รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๓

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายทองสุข ภานุรังกุล
2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสาธิต สุทธิเสริม
3 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอุกฤษฏ์ ภักดีวานิช
4 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤต สิงห์เหลือง
5 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายปิติพงศ์ เลิศพิสุทธิ์โสภณ
6 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกิตติพงษ์ เดชาภิวุฒิ
7 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวผาณิต รุ่งวิทยา
8 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางวรานันท์ นิวาศานนท์ ชูปาน
9 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวดาลัด รยะสวัสดิ์
10 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายพัสกร ทัพมงคล
11 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางจิรัตติ ศรีสวรรค์
12 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายอำนวยชัย โฆษิตพานิชยกุล
13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวดารณี น่วมนา
14 กรมบัญชีกลาง นายมะลัยทอง ชาติมนตรี
15 กรมบัญชีกลาง นางสาวพรฤดี วุฒิปัญญารัตนกุล
16 กรมบัญชีกลาง นายยงค์ยุทธ บุญคง
17 กรมบัญชีกลาง นางสาวนภัสภรณ์ มากจริง
18 กรมบัญชีกลาง นางสาวรัชนี ดวงราบรื่น
19 กรมบัญชีกลาง นางอภิญญาณ์ วรนันตกุล
20 กรมบัญชีกลาง นายวชิร รักขิตตธรรม
21 กรมศุลกากร นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ่
22 กรมศุลกากร นางกนกกาญจน์ ผู้บังเกิดผล
23 กรมศุลกากร นายเกษมสุข ธาราสุข
24 กรมศุลกากร นายชัยวิทย์ อิ่มปิติวงศ์
25 กรมศุลกากร นายชาญชัย ช่องบัว
26 กรมศุลกากร พันจ่าอากาศเอก ชาญชัย ประสาระวัน
27 กรมศุลกากร นางสาวทิพย์สุดา ม่านตา
28 กรมศุลกากร นายธานินทร์ จันทร์นนท์
29 กรมศุลกากร นายบัญชา มีสามเสน
30 กรมศุลกากร นายพูลศักดิ์ สังข์รอด
31 กรมศุลกากร นายภัทรเทพ โคตรพัฒน์
32 กรมศุลกากร นายวีรศักดิ์ บุญทอง
33 กรมศุลกากร นางศิริรัตน์ หอมจันทร์
34 กรมศุลกากร นายสมศักดิ์ พุฒเมือง
35 กรมศุลกากร นางสาวสุชาดา มณีโชติ
36 กรมศุลกากร นายสุชาติ นิลศรี
37 กรมศุลกากร นายสุนทร แก้วลายทอง
38 กรมศุลกากร นายองค์การณ์ วิเศษสินธุ์
39 กรมศุลกากร นางอังสนา วิชา
40 กรมศุลกากร นายอานุภาพ หอมจันทร์
41 กรมศุลกากร นางสาวอุมาภรณ์ น้ำค้าง
42 กรมสรรพากร นางสาวกัญญาวีร์ ทวีคูณ
43 กรมสรรพากร จ่าเอก บุญเลิศ คงเอี่ยม
44 กรมสรรพากร นายสุขสันต์ ผสมธาตุ
45 กรมสรรพากร นายฉัตรวรุณ มีชนะ
46 กรมสรรพากร นายสมศักดิ์ คำมุงคุณ
47 กรมสรรพากร นายมะรอปี ดอเลาะ
48 กรมสรรพากร นายภิญโญ สุวรรณจันทร์
49 กรมสรรพากร นางสาวพรเพ็ญ สินธพวงศานนท์
50 กรมสรรพากร นายสำเริง ศรีสวัสดิ์
51 กรมสรรพากร นายเสกสรรค์ ยิ้มประไพ
52 กรมสรรพากร นางสาวจรัญญา ขุนทอง
53 กรมสรรพากร นายณัฐรัช ธรรมรักษ์
54 กรมสรรพากร นายชัยพร ยุวพัฒนวงศ์
55 กรมสรรพากร นายอดุลย์ มีสมนัย
56 กรมสรรพากร นายดนัย ด่านสวัสดิ์
57 กรมสรรพากร นายธีรพัศ ธนัทนิติกุล
58 กรมสรรพากร นายเกษม เมฆกล่อม
59 กรมสรรพากร นางสาวรัญฉรา จรุงจันทร์
60 กรมสรรพากร นายสุริยา คำศุกล
61 กรมสรรพากร นางสาวอุดมภรณ์ ปัญญาคง
62 กรมสรรพากร นายพงษ์พันธุ์ สังขสมิท
63 กรมสรรพากร นางสาวชุติกานต์ ศรีนิล
64 กรมสรรพากร นางสาวสุภาริณีย์ จันทร์แก้วเดช
65 กรมสรรพากร นางสาวน้ำทิพย์ อินทร์คำนึง
66 กรมสรรพากร นายอดิศร ไชยสุภา
67 กรมสรรพากร นายจรัญ จันแทน
68 กรมสรรพากร นายนิรัตน์ มีบุญ
69 กรมสรรพากร นางสาวนงลักษณ์ ผิวอ่อนดี
70 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
71 กรมชลประทาน นางวริชยา วัฒนสมสกุล
72 กรมชลประทาน นายศุภมิตร วงศ์ทวีทอง
73 กรมชลประทาน นายเลอศักดิ์ บุญสาใจ
74 กรมชลประทาน นายประสูติ ปั่นเงิน
75 กรมชลประทาน นายชูเกียรติ หงษ์ทอง
76 กรมชลประทาน นางสาวศุจิรัตน์ ทองน้อย
77 กรมชลประทาน นายจตุรงค์ หนูรุ่ง
78 กรมชลประทาน นายณภัทร สุวรรณเจริญ
79 กรมชลประทาน นายเฉลิมพล รักธรรม
80 กรมชลประทาน นางสาวเทพวัลย์ นาคประเสริฐ
81 กรมชลประทาน นางสาวชุณหมณี นันทพิศาล
82 กรมปศุสัตว์ นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
83 กรมพัฒนาที่ดิน นายฆนนาท ภู่กรรณ์
84 กรมพัฒนาที่ดิน นายไชยวัฒน์ เวสารัชตระกูล
