รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๒

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุภาพร รื่นโยธา
2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาววงศ์วิไล น้อยมา
3 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพันศักดิ์ เจริญ
4 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายยืนยง ยืดยาว
5 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร
6 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายฐิตินันท์ สิงหา
7 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายเลิศศักดิ์ รักธรรม
8 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสรียา กาฬสินธุ์
9 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีรพงศ์ คุ้มรุ่งเรือง
10 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวอลิสา มาฬมงคล
11 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐชัย อ้นสมศรี
12 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวพัชราวดี สุนทรศารทูล
13 สำนักงบประมาณ นางวรภัทรา ภมรศิริ
14 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวมลล์วธู มุสิเกตุ
15 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายศักดริน โต๊ะเฮง
16 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางสาวพรรษรัตน์ เพชรมณี
17 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรี เศรษฐสิทธิ์ แก้วคูณเมือง
18 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรือเอกหญิง พิชามญช์ แก้วพึ่งทรัพย์
19 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอกหญิง ณนุช คำทอง
20 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี สัญชัย บูรณะสัมฤทธิ์
21 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี สุรัตน์ แสงเย็นพันธุ์
22 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรีหญิง เครือวัลย์ ไพรวัน
23 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี สมเกียรติ วิจารณ์ธนา
24 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี ประเสริฐ พิศมัย
25 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี สายัณต์ ขุนขจี
26 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี อรรฆยุทธ์ แสงสว่าง
27 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี สุเมธ เมนะสูต
28 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี ประณัฐ อรรถวิล
29 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี อดุลวิทย์ ทองน่วม
30 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ณพวัฒน์ ประสาทเขตการ
31 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี นิตินัย ศักดิ์ชัยนันท์
32 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี กฤษณะ นิยมมาก
33 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี สายันต์ งามกิจวัตร
34 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี พิษณุ เด็ดแก้ว
35 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี วิชัย ดำนิล
36 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี สมภพ บัญชาวงศ์
37 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก สมยศ แสงพลอย
38 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี จิโรจน์ ผลอรรถ
39 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ นาวาอากาศตรี ชวพงษ์ หงษ์เวียงจันทร์
40 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก นิธิวัต ติจันทึก
41 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก อรัญ สุทัศน์ ณ อยุธยา
42 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก อรสรรค์ ศรีผุย
43 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี ยุทธนา เหมรัญ
44 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี สันทยานนท์ สุวรรณโชติ
45 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี วรดิษฐ์ จันศิริรัตน์
46 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี ธวัช พ่วงวิจิตร
47 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี ไพฑูรย์ สังข์ทอง
48 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี นิติรักข์ การดี
49 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี จตุรงค์ สุขเกษม
50 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี ณัฐดล เปรมบุตร
51 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี ฐิติกร คำดำรงกุล
52 กรมบัญชีกลาง นายมงคล วรรณพงษ์
