รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๔

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดิโชติ จรัสฤทัยพันธ์
2 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรี นิรังสรรค์ บุญปกครอง
3 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี สาธิต ศรีโคตร
4 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี สุวิทย์ ขำคม
5 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ปริญญา จิยะจันทน์
6 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ทวีศักดิ์ กอนจันดา
7 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ธีระ ดลภากรณ์
8 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ชวน พันธุรัตน์
9 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก สุภาพ โคตรนรินทร์
10 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก หญิง วรรณดี จึงสวัสดิ์
11 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรีหญิง วรินทร แต้ประยูร
12 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ลีฬห์ มดิศร
13 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี ทศพร ระลึกมูล
14 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี นพดล บางยี่ขัน
15 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก ประดิษฐ์ แสงนวล
16 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก ชัชชัย บุตรสอน
17 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก บัณฑิต เสนาเพ็ง
18 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก มณเฑียร ภูสิงหา
19 กรมบัญชีกลาง นายเบญจพล ตัณฑ์ประพันธ์
20 กรมบัญชีกลาง นายปฏิญญา กนกนาค
21 กรมบัญชีกลาง นายวิเชษฐ ตะวันรัตน์
22 กรมศุลกากร นายบุญกิจ กมลศิรินันท์
23 กรมสรรพากร นายสุรศักดิ์ ป้องกันเพ็ชร
24 กรมสรรพากร นายชูชาติ มลาวาสน์
25 กรมสรรพากร นายประหยัด มาลารัตน์
26 กรมสรรพากร นายวิจักษณ์ กาญจนวิจิตร
27 กรมสรรพากร นางสาวกนกวรรณ พรประสิทธิ์
28 กรมสรรพากร นายสรพงษ์ พรรณพงาพันธุ์
29 กรมสรรพากร นางสาวปัญญพัฒน์ สุระคำแหง
30 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว นางสาวปิยสุดา สุขเจริญ
31 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวอัญชัญ พงษ์ประดิษฐ์
32 กรมชลประทาน นายสยาม เกษมโชติพันธุ์
33 กรมชลประทาน นายนพพล สมิตพุกนะ
34 กรมชลประทาน นายนิรุตติ์ คำชัยวงค์
35 กรมชลประทาน นางสาวลาภลดา น่วมคำนึง
36 กรมชลประทาน นายธีรศาสตร์ ชูชีพ
37 กรมปศุสัตว์ นางสาวสุมาลี จำเริญ
38 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายปราโมทย์ สุวรรณแก้ว
39 กรมการขนส่งทางอากาศ นางสาวพิณทิพย์ ทิพย์กาญจนาภรณ์
40 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี นายธวัชชัย ฮะประสาร
41 กรมป่าไม้ นายวิชิต กัณหา
42 กรมป่าไม้ นายประวิทย์ ชะรอยรัมย์
43 กรมการค้าต่างประเทศ นางณิชยา สุขโหตุ
44 กรมการค้าต่างประเทศ นางสาวทยวรรณ เทพพิทักษ์ศักดิ์
45 กรมการค้าภายใน นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
46 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายกนกเทพ ไลนฤทธิสิงห์
47 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวศิริวรรณ นพรัก
48 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายอนุสรณ์ จำปราศรี
49 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวดาริน จิระรัชนิรมย์
50 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายภาณุวัฒน์ กาทอง
51 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวสุกัญญา ถนอมกล่อม
52 กรมการปกครอง นายสีหพงษ์ วงษ์วรแสง
53 กรมการปกครอง ร้อยตำรวจเอก ธรรมวิทย์ แต่งภูมิ
54 กรมการปกครอง นายประสิทธิ์ พัวพันธ์
55 กรมการปกครอง ร้อยตำรวจเอกหญิง อรุณี อินทรมณี
56 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิยม วิหคเหิร
57 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์
58 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวจอมขวัญ ศรีศิลป์
59 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไฉน เฉิดฉาย
60 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวทยาพร เศวตพิกุล
61 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางทิพยา กลีบเมฆ
62 กรมบังคับคดี นางสาวสุจิรัตน์ ทองมี
63 กรมบังคับคดี นางสาวนิยดา ธีรวัชรพร
64 กรมบังคับคดี นางสาวพรประไพ ชัยวิวัธน์
65 กรมบังคับคดี นายสุมารถ โสภณแสงชัย
66 กรมราชทัณฑ์ นายกฤษดา อาจยิ่ง
67 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวรุ่งฤดี อารยะสันติภาพ
68 กรมการจัดหางาน เรือเอก สาโรจน์ คมคาย
69 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวมนรัตน์ โทนแก้ว
