รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๕

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวชมพูนุท สุขศรีมั่งมี
2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย
3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวสุจินตนา ปิยธรรม
4 กรมบัญชีกลาง นางสาวทักษพร รักอยู่
5 กรมบัญชีกลาง นายวรวิทย์ แซ่หุ่น
6 กรมบัญชีกลาง นางสาวเนตรนภา พุทธสุวรรณ
7 กรมบัญชีกลาง นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์
8 กรมบัญชีกลาง นายวรพต กอวิไล
9 กรมบัญชีกลาง นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน
10 กรมศุลกากร นางสาวมาลัยพร สิงห์ชะฎา
11 กรมสรรพากร นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์
12 กรมสรรพากร นางสาวสกุลดาว รอดสมนาม
13 กรมสรรพากร นายมรุต ทองโสม
14 กรมสรรพากร นายวีรวิชญ์ ฟ้าวิทยะพัฒน์
15 กรมสรรพากร นายเพรียวพงศ์ เจริญวิริยภาพ
16 กรมสรรพากร นางสาวสุรีรัตน์ จิ้นอิ่ม
17 กรมสรรพากร นางทิพยวรรณ์ พันพึ่ง
18 กรมสรรพากร นายชุติพงศ์ สุชาติพงษ์
19 กรมสรรพากร นายเทิดเกียรติ์ ชื่นเอี่ยม
20 กรมสรรพากร นายประจวบ ประทุมแสง
21 กรมสรรพากร นายธีรเกียรติ เกษปรีชาสวัสดิ์
22 กรมสรรพากร นายไพโรจน์ ประพุฒิศักดิ์
23 กรมสรรพากร นางสาวชุติมา วงษ์จิรากร
24 กรมสรรพากร นายนิรันทร์ งามขำ
25 กรมสรรพากร นางสาวขณิษฐา บุญทอง
26 กรมสรรพากร นางสาวระพีพร พันสิทธิ์
27 กรมสรรพากร นายสมคิด อินทร์เมือง
28 กรมสรรพากร นายสถาพร เทพนวล
29 กรมสรรพากร นายยงยุทธ เพชรโช
30 กรมสรรพากร นายชินกร จิตนิวรณ์
31 กรมสรรพากร นายสุรินทร์ สุทธะมุสิก
32 กรมสรรพากร นายอำนาจ วรรณวิทยา
33 กรมสรรพากร นางสาวฐิติพร พรรณพงาพันธุ์
34 กรมสรรพากร นางสาวสุนิสา โชติโก
35 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวครองขวัญ ยุทธชัย
36 กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย นางสาวพิฐรา ดำริธรรมนิจ
37 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว นางสาววิพิชภา ฐิติพัฒนพงศ์
38 กรมชลประทาน นายวรพจน์ ดาวอรุณ
39 กรมชลประทาน นายพิชิต ภูพานเพชร
40 กรมชลประทาน นายสุรสิงห์ ทวีศรี
41 กรมชลประทาน นางสาวรัชนพ รุ่งตั้งสกุล
42 กรมชลประทาน นางศวณีย คงเวช
43 กรมประมง นายธวัชชัย อาจวิชัย
44 กรมการข้าว นางสาวอรพร วงศ์แสงเอี่ยม
45 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวประนอม อภิพัฒนากิจกุล
46 กรมการขนส่งทางอากาศ นางสาวปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์
47 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพรเทพ สาระศิริ
48 กรมทรัพยากรน้ำ นายกิตติ วิสารกาญจน
49 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกู้เกียรติ โยมศิลป์
50 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางสาววันดี พนาวงศ์รุ่งโรจน์
51 สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์
52 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายวรวุฒิ อุบลเวช
53 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวอรรถพร บัวพิมพ์
54 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวสุกัญญา เจริญวัย
55 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายนิรันดร์ ปันเป็ง
56 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวณัฏฐพร เพชรสุก
57 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวณัฐชนิกา จิตต์ณรงค์
58 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายวิษณุ วัชรินทร์รัตน์
59 กรมการปกครอง นายสุวิทย์ นาคเป้า
60 กรมการปกครอง นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา
61 กรมการปกครอง นายธเนศ ชิตเพชร
62 กรมการปกครอง ร้อยโท สันติภาพ วรรณุวาส
63 กรมการปกครอง นายปรีชา สร้อยสวน
64 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิเชียร เกื้อกูล
65 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปรเมศวร์ โตอดิเทพย์
66 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์
67 กรมบังคับคดี นางศุภร ศรีธัญรัตน์
68 กรมบังคับคดี นางอมรรัตน์ สุปรินายก
69 กรมบังคับคดี นายชย ต่ายชาวนา
70 กรมบังคับคดี นายสหภัทร ไชยสง่าศิลป์
71 กรมบังคับคดี นายสราวุธ สร้อยสุวรรณ
72 กรมบังคับคดี นายสลิลชาย สุวรรณนิมิต
73 กรมบังคับคดี นายบวรศักดิ์ พีรทรัพย์
74 กรมบังคับคดี นางสาววิลาวรรณ บุญเติม
75 กรมบังคับคดี ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัลยา ฮกมาลี
76 กรมบังคับคดี นางขวัญสุดา วิริยะพันธ์
77 กรมบังคับคดี นายสุทธิภัทร์ อริยะสถิตมั่น
78 กรมบังคับคดี นางสาวสุภาภรณ์ สุขเจริญ
79 กรมราชทัณฑ์ นายภาณุวัฒน์ ทองสุข
80 กรมการจัดหางาน นางสาวพอหทัย วงศ์สวัสดิ์
81 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวสุรัสวดี เจียมสุวรรณ
82 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสง่า แสนเดช
83 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีรภัทร์ บรรณโศภิษฐ์
84 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกิตินันท์ อินทรกำแหง