85 กรมส่งเสริมการเกษตร นางเพ็ญศรี ภิริสมบูรณ์
86 กรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวอรวรรณ ทูลมณี
87 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวนุชนาถ คล้ายแก้ว
88 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอนันต์ แจ้งจอน
89 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอรทัย จันดี
90 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวนันทรัตน์ ตะลันกูล
91 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวกุหลาบ สุนนท์
92 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวสันต์ ศรีสาผา
93 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวใฝ่ฝัน บุญรังศรี
94 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ่าสิบตำรวจ อติพัฒน์ ผิวขาว
95 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ่าสิบตำรวจ ประยุทธ ยุระรัช
96 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวจรรยา สุวัฒนพิเศษ
97 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สิบตำรวจเอก สุรชัย พิลาวัลย์
98 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุรัช อาจวงษา
99 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอภิรดี บรรณสาร
100 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายรุ่งโรจน์ สถาพร
101 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิศิษ มหาผล
102 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายยุทธนา น้ำทิพย์
103 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเสรี แก้วศรีบุญ
104 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนักปราชญ์ จี้กระโทก
105 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวมยุรีย์ ภูสันติภาพ
106 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายชนินทร์ ธันดา
107 กรมการขนส่งทางบก นางเกษราภรณ์ คงเดช
108 กรมการขนส่งทางบก นายสุรเชษฐ คล้ายแจ้ง
109 กรมการขนส่งทางบก นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ
110 กรมการขนส่งทางบก นางสาวนริศรา สิริทวีพร
111 กรมการขนส่งทางบก นายณฐกฤต ทองสว่างรัตน์
112 กรมทางหลวง นายเวหา สีสมบัติ
113 กรมทางหลวง นางสาวกิตติยา ทับทิมนาค
114 กรมทางหลวง นายสันติกุล ปาระมีแจ้
115 กรมทางหลวง นางอนงค์ พัฒนโพธิ์
116 กรมทางหลวง นายยุทธนินทร์ สุทธิสถิตย์
117 กรมทางหลวง นายพลเทพ บุณยะกาญจน
118 กรมทางหลวง นางอนุมน ศรีจรัส
119 กรมทางหลวง นายยิ่งยศ รักพันธ์
120 กรมทางหลวง นางสาวสณัฐฐา แสงวันลอย
121 กรมทางหลวง ว่าที่ร้อยเอก มานิตย์ เกิดสมบัติ
122 กรมทางหลวง นายสมศักดิ์ จึงสำเร็จการ
123 กรมควบคุมมลพิษ นายเชาว์ลิต แจ้งอักษร
124 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว
125 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางจีรพรรณ สว่าง
126 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายดำรง มูลสาร
127 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายไพชยันต์ จันทร์ขอนแก่น
128 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเจริญ จองแก
129 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุวัจชัย ศิริทิพย์
130 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวรพนธ์ หิรัญรัตนา
131 กรมป่าไม้ นางสุภาษิต วงษ์กำภู
132 กรมทรัพยากรน้ำ นางสาวบุญธิดา เปล่งแสง
133 กรมการประกันภัย นางสนธยา น้อยภูธร
134 กรมการปกครอง นางจิรวดี จินดาพล
135 กรมการพัฒนาชุมชน นายณรงค์ ชลประคอง
136 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์
137 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุดี พันธ์หมุด
138 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวขวัญชนก เทพวงค์
139 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวสุดาพร สกุลดี
140 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวปานหทัย ศรีสมุทร
141 กรมบังคับคดี นางสาววงค์วลี แสงอุทัย
142 กรมบังคับคดี นางสาวสุนีย์ วรน้อย
143 กรมบังคับคดี นายอนุภาพ ศุภเศรษฐศิริ
144 กรมบังคับคดี นายปวีณ กุมาร
145 กรมบังคับคดี นางสาวพรพิมล วิชัยดิษฐ
146 กรมบังคับคดี นายเกียรติศักดิ์ สิงห์สาย
147 กรมบังคับคดี นางสาวปิยะพัชร คล้อยเคลื่อน
