รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๖

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวัชรชัย ไชยดี
2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายภานุมาศ บุญชูช่วย
3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
4 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายมานนท์ วงค์มงคุณ
5 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นาวาตรีหญิง ขวัญเนตร สุขเมือง
6 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรี เสนีย์ พรหมวิวัฒน์
7 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรี ภิญโญ บุญทรงสันติกุล
8 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรีหญิง สุภาวดี เรียงเรียบ
9 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรีหญิง สุกัญญา ศรีทรัพย์
10 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรือเอกหญิง ฐานิตา จันทร์สุทัศน์กุล
11 กองบัญชาการกองทัพไทย พันตรีหญิง ปิยาภรณ์ ผลหาญ
12 กองบัญชาการกองทัพไทย ร้อยเอกหญิง พิสาข์ หุตะสิงห์
13 กองบัญชาการกองทัพไทย ร้อยเอกหญิง รัฐนาถ พัฒนธรรม
14 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี นิติธร เครือครุฑ
15 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก กฤษฎา สุขศรีนุช
16 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี สหบวร ด้วงรักษา
17 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี นฤพนธ์ จ้อยทองมูล
18 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ เรือเอก อมเรศ วิสิทธิวงศ์
19 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ นาวาอากาศตรี ชัยวัฒน์ วัชรคีรี
20 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก ชัยวัฒน์ นาเอก
21 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี จุมพล ตันกูล
22 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี สังเวียน ควรตะขบ
23 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี เดชศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
24 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมเพียร ยันทะรักษ์
25 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายพิทยา อนันต์วณิชย์
26 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวศิโรชินี อนันอริยธรรม
27 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวพัชรพันธ์ ไชยพันธุ์
28 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวพรรณิภา พรหมมาตร
29 กรมธนารักษ์ นางสุภาพร อนันตวรางกูล
30 กรมธนารักษ์ นายมนตรี พลันสังเกตุ
31 กรมบัญชีกลาง นางสาวรัชนีวรรณ แสงสาคร
32 กรมบัญชีกลาง นายชยุตม์พงศ์ พรมวังขวา
33 กรมบัญชีกลาง นางสาวนาถนิภา โรจนะ
34 กรมบัญชีกลาง นายสามารถ แสงรินทร์
35 กรมศุลกากร นายเชลง เทศนา
36 กรมศุลกากร นางปภาสร สุวรรณศรี
37 กรมศุลกากร นายยติวัตร มนตรวัต
38 กรมศุลกากร นายชยุต พุ่มกำพล
39 กรมศุลกากร สิบเอก วรากร ชวาลา
40 กรมสรรพสามิต นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์
41 กรมสรรพสามิต นางสาวอรกานต์ แสงมณี
42 กรมสรรพสามิต นางสาวอุลัยวัน ปินะกาตา
43 กรมสรรพสามิต นายวีรยุทธ วงศ์สาลี
44 กรมสรรพสามิต นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์
45 กรมสรรพสามิต นายคำรพ แก้วสีนวล
46 กรมสรรพากร นางสาวปรางทิพย์ ควรฤาชัย
47 กรมสรรพากร นางสาวพิกุล ลิขิตวรกุล
48 กรมสรรพากร นางสาวศิริลักษณ์ บุญศฤงคารนนท์
49 กรมสรรพากร นายภัคพงษ์ ทองประไพ
50 กรมสรรพากร นางสาววิญาดา ละอองศิริวงศ์
51 กรมสรรพากร นางสาวอรอุมา ดรอาจทัน
52 กรมสรรพากร นายฐานภูมิ รัตนะจันทร์
53 กรมสรรพากร นายชยุติธรรมเศรษฐี ทิพยมนตรี
54 กรมสรรพากร นายพิรัฐ ปัญญายงค์
55 กรมสรรพากร นายชัยยง บุญปก
56 กรมสรรพากร นางสาวชุลีพร เชื้อสุวรรณ์
57 กรมสรรพากร นางสาวสุภิญญา ดิสโร
58 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสุทธาสินี สีดาว
59 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวจุฬาพร ละครพล
60 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเจนจิรา ราย
61 กรมชลประทาน นางสาวรัชนีวรรณ ปิ่นใจ
62 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวเอื้ออารีย์ จิตต์ตรง
63 กรมประมง นางสาวพรทิพย์ ทัศนา
64 กรมปศุสัตว์ นายอรรถพร จันทร์สุวรรณ
65 กรมวิชาการเกษตร นายโสภณ แก้วจรูญ
66 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวศิรินาฎ สฤษดิพันธ์
67 กรมทางหลวง นางสาวมรกต บุญอยู่
68 กรมทางหลวง นางณัฐภรณ์ ยุทยา
69 กรมการขนส่งทางบก นางณัฐนรีภัทร์ นาวีเสถียร
70 กรมควบคุมมลพิษ นายบรรชา รังแก้ว
71 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพานิตย์ เทพสุวรรณ์
72 กรมป่าไม้ นายวิจารย์ เสนสกุล
73 กรมการค้าต่างประเทศ นายสาวิน หงสไกร
74 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์