53 กรมบัญชีกลาง นางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี
54 กรมบัญชีกลาง นางสาวพัชชา ปึงเจริญ
55 กรมบัญชีกลาง นายธนิตศักดิ์ พรศรีอานันต์
56 กรมบัญชีกลาง นางสาวสายฝน โชชัย
57 กรมบัญชีกลาง นายชรัมภ์ โชติอาภรณ์
58 กรมบัญชีกลาง ว่าที่ร้อยตรีหญิง เมษิณี ประธานธุรารักษ์
59 กรมบัญชีกลาง นางสาวศิริกุล คูสุวรรณ
60 กรมบัญชีกลาง นางสาวชลธิชา นวลน้อย
61 กรมบัญชีกลาง นายรุ่งโรจน์ เสาวภิชาติ
62 กรมศุลกากร นางสาวกรกมล วัฒนเสริมกิจ
63 กรมศุลกากร นายอาวุธ แดงบรรจง
64 กรมศุลกากร นางชมภูนุช อนันต์มนตรี
65 กรมศุลกากร นายทวีสันต์ ผิวเกลี้ยง
66 กรมศุลกากร นายทิพย์มล ไพชำนาญ
67 กรมศุลกากร นายธนกฤต ลิ้นทอง
68 กรมศุลกากร นายธนา นาเจริญ
69 กรมศุลกากร นายธีระศักดิ์ บรรณาลังค์
70 กรมศุลกากร นายปราโมทย์ สุขใย
71 กรมศุลกากร นายมงคล ไข่ขาว
72 กรมศุลกากร นายธนศักดิ์ โกษาผล
73 กรมศุลกากร นายระวิพงษ์ สวัสดิ์วอ
74 กรมศุลกากร นายเอกพงษ์ วีระวัฒโสภณ
75 กรมศุลกากร นายวิรัชช์ จิระเมธากุล
76 กรมศุลกากร นายศุภชัย ทวีวงษ์
77 กรมศุลกากร นายสุดวง จันทรัตน์
78 กรมศุลกากร นางสุนีย์ เกษตรสุนทร
79 กรมศุลกากร นายสุรสิทธิ์ กลับประสิทธิ์
80 กรมศุลกากร นางสาวอมรรัตน์ สายเชื้อ
81 กรมสรรพสามิต นายศิริชัย ศุภชัยศิริจันทร์
82 กรมสรรพากร นายวัชริน สละสินธร
83 กรมสรรพากร นายสุวินัย พิมพันธ์
84 กรมสรรพากร นายวิทยา ตัวสระเกษ
85 กรมสรรพากร นายประสาท เวียงแก้ว
86 กรมสรรพากร นายเจษฎาพร ชูอินทร์
87 กรมสรรพากร นายเฉลิม สงคง
88 กรมสรรพากร นายจักรภัทร สูงศักดิ์
89 กรมสรรพากร นางปาณิศา สีหาบุญทอง
90 กรมสรรพากร นายพนมเดช ทองดี
91 กรมสรรพากร นายฉัตรชัย บุญนำ
92 กรมสรรพากร จ่าสิบตรี สมบุญ เฮงใจบุญ
93 กรมสรรพากร จ่าสิบตำรวจ เอนก อินสิงห์
94 กรมสรรพากร นางกษมพร ประกอบการ
95 กรมสรรพากร นายบุญมี บุญธรรม
96 กรมสรรพากร จ่าสิบตำรวจ ชาญณรงค์ อ้นศรีวงศ์
97 กรมสรรพากร นายอุเทน หัตตะโสภา
98 กรมสรรพากร นายสมชาย วงชัยวรรณ์
99 กรมสรรพากร นางประภาพรรณ ยาวิชัย
100 กรมสรรพากร นายทวีป พิทักษ์ทักษิณ
101 กรมสรรพากร นายกิตติศักดิ์ รัมมะณะกัจจะ
102 กรมสรรพากร นายธนกฤต เงาอำพันไพฑูรย์
103 กรมสรรพากร นายอนันต์ บำรุงยุติ
104 กรมสรรพากร นายอิทธิพล เอี่ยมละออ
105 กรมสรรพากร นายทวีศักดิ์ สุทธินนท์
106 กรมสรรพากร นางสาวชลลัดดา คุณชล
107 กรมสรรพากร นายภูมิ กันภูมิ
108 กรมสรรพากร นางสาวทศพร สุขสมบูรณ์
109 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
110 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ นางสาวสิริจิตต์ ว่องประสิทธิ์
111 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว นางสาวอรวรรณ เนาว์ประโคน
112 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวศิริกุล ประเสริฐเวชรัตน์
113 กรมชลประทาน นายมนูญ รัตนอุบล
114 กรมชลประทาน นายสุกิจ เมฆประเสริฐรัศมี
115 กรมชลประทาน นายเรวัตร์ นายางเริญ
116 กรมชลประทาน นายกฤษฎา เกตุแก้ววัตถุ
117 กรมชลประทาน นายธีระพงษ์ หวังสุขขุม
118 กรมชลประทาน นายสรประดิษฐ์ สุขสวัสดิ์
119 กรมชลประทาน นางสาววารี หน่อทิม
120 กรมชลประทาน นายอลงกร วิวัฒน์เกษมชัย
121 กรมปศุสัตว์ นางสาวพรรณพิไล ไอยวรรณ
122 กรมพัฒนาที่ดิน นายวิเชียร อำภามณี
123 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายคณพัฒน์ หงษ์ประธานพร
124 กรมการข้าว นายบัณฑิต จันทร
125 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายพงษ์ศักดิ์ อรวิจิตร
126 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเนติ หาญชนะ
127 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนิยม เธียรโสภณ
128 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนิวัฒน์ ทองสีพราย
129 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายถาวร ภูพวก
130 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายธีระ ลอยวิรัตน์
131 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สิบตำรวจเอก อรุณ ศรีนาทม
132 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางเทพอารีย์ บุตรแขก
133 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางวิไลลักษณ์ บุตรดา
134 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายพิเชษฐ์ พูนทองอินทร์
135 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวชุติมา นิตย์สุวรรณ
136 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายประสิทธิ์ ซาล่าม
137 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวกิ่งแก้ว ทองจรูญ
