นภัส นิธิเมธธีรนนท์
64 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวกรรณิการ์ รอดมา
65 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนฤพนธ์ นาคแก้ว ภัคภัทรจาริน
66 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายจีรพัฒน์ อินทรีย์
67 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวีรพงษ์ บุญภา
68 กรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวเพ็ญนภา โรจนสังวร
69 กรมชลประทาน นางสาวบงกชพร ปฏิภาคศิริ
70 กรมชลประทาน นางสาวปณิชา ศิวิไล
71 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายรัฐชัย วงษ์ทอง
72 กรมเจ้าท่า นางสาวมลฤดี พุ่มชนะโชคชัย
73 กรมการขนส่งทางบก นายเอกราช โภชนกิจ
74 กรมป่าไม้ นางสาวเพ็ญพร อินทรผล
75 กรมทรัพยากรน้ำ นายนพดล ปุยเกิดทรัพย์
76 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสุรัฐ ศิลากุล
77 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางกนกกร เพชรมณี
78 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสิริรัตน์ พรหมวัลย์
79 กรมควบคุมมลพิษ นางพิมพรรณ ระงับทุกข์
80 กรมควบคุมมลพิษ นายธนาภิสิทธิ์ ชิดเชื้อ
81 กรมการค้าต่างประเทศ นางสาวชนิศรา ร่มโพธิ์ภักดิ์
82 กรมการค้าต่างประเทศ นางสาวพัทธิกา ปั้นดี
83 กรมการค้าภายใน นางสาวเสาวนีย์ พลอยดำ
84 กรมการค้าภายใน นางสาวเพ็ญพร ปักเข็ม
85 กรมการค้าภายใน นายปวริศ เมตตา
86 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวเหมือนฝัน อุทัยเวียนกุล
87 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวอนงค์รัตน์ เผือกพันธุ์มุข
88 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวกนกวรรณ นิ่มนนท์
89 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายชัยวัส จงพีรเดชานนท์
90 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พันจ่าอากาศเอก สมเกียรติ ธำรงพาณิชยกุล
91 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเฉลิมพล มุ่งดี
92 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณัฏฐกฤศ พุฒแก้ว
93 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวจินตนา กันตานนท์
94 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวพัชนียา ชุมศรี
95 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวสิริกัลยา แก้วลือ
96 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอิสมาแอ คาเรง
97 กรมการปกครอง นางสาวรัชฎา ปัญญากดแก้ว
98 กรมการปกครอง นายสุวิทย์ อินกงลาด
99 กรมการปกครอง ร้อยโท เอกสิทธิ์ คงเขียว
100 กรมการปกครอง นางสาวสุดใจ นุ่นเกตุ
101 กรมการปกครอง นายธราธร มุมทอง
102 กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวกฤตย์ธีรตา บุญถนอม
103 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวปฏิมา รุ่งนาค
104 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวลลิตา อารีมิตร
105 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี
106 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายฮาฟิส อาเล็ง
107 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปรมินทร์ ชูมณี
108 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเอกมล จอมนาสวน
109 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายซอลาฮุดดีน ยีปาโละ
110 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวจิตรา รัตนประทุม
111 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีรวัฒน์ วรรณสุข
112 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวเตือนใจ เรืองรอด
113 กรมบังคับคดี นายภัทระ วัฒนชัย
114 กรมบังคับคดี นางสาวปภาวิณี ธนศรีวัฒนา
115 กรมบังคับคดี นางสาวปวิณา ใจคำวัง
116 กรมบังคับคดี นายกิจจา ศรีเสริม
117 กรมบังคับคดี นายเผด็ด สุวรรณกิจ
118 กรมบังคับคดี นายนิทัศน์ ขานทอง
119 กรมบังคับคดี นายอัฐพงศ์ พรมโคตร
120 กรมบังคับคดี ว่าที่ร้อยตรี กานต์ โสฬส
121 กรมบังคับคดี นายฤทธิชัย โชติเชย
122 กรมบังคับคดี นายวโรดม ปัญญาทิพย์
123 กรมบังคับคดี นายธีระกิตติ์ เฉลิมกิจพานิชย์
124 กรมบังคับคดี นางสาวสุวัฒนา บุญเดช
125 กรมบังคับคดี นายพงษ์ทวี สมานมิตร
126 กรมบังคับคดี นางสาวปาริฉัตร หนูส่ง
127 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวดวงพร จันทร์กระจ่าง
128 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวอัจฉรี สุริคำ
129 สำนักงานประกันสังคม นางสาวปารินทร์ วิไลโรจน์
130 สำนักงานประกันสังคม นางสาวธิมาพร แซ่อิว
131 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายธนิต เชื้อชาติ
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยตำรวจโทหญิง สุภาภรณ์ พงศ์พานิช
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิบตำรวจโทหญิง เบญจวรรณ คุ้มครอง
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววราภรณ์ บุญแสง
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี กิตติพงษ์ บริสุทธิ์
136 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวทิวาพร ธรรมเสนา
137 มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปทุมมาศ ยงยุทธ
138 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายชนก จันทรสิทธิ์
139 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายพจน์ชนก สมบัติ
140 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล
141 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นางชุติมา จันทร์เจริญ