75 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวจิตรลดา เหลืองภิรมย์
76 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวสุภารี บุญนฤธี
77 กรมการปกครอง นายศรายุส สุภาเพิ่ม
78 กรมการพัฒนาชุมชน นางวราพรรณ บุญวัฒน์
79 กรมที่ดิน นางสาวศศิภรณ์ นำรอดภัย
80 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวพจณิชา ตังวีระสิงห์
81 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญฤทธิ์ สิริกุสโลปกรณ์
82 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนคร พันธุ์สวัสดิ์
83 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุกิจ คัชมาตย์
84 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุรพล เพ็งพันธ์
85 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวันวิสา ปรีชานันท์
86 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเริ่มรัฐ ไพพงษ์
87 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปริญญา กฤษณา
88 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไพบูลย์ ระวัง
89 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกฤติกร กสิกูรพงศ์
90 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิทูร น้อยน้ำคำ
91 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพิมมนต์ อรัญพูล
92 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาววราภรณ์ ขวัญเรือน
93 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอาร์ม จินตนาดิลก
94 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายรุ่ง กับโต
95 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนพดล กันศิริ
96 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญจันทร์ ชิงจันทร์
97 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางปรียา หงษ์ทอง
98 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวนรากร ทองแย้ม
99 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกวานเปา วัฒนาฟุ้งเจริญ
100 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายมนตรี ดุลย์เภรี
101 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวรัชดาวรรณ สุขประสงค์
102 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาววันวิสา วงศ์ชัย
103 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวนฤมล แซ่โง้ว
104 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวทัดดาว บุญสาย
105 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายคุณวุฒิ ทองคำ
106 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สิบตำรวจเอก นพพร ใจพิมพ์สว่าง
107 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางรัชดากร ณ เชียงใหม่
108 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนพคุณ ฉัตรจินดา
109 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเศรษฐศักดิ์ คุณแก้ว
110 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธรรมนูญ นาคสีดี
111 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายฤทธิรณ แวอาแซ
112 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิเวศน์ บุตรทอง
113 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายทวีศักดิ์ กฤษณพิพัฒน์
114 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอุทัย สุวรรณลี
115 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวรวุฒิ เหมทานนท์
116 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสุทิพย์ ไชยเดช
117 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายภานุวัฒน์ บุณโยประการ
118 กรมราชทัณฑ์ นายเทพพลพันธ์ ทองสุภร
119 กรมราชทัณฑ์ นางสาวขนิษฐา โชติจันทร์
120 กรมราชทัณฑ์ นายชาติสรร ชะนะโชค
121 สำนักงานกิจการยุติธรรม นายวัฒนากร สั้นนุ้ย
122 กรมศิลปากร นายวรเดช ใจด้วง
123 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายกิตติ คำมี
124 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอุเทน เลิศล้ำ
125 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวบุณยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญส่ง คณาดี
127 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นางฉราวะดี แสงจันทร์เทศ
128 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายณัฐพงษ์ ลือฉาย
129 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสุชาติ เพชรเลิศ
130 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ
131 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน
132 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายพิเชฐ ไทยเจริญ
133 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายนพดล มุสิก
134 กรมอนามัย นางสาวมณีรัตน์ โอวาทวงศ์
135 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายธนากร จงอักษร