70 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายปกรณ์ ศรีเพชร
71 กรมการศาสนา นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์
72 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอุกฤษฎ์ รัตนวิชัย
73 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวนงคราญ อินจาย
74 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
75 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ
76 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภานุพัฒน์ หล้าปาวงศ์
77 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางปณิดา เสนนันตา
78 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวรังสิมา ภู่แปลง
79 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัยวัชร อาษานอก
80 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิมล พงษ์หรรษา
81 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายถวิล ม่วงสุข
82 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายนันทวัฒน์ อินทะชัย
83 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสัจสิฎฐ์ ถินทะสิทธิ์
84 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจำนงค์ ร่มเย็น
85 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปาลีวัชรว์ คะสุวรรณวงศ์
86 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางปฤษณา อรรถเวทิน
87 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม
88 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวสุขจี ดีเสมอ
89 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิรัช ทองเปรม
90 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอมรา เพ็งมาก
91 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอาบัสห์ สามะ
92 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายทรงพล วันคำ
93 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายสาธิต ชูทวด
94 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร
95 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุรศักดิ์ สุวลักษณ์
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายยศกร สายมั่น
97 สำนักพระราชวัง นางสกุณา สายะเสวี
98 สำนักพระราชวัง นายสุนทร คีรีก้องสกล
99 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวสุทธาทิพย์ จีบเรียบ
100 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายเสนีย์ ทิพย์พิทักษ์
101 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวสรญา แสนโสดา
102 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวนรา ทองเอี่ยม
103 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวชิระ อินต่าย
104 สำนักงานอัยการสูงสุด นางจิรา บัวทิพย์
105 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสิริอร เพ็ชร์รัตน์
106 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอาทิตยา ใหญ่อรุณ
107 สำนักงานอัยการสูงสุด นายปราการ เพ็ชรกรด
108 สำนักงานอัยการสูงสุด นางศิริธร จงศิริสถาพร
109 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุทธินี ศรีจันทรา
110 สำนักงานอัยการสูงสุด นายยุทธศักดิ์ สัมปะชาโน
111 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวตติยา กิติศุภวัฒนา
112 สำนักงานอัยการสูงสุด นางกิ่งแก้ว นวลแดง
113 สำนักงานอัยการสูงสุด จ่าเอก นภา บุญเชิญ
114 สำนักงานอัยการสูงสุด สิบโท การุณ คนึงเพียร
115 สำนักงานอัยการสูงสุด นางจุฑามาศ สมใจ
116 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนพดล สัมทับ
117 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอรสะอาง เกียรติสุขเกษม
118 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเมตตา อินทกูล
119 สำนักงานอัยการสูงสุด นางปานจิตร ญาณจรูญ
120 สำนักงานอัยการสูงสุด นายศรยุทธ ละมุลตรี
121 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสมศักดิ์ พัตรลิดานนท์
122 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสุทิน บัวขาว
123 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวชมพูนุช สุวรรณ
124 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวศันสนีย์ ศรีปั้น
125 สำนักงานอัยการสูงสุด นายทวีวัฒน์ ธาราจันทร์
126 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอัครเดช พวงซ้อน
127 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสุพิศ จีรคุณาธร
128 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวภัทฐิรา พุทธสีมา
129 สำนักงานอัยการสูงสุด นางวันเพ็ญ ระดาวิริยะกุล
130 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสวพร นุสสติ
131 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวรัชนีวรรณ ชีวธาดาวิรุทน์