148 กรมบังคับคดี นางสาวจิราณี เทศมงคล
149 กรมบังคับคดี นายเสรี ชูเพ็ง
150 กรมบังคับคดี นายสุวิทย์ จอมคำสิงห์
151 กรมบังคับคดี นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ประสิทธิ์
152 กรมบังคับคดี นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงมณี
153 กรมราชทัณฑ์ นายสิริชัย ยมเกิด
154 กรมราชทัณฑ์ นายก้องศักดิ์ อินทรักษ์
155 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวจุติวดี คงตุก
156 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายวิรัช สุมาลี
157 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายประยงค์ ประเสริฐสุข
158 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายไพโรจน์ พันธคาร
159 สำนักงานประกันสังคม นายสมชาย บุญศรี
160 สำนักงานประกันสังคม นายไมตรี ขุนทอง
161 สำนักงานประกันสังคม นายฤทธิรงค์ เดชชำนาญ
162 สำนักงานประกันสังคม นายยุทธศักดิ์ ขนานชี
163 สำนักงานประกันสังคม นายพรชัย อักษรเสือ
164 สำนักงานประกันสังคม นายธาตรี วีรเดชะ
165 สำนักงานประกันสังคม นางสาวจีรนุช คงมณี
166 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายธีรศักดิ์ อุบลรัตน์
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวกาญจนา ไทรฟัก
168 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายวินัย สุขศรี
169 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวอุบล จันเขียว
170 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายอัชวรรณ อุทัยรังษี
171 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาววิลาวรรณ ร่ารื่น
172 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายคมกฤษ สายตา
173 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาววิภารัตน์ ถมยา
174 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายบุญยงค์ จันทร์แสง
175 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางวลัยพร เอี้ยงอ่อง
176 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายอัครเดช คนซื่อ
177 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายประเสริฐ สีเลิศ
178 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายขวัญชัย ปฏิมาหงส์ทอง
179 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาววิภาวี ชมะโชติ
180 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวศศิพรรณ พวงพันธ์
181 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายบุญสงค์ ลาคำ
182 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวภัณฑิลา กิติโยดม
183 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางชุตินธร ทวีโรจน์กุลศรี
184 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายเริงฤทธิ์ จุลกะ
185 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายกิตติวงศ์ สมัครผล
186 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมวุฒิ รักพานิช
187 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาววิไลวรรณ ประถมสาสน์
188 สำนักงานศาลยุติธรรม นางพชรมน แสงเดือน
189 สำนักงานอัยการสูงสุด นายมานพ จันทรนิกูล
190 สำนักงานอัยการสูงสุด นางวารุณี ทะโกสา
191 สำนักงานอัยการสูงสุด นางยวงพร วงค์แสง
192 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววารุณี สุรโชติเวศย์
193 สำนักงานอัยการสูงสุด นายปัญญา หากิจจา
194 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวทัศนีย์ เที่ยงในธรรม
195 สำนักงานอัยการสูงสุด พันจ่าเอก นิติพัฒน์ ขันธ์แก้ว
196 สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าที่ร้อยตรี โชค ในเย็น
197 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจิรประภา อุดม
198 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเสกสรร เพ็ญจันทร์
199 สำนักงานอัยการสูงสุด นายจิรภัทร กิตติ์รัฐ
200 สำนักงานอัยการสูงสุด นายโยธิน จันทโรทัย
201 สำนักงานอัยการสูงสุด นายศิษฏ์ อินทวงศ์
202 สำนักงานอัยการสูงสุด นายพิทักษ์ วิทยาพาสุข
203 สำนักงานอัยการสูงสุด นางเสาวลักษณ์ จันทร์วิเศษ
204 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุนี ทองสง่า
205 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอรุณี ชังอิน
206 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอุทัยรัตน์ คล้ายแก้ว
