รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๗

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอภิชาต แตงตรง
2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสรศักดิ์ ระดาเขตร์
3 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่ร้อยตรี สุระชัย เอนกรัตน์
4 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม
5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายภูวเนศวร์ เนียมมีศรี
6 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายณัชภัทร ขาวแก้ว
7 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายประภัทรพงศ์ ชาญชิต
8 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาววดี แซ่เบ๊
9 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวอมราลักษณ์ รักษ์วงศ์
10 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวมัชฌิมา คุปตะวาณิช
11 สำนักงบประมาณ นางสาวกนกทิพย์ ใสสะอาด
12 สำนักงบประมาณ นายเดวิท พุ่มชนะโชคชัย
13 สำนักงบประมาณ นางสาววัชรภรณ์ วัชรปรีชา
14 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายธีรวัฒน์ ไม้สุวรรณกุล
15 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวรุ่งนภา ไมตรี
16 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวสุขุมาล ตรีขจรเกียรติ
17 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางสาวปณิตา โรจน์พานิช
18 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางสาวเกวลิน กูลณาวงศ์
19 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางสาวสุภาวดี เติมเต็มทรัพย์
20 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางสาวพนรัตน์ สุวรรณสายะ
21 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรี สิทธิพล ภักดีวงศ์
22 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรี พรศักดิ์ จุลวัลลิภะ
23 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรี สาตถพงศ์ รัตนวิจิตร
24 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอกหญิง ชนมณี ชุ่มมณี
25 กองบัญชาการกองทัพไทย พันตรี สุรพันธุ์ พันธุประยูร
26 กองบัญชาการกองทัพไทย ร้อยเอก วรวุฒิ รัตนมุง
27 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรีหญิง อาภาภรณ์ สาระคุณ
28 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรีหญิง อุษณีย์ อรรคบุตร
29 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี ณัฐพงษ์ สุขนันทพัส
30 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี จรัญ สังข์ศิริ
31 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี กนกศักดิ์ เสนายอด
32 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี สมชาย ยกทวน
33 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี เอนกพงศ์ อนันต์
34 สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ นาวาตรี วัชระ พุกะทรัพย์
35 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ นาวาอากาศตรี สุชาติ ศรีสุข
36 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก ไพฑูรย์ ภุมรินทร์
37 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก เพิ่มศักดิ์ สงดี
38 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก อภิชาติ ใจสะอาด
39 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรีหญิง สุดา ทองวิบูลย์
40 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก ถาวร สุวรรณสกนธ์
41 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก ณัฐวุฒิ พรหมศร
42 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ว่าที่ร้อยตรี ชวาล ชวรงคกร
43 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวพรทิพย์ บุญทวีสุข
44 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวจินตนา วรรณสันต์
45 กรมธนารักษ์ ว่าที่ร้อยโท พรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ
46 กรมบัญชีกลาง นายสิทธานต์ รัตนวงศ์
47 กรมบัญชีกลาง นางสาวยิ่งรัก พึ่งเสมา
48 กรมบัญชีกลาง นางสาวมยุรี มังคลาด
49 กรมบัญชีกลาง นางสาวนันทริดา นิมมณี
50 กรมศุลกากร นายธวัชชัย สมบุญเจริญ
51 กรมศุลกากร นายบุญรอด เขจรานนท์
52 กรมศุลกากร นางสาวตวงพร โตศุกลวรรณ์
53 กรมศุลกากร นางสาวสมหญิง ผายรัศมี
54 กรมศุลกากร นางสาวจุฑาทิพย์ พบสุข
55 กรมสรรพสามิต นายประพฤกษ์ ชมภู่
56 กรมสรรพสามิต นางสาวอภิญญาพร หมั่นตรวจ
57 กรมสรรพสามิต นางสาววันวิสาข์ ขาวคม
58 กรมสรรพสามิต นายฑชพล พิศลยบุตร
59 กรมสรรพากร นายมานพ เตียงตระกูลทอง
60 กรมสรรพากร นายนิติ นุ่มถือสัตย์
61 กรมสรรพากร นางสาวยุพา แสนบุญศิริ
62 กรมสรรพากร นายสุรชัย ไชยจิตรเจริญรุ่ง
63 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวรินทร์ธิยา เธียรธิติกุล
64 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายธีวรา สุมาวงศ์
65 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล
66 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวอัจฉรา อาธารมาศ
67 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวมณฑาทิพย์ ชุมทอง
68 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว นายอัครพงษ์ ทิพย์มณฑา
69 กรมการกงสุล นายอาณัติ จีนะ
70 กรมชลประทาน นายธนกฤต โพธิ์ศรี
71 กรมชลประทาน นางสาวภรณิพา เทพมณี
72 กรมชลประทาน นายศิริชัย สมคะเนย์
73 กรมชลประทาน นางสาวชริตา อโนมาศ
74 กรมวิชาการเกษตร นายภานุวัฒน์ โพดนิ่ม
75 กรมส่งเสริมการเกษตร นายอภิชาติ ญาณปัญญา
76 กรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวจุฬาลักษณ์ มลิวัลย์
77 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายทนา ต้องโพนทอง
78 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสิริมา พิมพ์ทองงาม
79 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอรสา อุตรนะ
80 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอัศวิน น้อยนอนเมือง
81 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอรัญญา ตัญญะเกตุ
82 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายประสพสุข พุ่มทิม
83 กรมพัฒนาที่ดิน นายบัญฑิต จันทรัตน์
84 กรมพัฒนาที่ดิน นายจตุรงค์ สิทธิวรกร
85 กรมปศุสัตว์ นายอำพนพงศ์ ชุมสมุทร
86 กรมประมง นางสาวจารุวรรณ กสิหัตถ์
87 กรมประมง นายเกรียงไกร เจริญวงษ์
88 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายอิทธิพล ทองหวาน
89 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายโพธิไทร บุญช้อน
90 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวสหัสญาริณ พันธ์งามวงศ์
91 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวศิริลักษณ์ สินฉลอง
92 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายอนันต์ ดอนอิสวน
93 กรมเจ้าท่า นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์
94 กรมเจ้าท่า นางสาวบุปผาชาติ กาวชู
95 กรมการขนส่งทางบก นางสาวภัคจิรา น้อยโสภา
96 กรมการขนส่งทางบก นายบรรจง เจนนัดที
97 กรมการบินพลเรือน นางสาววรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร
98 กรมการบินพลเรือน นางสาวอุมาพร ดะสูงเนิน
99 กรมการบินพลเรือน นางสาวเปลวเทียน อุตระชัย
100 กรมทางหลวง นายสมหวัง สุวรรณเกตุ
101 กรมทางหลวง นายสุขสวัสดิ์ พุฒศรี
102 กรมทางหลวง นายจตุรงค์ เชื้อเมืองพาน
103 กรมทางหลวง นางสาววาณี โพนทัน
104 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาววิศนี วณิชวิชากรกิจ
105 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางขวัญเงิน แจ่มจำรัส
106 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวระวิพรรณ จินดาดวง
107 กรมควบคุมมลพิษ นางสาวสุรีรัตน์ ชูวาพิทักษ์
108 กรมควบคุมมลพิษ นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ
109 กรมทรัพยากรน้ำ นางสาวอัญชลีพร เกียรติ์ภราดร
110 กรมทรัพยากรน้ำ นายสาโรจน์ บุญเดช
111 กรมทรัพยากรน้ำ นายปกรณ์ ภูฆัง
112 กรมป่าไม้ นางสาวคณัส ทวีชีพ
113 กรมป่าไม้ นายนิติพล พรมรัตน์
114 กรมป่าไม้ นางสาวกรรณิการ์ ถมยาบัตร
115 กรมป่าไม้ ว่าที่ร้อยตรี วรัท ตุลยธำรง
116 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางระวิวรรณ พงษ์พานิช
117 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพัฒน์พงษ์ ปานนิล
118 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวบุญญวรรณ เข็มทอง
119 กรมการค้าต่างประเทศ นางสาวทวิกา คูหากนก
120 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายกนก ฌายีเนตร
121 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายธีระศักดิ์ สีนา
122 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายณพเกษม โชติดิลก
123 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี
124 กรมการค้าภายใน นายธานี ศรีคงยศ
125 กรมการค้าภายใน นางสาวอารยา สารากรบริรักษ์
126 กรมการค้าภายใน นางสาวยุวณัฐ อำลา
127 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายบรรจบ อนุพันธ์
128 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวัฒนศักดิ์ ศุภศักดิ์
129 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายปกครอง สุวรรณดารา
130 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอัมพร อุดมชารี
131 กรมการปกครอง นายลัชชานนท์ ทองโปร่ง
132 กรมการปกครอง นายขรรค์ชัย ศิริอรรถ
133 กรมการปกครอง นางสาวสุดารัตน์ จิตเกษม
134 กรมโยธาธิการและผังเมือง นายกำธร สาสุธรรม
135 กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวขจีพรรณ บัวทอง
136 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวชิระ กลิ่นมาลี
137 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสรินนา กฤษณะคุปต์
138 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวรรลพ วลัยศรี
139 กรมการพัฒนาชุมชน นายธีระวัฒน์ พลโลก