138 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมาน แก้วพฤกษ์
139 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอำมริต คงแก้ว
140 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสามารถ ชัยขรรค์เมือง
141 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรัตน์ พูลสวัสดิ์
142 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอาวุธ สมยา
143 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายบุญธรรม สุทธิคุณ
144 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์
145 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายชยุตม์ ทวีสอน
146 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายกิต สมัครวงศ์
147 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายศิรบดี ทองศรีจันทร์
148 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายกำธร สงวนวงษ์
149 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายมนตรี ศรีเพ็ชรใส
150 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายลิขิต ผันผ่อน
151 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวสุกัญญา อัครวิจิตร
152 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายปรีชา ยาศรี
153 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวพรพิมล นิสารัตนพร
154 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายณัฐกฤต บุญญทลัง
155 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี นายพงษ์ธร ชำนิกุล
156 กรมการขนส่งทางบก นางสาวราตรี บุญนิตย์
157 กรมการขนส่งทางบก นายสุรพล เหรียญทิพย์เจริญ
158 กรมการขนส่งทางอากาศ ว่าที่ร้อยตรี จราวุฒิ อำนักมณี
159 กรมทางหลวง นายฤทธี สิทธิ
160 กรมทางหลวง นายศักดา สิทธิพล
161 กรมทางหลวง นายผลาวุฒิ ชินวดี
162 กรมทางหลวง นางสาวประกายกุล เทพซาว
163 กรมทางหลวง นางสาวสิริวรรณ ปัสสาจันทร์
164 กรมทางหลวง นายเจษฎา ทองแย้ม
165 กรมทางหลวง นางสาวรุ่งฤทัย วัฒนาโกศัย
166 กรมทางหลวง นางสาวชนิดา ช. คำพัฒน์
167 กรมทางหลวง นายรุ่งสว่าง เพ็งแจ่ม
168 กรมทางหลวง นายวีระพล อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
169 กรมควบคุมมลพิษ นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์
170 กรมป่าไม้ นายพรสรร กุณฑลสุรกานต์
171 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนิติพงษ์ แสนจันทร์
172 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอุเทน ภูษิตรานุสรณ์
173 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางปณิดา พัฒนพงศ์
174 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสถาพร สอนเสนา
175 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวรุจิรา ญาณะเหล็ก
176 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางสาวธิดารัตน์ คชโกษัย
177 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยตรี จักรา ยอดมณี
178 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวฑิมพิกา สอนสมฤทธิ์
179 กรมการปกครอง นายเพิ่มยศ ฉายศรี
180 กรมการปกครอง นายไพโรจน์ ศรีละมุล
181 กรมการปกครอง นายเพรียวพันธ์ สิงห์ทองชัย
182 กรมการปกครอง นายโฆษิต รักษาทรัพย์
183 กรมการพัฒนาชุมชน นายยุทธนา พรหมกสิกร
184 กรมโยธาธิการและผังเมือง นายวันชัย ปิ่นแก้ว
185 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าที่ร้อยตรี ปริวรรต สมณะ
186 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุภาส กุศลชู
187 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวันชัย หอมหวล
188 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวนิลวรรณ สุรีย์อำนวยพร
189 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์
190 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวลัคนา มากเจริญชัย
191 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญชนะ พึ่งทอง
192 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวธีราพร พิมสิม
193 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร้อยตรี ปารเมศ บุญญานันต์
194 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวสกุลรัตน์ วงษ์สำราญ
195 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาววีณา คชาธาร
196 กรมบังคับคดี นายวรดุล จรรยามั่น
197 กรมบังคับคดี นายธวัชชัย ธัญญะเจริญ
198 กรมบังคับคดี นายวรพจน์ ไม้หอม
199 กรมบังคับคดี นางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร
200 กรมบังคับคดี นางสาวกรรณิการ์ สุภาพงษ์
201 กรมบังคับคดี นางสาวอรรวี เอื้อสถาพร