132 สำนักงานอัยการสูงสุด สิบโท สมศักดิ์ อุดมศักดิ์
133 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสรินณา หล่อประเสริฐ
134 สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยิ่งพันธุ์ ถาวรแก้ว
135 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเบ็ญจมาศ เพ็ญญะ
136 สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนพร คมจอหอ
137 สำนักงานอัยการสูงสุด นางอนงค์ รัชสัมฤทธิ์
138 สำนักงานอัยการสูงสุด นายจิรุตถ์ เสนาขันธ์
139 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุพิชฌาย์ กฤษณพิพัฒน์
140 สำนักงานอัยการสูงสุด นางภัคภิญญา มหารัตน์สกุล
141 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสุรัชดา คล้ายแก้ว
142 สำนักงานอัยการสูงสุด นายพงษ์พันธ์ อนันตา
143 สำนักงานอัยการสูงสุด นายปณิกร วันธงชัย
144 สำนักงานอัยการสูงสุด นางชฎากาญจน์ วาจนสุนทร
145 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเขมจิรา จุ่นเจิม
146 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวธนวัน ใกล้ชิด
147 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวกมลวรรณ พรหมแก้ว
148 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวไมตรี อินทรปัญญา
149 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจอยจิตต์ สุขทัศน์
150 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสุวิทย์ เภาภู่
151 สำนักงานอัยการสูงสุด นางวัชราภรณ์ ปฐมวัฒน
152 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์
153 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวภารดี โชคอนันตัง
154 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวศิริ มาระจันทร์
155 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสุรพงษ์ อภิญญาวานิชย์
156 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวชนกานต์ เกตุน้อย
157 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวศิริมา เจริญคุณวิวัฏ
158 สำนักงานอัยการสูงสุด นางวันปราณา ปงใจ
159 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวปิยมาศ รัตนะบดี
160 สำนักงานอัยการสูงสุด นายภูดิศ โพธินันทะ
161 สำนักงานอัยการสูงสุด นายชาญศักดิ์ พิริยจิตรกรกิจ
162 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสมบัติ ค้าสม
163 สำนักงานอัยการสูงสุด นางบุณยาภัส ฉิมพาลี
164 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววันปีติ ตันไพบูลย์
165 สำนักงานอัยการสูงสุด นายคันฉัตร ปรีชารณเสฏฐ์
166 สำนักงานอัยการสูงสุด นายชัยยา นวลละออง
167 สำนักงานอัยการสูงสุด นายศักดิ์สิทธิ์ วงศ์เบี้ยสัจจ์
168 สำนักงานอัยการสูงสุด นายทองดี ศรีราม
169 สำนักงานอัยการสูงสุด จ่าสิบตรี กิตติภณ สืบมา
170 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวัชรพัทธ์ วสุวัต
171 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเสาวลี เคลื่อนสุข
172 สำนักงานอัยการสูงสุด นายพีระพล ชุลีธรรม
173 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอัสนางค์ ศรีวงษา
174 สำนักงานอัยการสูงสุด นายพูนกิตติ บุญโชคช่วย
175 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวกัญญรัสย์ ศรีจางวาง
176 สำนักงานอัยการสูงสุด นายจรัส แช่ม
177 สำนักงานอัยการสูงสุด นางทุเรียน พรมปัน
178 สำนักงานอัยการสูงสุด นายจันโท จันทรเสนา
179 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวคณณัฏฐ์ เฮงชูทรัพย์
180 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเกียรติศักดิ์ โคษา
181 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสาวิตรี คชการ
182 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววารินทร์ ติ้งเพ็ง
183 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุเพ็ญศรี จิตตินันท์
184 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพิน คงแสง
185 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเศกศึก หอมจิตร
186 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวธีรยา แจ้งใจดี
187 สำนักงานศาลยุติธรรม นายอำนาจ วงศ์สวรรค์
188 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวปิยรักษ์ กราบไกรแก้ว
189 สำนักงานศาลยุติธรรม นายมนตร์ มนูสุข
190 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวปวีณสรณ์ พิมพ์ปัญญาสุข
191 สำนักงานศาลยุติธรรม นายสุนันท์ นาคะ
192 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวดิษยา ดัชชานนท์
193 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวฉัฏมณี หลงผดุง
194 สำนักงานศาลยุติธรรม นางเกษมศรี ฤาชัยสา
195 สำนักงานศาลยุติธรรม นางทิพสุคนธ์ สีมาพล
196 สำนักงานศาลยุติธรรม นายรณชัย ลักสะวารี