140 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกิตติภูมิ แก้วประดับ
141 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวิโรจน์ สังขวิเชียร
142 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกฤษฎิน มุณีพรหม
143 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวจิราภรณ์ อังกินันท์
144 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวจุฑามาศ พิทยาศักดิ์งาม
145 กรมบังคับคดี นายยรรยง เอกอุฬารพันธ์
146 กรมบังคับคดี นางสาววัชรี พั่วพันธ์
147 กรมบังคับคดี นางสาววิระอนงค์ จงจิตร
148 กรมราชทัณฑ์ นายธันยพงศ์ เจียมทอง
149 กรมราชทัณฑ์ นายศรชัย ตลาสุข
150 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายบดีศร ฉันทศักดา
151 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวมณฑิรา ใจแม่น
152 กรมคุมประพฤติ นางสาววิภาภรณ์ ชูยัง
153 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวกาญจนาถ ธีรศานต์
154 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุรวัฒน์ ติงสุวาทิตย์
155 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายวิเศษ ทองใบ
156 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางฐาปนี ยศกรเวธนี
157 สำนักงานประกันสังคม นายอำนวย มีนำพันธ์
158 สำนักงานประกันสังคม นางสาววรารัตน์ ไคขุนทด
159 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวพิมพ์เกตุ พูลสวัสดิ์
160 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอาทิตย์ คูศรีรัตน์
161 กรมศิลปากร นายมนัสชัย สว่างรัตน์
162 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสนอง รังษี
163 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวนภณัฏ นวลใย
164 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวุฒิชัย ธรรมยา
165 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายมาโนช ต้นจันทร์
166 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายปัญญาพล เทียมวัน
167 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสิงหา นราภักดิ์
168 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสุภัทร บุญส่ง
169 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสมควร วงษ์มา
170 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายทวีศักดิ์ นาโสก
171 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภาคภูมิ พุทธสุภะ
172 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีระ โกวิทวัฒนา
173 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัคเรศ จันทะกล
174 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวรวุฒิ ดำขำ
175 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายเรืองเดช เติมศักดิ์
176 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ อ่อนอำไพ
177 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายมนต์ชัย พิชิตถาวรพงศ์
178 กรมควบคุมโรค นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
179 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นางอโนชา ชุมวิริยะสุขกุล
180 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายธนเจตน์ ธรรมธาดา
181 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายธนิต พงษ์โบกุล
182 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวมณฑิชา ผลหาญ
183 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายธนพล สินธารา
184 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายสถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์
185 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พันจ่าอากาศเอก สิทธิวรชัย ศรีไหม
186 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางธัญญา ศรีสุพรรณ
187 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายสมศักดิ์ วิเชียรกุล
188 สำนักงานศาลยุติธรรม นางอัจฉริยา สันติปรีชาวัฒน์
189 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายสืบสกุล กสิกรรม
190 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวเนาวรัตน์ ศิริเพ็ชร
191 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายจารุภัทร จัตตารีส์
192 สำนักงานอัยการสูงสุด นายอพิศิษฐ สงขำ
193 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวศศิธร พงษ์พัฒนอำไพ
194 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวรัตนารักษ์ รัตนสิงห์เศรณี
195 สำนักราชเลขาธิการ นายสุวินัย วัฒนากร
196 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายวรพจน์ จอมศิริวัฒนา
197 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวสุพัตรา สถิตย์จันทรากุล
198 สำนักพระราชวัง นายกิตติศักดิ์ บุณฑริก
199 สำนักพระราชวัง นายธีรพงศ์ สวัสดิ์-ชูโต
200 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นางสาวสุธาสินี เจริญสิทธิ์