202 กรมบังคับคดี นายอดิศร เศรษฐพิพัฒนกุล
203 กรมบังคับคดี นางสาวสุจิรา บุญเกิด
204 กรมบังคับคดี นางพรรณธิพา เถื่อนสันเทียะ
205 กรมบังคับคดี นายปริญญ์วัฒน์ เปี่ยมปิ่นวงศ์
206 กรมบังคับคดี นายธีรภัทร น้อยสะอาด
207 กรมบังคับคดี นายณรงค์ แก้วลอดหล้า
208 กรมบังคับคดี นางสาวพัศศรณ์ ศุภมาตร์
209 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายศุขโข สืบสุข
210 กรมราชทัณฑ์ นายพิคิด วรุณศรี
211 กรมราชทัณฑ์ นายชาญชัย นามจักร์
212 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายนิธิราช จิตร์ภิรมย์ศรี
213 กรมการจัดหางาน นางสาวทิพากร วุฑฒิปรีชา
214 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสหัส พูนทอง
215 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสรศักดิ์ วิศิษฏ์สรศักดิ์
216 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายเอกพงษ์ อินวิเชียร
217 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายฤทธิรงค์ ทิพรส
218 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายธนิต รอบรู้
219 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอุบล รอดทอง
220 สำนักงานประกันสังคม นางสาวสุณี ศศลักษณ์กุล
221 สำนักงานประกันสังคม นายสุภัคชัย ศรีมาลา
222 สำนักงานประกันสังคม นายสุรสิทธิ์ ศรีแก้ว
223 สำนักงานประกันสังคม นางสาวสุกิจจา วานิชพงษ์พันธุ์
224 สำนักงานประกันสังคม นายจำรุญ ทวีเขตร์กิจ
225 สำนักงานประกันสังคม นางสาวภรัณยา ถนอมแก้ว
226 สำนักงานประกันสังคม นางสาวพิมพา ศรีบุศย์ดี
227 สำนักงานประกันสังคม นายวีรวัฒน์ กางถิ่น
228 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธำรงค์ มณีวงศ์
229 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
230 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายไวพจน์ แสนใจธรรม
231 กรมการแพทย์ นางสาววราภรณ์ วรบุตร
232 กรมควบคุมโรค นางสาวจุรีภรณ์ ปิยะพุทธานนท์
233 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์
234 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์
235 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางปวีณา ศรีสาทร
236 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
237 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายจิระเดช ธาราศักดิ์
238 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวจุฑาลักษณ์ จำปาทอง
239 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวอนรรฆวี คำภูมี
240 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวสมสมร นาคนาค
241 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวนภพร ชวรงคกร
242 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายกิตติชาติ สัมพันธ์นิรันดร
243 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวกษมา มาลาวรรณ
244 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวพัชรี ธรรมปรีชา
245 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวบุษปัน ปัญจบุรี
246 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายเฉลิมชัย ศรีจันทร์
247 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ
248 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาววิภาภรณ์ บุตรสุวรรณ์
249 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวจันทนา บารมีอวยชัย
250 สำนักงานศาลยุติธรรม นายอภิสิทธิ์ สายเป้า
251 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวกัญญารัตน์ ภู่วัฒนาดิลกกูร
252 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอรสา ซื่อสัตย์
253 สำนักงานอัยการสูงสุด นายประสาน บุญคง
254 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวดวงเดือน สุวรรณอัตถ์
255 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายทวีศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
256 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายวิทยา นีติธรรม
257 สำนักราชเลขาธิการ นางสาวดวงสุดา นาเนกรังสรรค์
258 สำนักราชเลขาธิการ นายเอนก วิไลประภากร
259 สำนักราชเลขาธิการ นายชลวิทย์ นิโครธานนท์
260 สำนักราชเลขาธิการ นายรัฐภูมิ บัวสำลี
261 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวรัตนา เจริญวรรณธนัง
262 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวยิ่งลักษณ์ แสงอร่าม
263 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายศักดา ดอกแก้ว
264 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางวัชรี หาทองคำ