85 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวแววดาว นันทวงศ์
86 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายมนตรี สุนทโรวิทย์
87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายธีรวิทย์ กล่ำคำ
88 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายยุทธภูมิ วรรณวงศ์
89 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวพัชรียา เหมวิรุฬห์
90 สำนักงานอัยการสูงสุด นางธัญพิชญ์นาฏ เดชทวีวัฒน์
91 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวธนพร ปิณฑคุปต์
92 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเฉลิมรัตน์ ภู่สมบุญ
93 สำนักงานอัยการสูงสุด นางจิรารัตน์ สุขเกษม
94 สำนักงานอัยการสูงสุด นางดวงรัตน์ ตันติวังไพศาล
95 สำนักงานอัยการสูงสุด นายชยพัทธ์ วิปุละ
96 สำนักงานอัยการสูงสุด นางกัญญา ต้นเถา
97 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเริงจิตร ฉิมพินิจ
98 สำนักงานอัยการสูงสุด สิบตำรวจโท อนันต์ ไหมอ่อน
99 สำนักงานอัยการสูงสุด นางเกษม พงษ์อิศราพันธ์
100 สำนักงานอัยการสูงสุด นางกฤษณา เลี่ยมวิไลรัตน์
101 สำนักงานอัยการสูงสุด นางนันท์นิชา ทรงพุฒิ
102 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวธวุฒิ ปัญจะภาดา
103 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวธัญรดี จุลปาน
104 สำนักงานอัยการสูงสุด นางศรุดา วรรณเครือ
105 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวลำพูน ป้องกัน
106 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสุภาพร จริตงาม
107 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอภิชาติ ปุญญะฐิติ
108 สำนักงานอัยการสูงสุด นายมนธีร์ สวาทสุข
109 สำนักงานอัยการสูงสุด นางเรียม นนทะโชติ สวาทสุข
110 สำนักงานอัยการสูงสุด นายจักรกฤษณ์ อินทร์สิงห์
111 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวิโรจน์ ฤทธิสาร
112 สำนักงานอัยการสูงสุด นายไชยพัฒน์ นลินาสน์
113 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสุบิน แสงสุริยา
114 สำนักงานอัยการสูงสุด นางราตรี ดามี
115 สำนักงานอัยการสูงสุด นายจรุงศักดิ์ ภักดีณรงค์
116 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอาภากิติ์ แสงเจริญ
117 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสิงหา ยิ้มสวน
118 สำนักงานอัยการสูงสุด นางละออศิริ จันทร
119 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอภิชัย เตรียมรังสี
120 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววัชรี สุตะไล
121 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจันทรา เรืองอ่อน
122 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวปราณี พุ่มอ่ำ
123 สำนักงานอัยการสูงสุด นายพงษ์พรรณ นะราช
124 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอนุชา ขันตี
125 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอัจฉรา สุวรรณศรีสาคร
126 สำนักงานอัยการสูงสุด นายศรัณย์กร รัตนพันธุ์
127 สำนักงานอัยการสูงสุด นายไชยา จิ๋วพัฒนกุล
128 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวณัชชา เพชรอินทร์
129 สำนักงานอัยการสูงสุด นางอุไรรัตน์ ต่วนมิหน้า
130 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุมินตรา คงเพชรศักดิ์
131 สำนักงานอัยการสูงสุด นางทิพวัลย์ ชื่นฤทธิ์
132 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเพ็ญณรา อุทุมภา
133 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุภาวดี อินทร์ทอง
134 สำนักงานอัยการสูงสุด นายณัฐนนท์ โตวิวัฒน์
135 สำนักงานอัยการสูงสุด พันจ่าอากาศเอก สาคร ศรีปน
136 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวกัลยกร นาคจีนวงษ์
137 สำนักงานอัยการสูงสุด นางวัลลภา กลั่นสุวรรณ
138 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวดวงธิดา ชื่นสว่าง
139 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเถลิงศักดิ์ นันทโพธิ์เดช
140 สำนักงานอัยการสูงสุด นางขนิษฐา ปัญจรัก
141 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวันชัย ทวยสูงเนิน
142 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนเรศ ชานันโท
143 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอรรถพล พูลเผ่า
144 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอัครวิทย์ สุดตลอด
145 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวณัฐพร หมายเกื้อ
146 สำนักงานอัยการสูงสุด นายชรินทร์ รอบุญ
147 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสุนทร นามแสง
148 สำนักงานอัยการสูงสุด นายธีรพัฒน์ ภู่พลับ
149 สำนักงานอัยการสูงสุด นายจตุรงค์ คงสุคนธ์
150 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเกียรติจักรภพ พุทธกูล
151 สำนักงานอัยการสูงสุด นางดุษฎีพร มหายศกุล
152 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวศันศนีย์ หรั่งชะเอม