136 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวขนิษฐา บางน้อย
137 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายอรรถพงษ์ นาควรรณ
138 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายกิตติพงษ์ พิมพ์อรัญ
139 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายชัยทัศ ทับเที่ยง
140 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายปิยะ ศรีวิกะ
141 สำนักงานอัยการสูงสุด นายภูมิพัฒน์ เรืองโรจน์
142 สำนักงานอัยการสูงสุด นายเกรียงไกร แก้ววันทา
143 สำนักงานอัยการสูงสุด นายกิตติศักดิ์ จันทร์ศิริวิชัย
144 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวีระพันธุ์ แถวเพ็ชร
145 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเกสร วงษ์จันทร์ดี
146 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวสินินารถ สุขไพรวรรณ
147 สำนักงานอัยการสูงสุด นายกิตติพัทธ์ หนูรุ่ง
148 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสถาพร จิตติมณี
149 สำนักงานอัยการสูงสุด นายปฏิวัติ รักษ์สุวรรณ
150 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพัณณิการ์ สุวรรณโณ
151 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพิญาดา วงศ์ชนะ
152 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวลาวัลย์ วงศ์วัชรมงคล
153 สำนักงานอัยการสูงสุด นายผาไท รูปชัยภูมิ
154 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวภัคธดา กาญจนพนัง
155 สำนักงานอัยการสูงสุด นายณภัทร กตเวทีเสถียร
156 สำนักงานอัยการสูงสุด นายณรงค์ชัย คัมภีริชยา
157 สำนักงานอัยการสูงสุด นางนาตยา ภูลายเหลือง
158 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจริยา สมพร
159 สำนักงานอัยการสูงสุด นายสฤษฎิ์ จันทะราช
160 สำนักงานอัยการสูงสุด นางวรินทร์ทิพย์ บุดดา
161 สำนักงานอัยการสูงสุด นายชำนาญ นาถวร
162 สำนักงานอัยการสูงสุด นายบรรลือ มาศรักษา
163 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวศุภสรา มุขยมานิต
164 สำนักงานอัยการสูงสุด นายไพศาล รักรัตน์
165 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจิรัชยา ศักดาวิกรม
166 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สิบตำรวจตรี ธามธีธะวัชร มาฉิม
167 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายณัฐพล นันทมานพ ประชุมญาติ
168 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวสุนันทา เรืองฉาย
169 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวน้ำฝน ราชสมบัติ
170 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายบรรหาร กำลา
171 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสุวิมล แจ้งสว่าง
172 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
173 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายไตรรงค์ โตกระแส
174 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวทัศนีย์ สุขสมบูรณ์
175 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์
176 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายเกียรติศักดิ์ ลำพองชาติ
177 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายจักรวาล ศรีสุข
178 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวหรรษลักษณ์ รุ่งอุทัย
179 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายปรเมศวร์ ศรีละมนตรี
180 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางนิตญาภรณ์ เผด็จศึก
181 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายดำรง วรรณสอน
182 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าที่ร้อยตรี พิมลชัย จารุสาร
183 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสินีนาฎ สุจินดาวัฒน์
184 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวธิดา เจษฎาชีวิน
185 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายศุภโชค คำแฝง
186 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายอุสาห์ ชูสินธ์
187 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายอรัญ มีแก้ว
188 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายเจษฎา ชำนาญป่า
189 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายเอกชัย บุดสีนนท์
190 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายสุริยา อุ่นคำ
191 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายทินภัทร อุปราสิทธิ์
192 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายกิตติ บริสุทธิ์
193 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นางสาวปาริชาติ ว่องไว
194 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรีหญิง สุภาพร รัตนานนท์
195 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายฉัตรชัย ลายคราม
196 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายบุญเชิด เขตจัตุรัส