142 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์น้อย
143 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นางสาวอรทัย หอมแก้ว
144 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นางสาวสุรัศวดี ภู่พันธ์ศรี
145 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเสวก บุญกาญจน์
146 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวฐิติยาภรณ์ ยงมงคล
147 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์
148 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นางธิดารัตน์ รัตนสำเนียง
149 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี นายจิรพัฒน์ มั่งตา
150 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นางสาวธิชาภรณ์ จินจารักษ์
151 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นางสาวชญานิษฐ์ บุญมี
152 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวอัญชิสา พริกบุญจันทร์
153 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ว่าที่ร้อยตรี จาตุรนต์ เทพเดชา
154 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นางสาววิลาสินี สมอารยพงศ์
155 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นางสาวอทิตยา คงมี
156 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายรังสรรค์ คำแสน
157 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นางสาวณัฐวารี อภัยโส
158 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นางสาวสุวรรณา คณะยอด
159 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวกฤษณา บุญมิติ
160 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวอรทัย ชูเจริญ
161 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายเนธิชัย ธานะราช
162 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายชุมพล เดชะคำภู
163 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นางสาวดาวประกาย สุขสี
164 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นางสาวนภาลัย จิตรบุรุษ
165 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายวรภัทร ชอบเพื่อน
166 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าที่ร้อยโท ณรณชัย ภูแก้ว
167 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสุกัญญา ดำจุติ
168 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายพัฒนศักดิ์ ทรัพย์ทวี
169 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช นายแสนศักดิ์ดา สุนันต์
170 มหาวิทยาลัยนครพนม นายอัมรินทร์ สุทธะมา
171 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวเพชรดา เอกอาภากุล
172 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศิวัต อบสุวรรณ
173 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นางสาวกชภัท อมรินทรฤาชัย
174 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายอุดร ชูหนู
175 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางนนทญา กันนะพันธุ์
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปฏิพัทธ์ ยลัญสัจจา
177 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศรัถ สกุลรัตน์
178 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายปิติพงศ์ สุดประเสริฐ
179 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรจรัส พรมกลัดพะเนาว์
180 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายวิษณุ แก้วมีวงศ์
181 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวเปรมประไพ ด้วงทอง
182 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสุมาลี ทองศรี
183 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายธานี ณ กาฬสินธุ์
184 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นางสาวสุดารัตน์ ยิ้มเลี้ยง
185 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนวรัตน์ สระสำลี
186 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสืบไทย สุริยลักษณ์
187 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายอรรถพนธ์ ภิรมย์ทอง
188 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายวิษณุ ช้างทอง
189 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายชัดชัย ทองเจริญ
190 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวฐิติมา เฉิดโฉม
191 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายกมลศักดิ์ เพิ่มไทย
192 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พันจ่าอากาศเอก ไพรราช ไพรแก้ว
193 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายชัชวาล วอแพง
194 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวอนุสรา เกื้อขำ
195 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวอุษา พฤกษาสวย
196 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวปุณณภา บุญอินทร์
197 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายประพันธ์ ศรีลับขวา
198 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสโรนารถ เพชรรัตน์
199 สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภาวดี พุ่มโพธิ์ทอง
200 สำนักงานอัยการสูงสุด นายคีรีวัชร ปิ่นแก้ว
201 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวบุณฑริกา คล้ายดี
202 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจันทิมา ปัณฑ์ศิริโรจน์
203 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวกานติมา มัชฉากิจ