153 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวณัฐนิช รัตนภูมิ
154 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวนิตยา ลำเภา
155 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอภิษดา รัตนเทวมาตย์
156 สำนักงานอัยการสูงสุด นายศุภโชค สุปะมา
157 สำนักงานอัยการสูงสุด นางละออง กุหลาบขาว
158 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนรินทร์ ม่วงสุราช
159 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุภาวดี ประภาการ
160 สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าที่ร้อยตรี สุรยุทธ์ นาคพงษ์
161 สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าที่ร้อยตรี สถาพร พลายเถื่อน
162 สำนักงานอัยการสูงสุด นางบุษกร แช่มโสภา
163 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวกมลทิพย์ ชุมเกื้อ
164 สำนักงานอัยการสูงสุด นางละอองดาว ทองอินทร์
165 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววันเพ็ญ สินค้ำคูณ
166 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวกรองทอง ตะเภาพงษ์
167 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวศิริพร ขันทอง
168 สำนักงานอัยการสูงสุด นายศิริศักดิ์ หารไชย
169 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววิลัยวรรณ์ จันทร์จำปา
170 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวประไพ จิ๋วพัฒนกุล
171 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวรวุฒิ ด่านซ้าย
172 สำนักงานอัยการสูงสุด นางนันท์นภัส ทรัพย์เจริญ
173 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวภานินี รุ่งวัฒนาพร
174 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอารีย์ สุริยะจันทร์
175 สำนักงานอัยการสูงสุด นายรามสินท์ เพ็ชรยก
176 สำนักงานอัยการสูงสุด นางพยุงทิพย์ พละโสม
177 สำนักงานอัยการสูงสุด นางณัฎฐญา ชูตระกูล
178 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวณัฏฐนันท์ พืชสิงห์
179 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววิภาวดี รัชอินทร์
180 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพิชามญชุ์ แก้วสิทธิ
181 สำนักงานอัยการสูงสุด นางจรัสศรี เขียววิชัย
182 สำนักงานอัยการสูงสุด นายธนะศักดิ์ เรืองสว่าง
183 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววิไลภรณ์ จรัญสวัสดิ์
184 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวปราณี พลแพงพา
185 สำนักงานอัยการสูงสุด นายมนต์ชัย อยู่จงดี
186 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสราวุธ เกิดเมืองเล็ก
187 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสรรชัย สมสุข
188 สำนักงานอัยการสูงสุด นายบำรุง มาบัว
189 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวกนกพร จันทร์สวัสดิ์
190 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอรุณศรี ใจมูลมั่ง
191 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวชณชนก ธิรินทอง
192 สำนักงานอัยการสูงสุด นายจรุงศักดิ์ ชูสิทธิ์
193 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวยลภัทร คิดธรรมรักษา
194 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวดวง บุญด้วง
195 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววภัคสรน์ อาจตา
196 สำนักงานอัยการสูงสุด นางปิ่นนภา ลักษณะจันทร์
197 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวัฒนา ตรีกระจ่างวงศ์
198 สำนักงานอัยการสูงสุด นายพงษ์พิทักษ์ พันธุลาวัณย์
199 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวภิญญาพัชญ์ คงดี
200 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวรพงศ์ รุ่งเรือง
201 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวิรศักดิ์ ไกรนรา
202 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนเรศว์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
203 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสุมนฑา ชอบงาม
204 สำนักงานอัยการสูงสุด นางจิรายุ ช้างโสภา
205 สำนักงานอัยการสูงสุด นายณฐวัฒน์ เพชรดำ
206 สำนักงานอัยการสูงสุด นายประยุทธ เสริมพงษ์สถิต
207 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพันธุ์ทิพา พิริยะขจร
208 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนิรุจน์ ทาตะรัตน์
209 สำนักงานอัยการสูงสุด นางธนัชธร ทรงสมบัติชัย
210 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเพ็ญณี กรมรินทร์
211 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววรรณสถิตย์ จันทะสิงห์
212 สำนักงานอัยการสูงสุด ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา ฐานะทานต์ไท
213 สำนักงานอัยการสูงสุด สิบตำรวจโท ชัยนาท สุ่มมาตย์
214 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาววาสนา โปธิ
215 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอินทร ขันนาก
216 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนุสร เล่งน้อย