197 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวกุลวดี กุลโชติ
198 สำนักงานศาลยุติธรรม นายศิริพงษ์ ถูกระเบียบ
199 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวลัชชา สวัสดิ์ผล
200 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวณัฐนุช อินทร์ใจเอื้อ
201 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวปัญชรีย์ สำเภาเงิน
202 สำนักงานศาลยุติธรรม นายจักรี เย็นอาคาร
203 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวอารี ห้วยลึก
204 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวศิริวรรณ ขำประไพ
205 สำนักงานศาลยุติธรรม สิบตำรวจโท วิเชียรเดช มั่นคง
206 สำนักงานศาลยุติธรรม นางวนิดา คำแฝง
207 สำนักงานศาลยุติธรรม นายพิชิต ศรประชุม
208 สำนักงานศาลยุติธรรม นายกฤษณะ ศรีสุเมธชัย
209 สำนักงานศาลยุติธรรม นายนิทัศน์ ฤทธิ์มา
210 สำนักงานศาลยุติธรรม นายสมชาย ใจเด็ด
211 สำนักงานศาลยุติธรรม นางมรกต ศรีราม
212 สำนักงานศาลยุติธรรม นายชัยนันท์ ฤตวิรุฬห์
213 สำนักงานศาลยุติธรรม จ่าสิบเอก สัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล
214 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวพิมพ์พจี จำปาทิพย์
215 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสริญญา สินสุข
216 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวปางสกล พูลพิพัฒน์
217 สำนักงานศาลยุติธรรม นายเอกพันธ์ ช่างสลัก
218 สำนักงานศาลยุติธรรม นายวิศรุต สืบสังข์
219 สำนักงานศาลยุติธรรม นายณัฐพล ดีประเสริฐ
220 สำนักงานศาลยุติธรรม นางมณีพร ปิ่นวิเศษ ชมแพ
221 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวนงค์ลักษณ์ พันสี
222 สำนักงานศาลยุติธรรม นางวาสนา ใจกันทะ
223 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวกรรณิการ์ พุทธรัตนมณี
224 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวนันท์กมล เนียมคำ
225 สำนักงานศาลยุติธรรม นางกานต์ธิดา สุรินทร์ชมพู
226 สำนักงานศาลยุติธรรม ว่าที่เรือตรี ถิระ วิชญนิธิ
227 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวศิริวรรณ แสงศิลป์
228 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวศิรประภา บุญศรีสมฤทธิ์
229 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวสกลวรรณ โลณวัณต์
230 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสอยดาว สองมา
231 สำนักงานศาลยุติธรรม นายมานพ นุชนารถ
232 สำนักงานศาลยุติธรรม นายคฑาวุธ ราศรีกิจ
233 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวสิริพงศ์ ช้างสาต
234 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวสุพิชชา บุญสู่
235 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวรัศมีเพ็ญ บุญเนตร
236 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสายฝน วิเชียรโชติ
237 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวจันทรพร รุ่งตระกูล
238 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวกัญจน์ติมา ถนอมแจ่ม
239 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาววราภรณ์ วงษ์กิ่ง
240 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวปัญญารัตน์ มีผล
241 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวบุษบา อุดชาชน
242 สำนักงานศาลยุติธรรม นายกรณ์ วรรณขันธ์
243 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวธิดา สิริธรรมานุวงศ์
244 สำนักงานศาลยุติธรรม นายสมศักดิ์ เกียรติศักดาชัย
245 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวฐาปนันท์ สกุลพานิช
246 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายวุฒิชัย น้ำใจ
247 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายกิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์
248 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายมานะ ทองไพบูรณ์
249 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมอนันต์
250 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ
251 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวจินดา สัตยาธิฐานวาณิชย์
252 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร
253 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน
254 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวเทวินทร์ เกษตระกูล
255 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวนงเยาว์ ชัยวงค์
256 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายทรงวุฒิ ศรีธรรม
257 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายวุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ
258 สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวอภิรดี จิตต์ปรารพ