207 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอโนทัย โรจน์อกนิษฐ์กุล
208 สำนักงานอัยการสูงสุด นายฉัตรชัย หล่อตระกูล
209 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวนิตย์รดี ชำนาญกิจ
210 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนิติพัฒน์ ชนานันท์ชัยกุล
211 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุประวีณ์ ภาสุวเกียรติ
212 สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าที่ร้อยตรี หิรัญ เจริญธรรมโชติ
213 สำนักงานอัยการสูงสุด นายพงษ์ชาย ชูเชื้อ
214 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนิคม สีหราช
215 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเกษร ฝ่ายริพล
216 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวลัดดาวัลย์ สมานบุญวนิช
217 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวสันต์ จันทร์คง
218 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเรวดี จันทร์พินิจ
219 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพนัชกร ฮงประยูร
220 สำนักงานอัยการสูงสุด นายธรรมนูญ จันทร์ทวี
221 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเดชา คำชม
222 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสุนทร เทียบเพชร
223 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเดชาวัต ภูลายเหลือง
224 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุภรณ์ งามประเสริฐ
225 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสมจิตร คิดว่อง
226 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวระวิกาญจน์ แก้วแมว
227 สำนักงานอัยการสูงสุด นายราเชนทร์ กลางสวัสดิ์
228 สำนักงานอัยการสูงสุด นายฤทธิชัย แปดด่านจาก
229 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสมพงษ์ อ้นแสน
230 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจันทนา แสนคำ
231 สำนักงานอัยการสูงสุด นางแพรทอง สุขสิงห์
232 สำนักงานอัยการสูงสุด นายดุลย์พินิจ กิติศักดิ์
233 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอภิศักดิ์ ฟุ่มสุขวิเศษ
234 สำนักงานอัยการสูงสุด นายธีรพงศ์ บริสุทธิญาณี
235 สำนักงานอัยการสูงสุด นายยุทธศาสตร์ เขจรศาสตร์
236 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวธนัญญา ผันแก้ว
237 สำนักงานอัยการสูงสุด นายชัยธัช บุณยถาวรพันธ์
238 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพรรณกรณ์ พรหมเพ็ญ
239 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจิตติมา กลับวงค์ศา
240 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอดิศักดิ์ ทรงศิลป์
241 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอโนชา สวาสดิ์รัตน์
242 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอุ้มพร คำพิทักษ์
243 สำนักงานอัยการสูงสุด นางปวีณา เกิดทองทวี
244 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสงคราม นาควิจิตร
245 สำนักงานอัยการสูงสุด นายบุญญฤทธิ์ จิ้นสุริวงษ์
246 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายพีรธร วิมลโลหการ
247 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวทิพย์วรรณ วรรณโสภณ
248 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายกัณฐกรณ์ ทรัพย์ทวี
249 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวทัตพิชา ชัยทัต
250 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวนีรนุช อันทวงษา
251 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายประวิทย์ สันธนะวิทย์
252 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวตริตาเวสน์ โสธนะเสถียร
253 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาววสันต์ศิริ ทรัพย์สิรินทร์
254 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวอัจฉริยะพัณห์ วงศ์วาร
255 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวเพ็ญนิภา ชุมทอง
256 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน์
257 สำนักราชเลขาธิการ นางสาวณัชชา จิระสวัสดิ์
258 สำนักราชเลขาธิการ นายปรีดา นันท์ดี
259 สำนักราชเลขาธิการ นางสาวสลิลา กลั่นเรืองแสง
260 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมพงษ์ พวงเงิน