217 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนราวัฒน์ กาศโอสถ
218 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอุรุพงษ์ พิมานพรหม
219 สำนักงานอัยการสูงสุด นายปองพล พังคานนท์
220 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวโสมสินี บุนนาค
221 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอุดมศักดิ์ คล้ายพยัฆ
222 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวภาวิณี ประดิษฐ
223 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพรรณประภา ฤกษ์จำนง
224 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวนงลักษณ์ ภคโล
225 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวมลัย โพธิทักษ์
226 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวันฉลอง หนองคูน้อย
227 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเรวัฒน์ จินดาไตรรัตน์
228 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวัชระ เมียนโอ
229 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวัชเรนทร์ สุขทองแท้
230 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวมณฑยา โตสุวรรณ
231 สำนักงานอัยการสูงสุด นายคมฤทธิ์ บุญมาก
232 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเกษม ศรีบัวอ่อน
233 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวนุสรา แหวนเงิน
234 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอภิชญา บุญกระพือ
235 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสรศิษฎ์ พุฒิฤทธิ์
236 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสิทธิพงษ์ คำพันธ์จันทร์
237 สำนักงานศาลยุติธรรม นายวรณ ธนสัมพันธ์เจริญ
238 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวชลธิชา ผิวเผือก
239 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวฉันทิมา วิศิษฎ์โสภา
240 สำนักงานศาลยุติธรรม นายวัฒนชัย มังคลาด
241 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวปัทมา รัตนภักดี
242 สำนักงานศาลยุติธรรม นายสาธิต ธรรมพุทธิรัตน์
243 สำนักงานศาลยุติธรรม นายถามวัติ สีเขียว
244 สำนักงานศาลยุติธรรม นายวุฒิพงศ์ วุฒิ
245 สำนักงานศาลยุติธรรม นายจิรายุ ศรีวรรณา
246 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวศุภรดา บุตรเนียร
247 สำนักงานศาลยุติธรรม นายวิเชียร วิเศษดอนหวาย
248 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวรพีพรรณ บุณยรัตพันธุ์
249 สำนักงานศาลยุติธรรม นายมานพ สมานเกียรติสกุล
250 สำนักงานศาลยุติธรรม นายธัญญะ ฌายีเนตร
251 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวปานจิต อินทุโศภน
252 สำนักงานศาลยุติธรรม นายรัฐพล ทองมาก
253 สำนักงานศาลยุติธรรม สิบตำรวจโท ตะวัน ใจอินต๊ะ
254 สำนักงานศาลยุติธรรม นายอดุล แตงตาด
255 สำนักงานศาลยุติธรรม นายสมศักดิ์ สุวรรณรักษ์
256 สำนักงานศาลยุติธรรม นายกิตติพงษ์ จีนคร้าม
257 สำนักงานศาลยุติธรรม นายสุวัฒน์ ชูจันทร์
258 สำนักงานศาลยุติธรรม นายลือชัย จุ้ยคลัง
259 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวจิรัชปวีณ์ เลิศวรีย์
260 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวปฏิญาพร เอมโอฐ
261 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวเกศินี พลภัฏ
262 สำนักงานศาลยุติธรรม นายสุรเชษฐ์ เกษรคุปต์
263 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวเพียงดาว เขียวลออ
264 สำนักงานศาลยุติธรรม นางเนตรดาว ผลประมูล
265 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวกัญณิการ์ ผาสุก
266 สำนักงานศาลยุติธรรม นายธนกร หมานบุตร
267 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวพรพรรณ เวชไชโย
268 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวนีรชา ฐานพงษ์
269 สำนักงานศาลยุติธรรม จ่าสิบตำรวจ วสิน วัฒิธรรม
270 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวสุนันท์ แก้วใส
271 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวจรรยา มณีคล้าย
272 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวรุจิพร ศรีอรรคจันทร์
273 สำนักงานศาลยุติธรรม นางสาวจัณฑรณ์ บุญครอบ
274 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายอภิชัย น้อยอุ่นแสน
275 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวพรภิวรรณ ชีวะเสริมส่ง
276 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางพัชรศิริ พิชญาภรณ์
277 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวธนยา นิวาเวศน์
278 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายกวี จันทจิราภา
279 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายธีติ สุวรรณศาสตร์
280 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายจำเป็น ชุ่มมะโน
281 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวลักษณ์พรรณ แสงสีทอง
282 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายคณฉัตร สุวิทวัส