รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๘

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุภัทร์ ช่วยนา
2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายปนิธาน ช่อผูก
3 สำนักงบประมาณ นายวีระชาต์ บันลือสมบัติกุล
4 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวต้องตา ตันตรัตนพงษ์
5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางณัติยา ตันชัชวาล
6 กรมพระธรรมนูญ ร้อยเอก พัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล
7 กรมพระธรรมนูญ พันตรี มงคล วีระศิริ
8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายชานนท์ แก่นสวาท
9 กรมพระธรรมนูญ นาวาอากาศตรี พิทักษ์ พงษ์พันธ์
10 กรมพระธรรมนูญ พันตรี ประยูร จุลสม
11 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอภิสิทธิ์ ไชยหาญ
12 กรมบัญชีกลาง นางสาวบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา
13 กรมศุลกากร ว่าที่เรืออากาศตรี ภาคภูมิ ลีลานุช
14 กรมสรรพสามิต นายณัฐนันท์ จันทร์ประทีปฉาย
15 กรมสรรพากร นายวิมล สังเกื้อ
16 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายหัสดินทร์ แสนสระดี
17 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวปิยพรรณ พรหมเนตร
18 กรมการปกครอง นายรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์
19 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางเคียงเนตร ก้องพนาศักดิ์
20 กรมการกงสุล นางสาววาสวลี วรรณทวี
21 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธนัยนันท์ ทองรอด
22 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายสุภัทร แสงประดับ
23 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายกิตติภัฏ ศิลปโอสถ
24 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายชนะเดช ทัพประพันธ์
25 กรมศุลกากร นายวิชสิทธิ์ เจริญศักดิ์
26 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภาคภูมิ นิยมวิทยพันธุ์
27 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอาทิตย์ สุนีพัฒน์
28 กรมประมง นางสาวอัจฉรา อินทนะ
29 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวมุจรินทร์ สิงห์ธนะ
30 กรมวิชาการเกษตร นางสาวอารีย์ลักษณ์ ธรรมใจกูล
31 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนครินทร์ บุตรภักดีธรรม
32 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายพูนศักดิ์ นาโศก
33 กรมพัฒนาที่ดิน นายมนตรี พุ่มแตงอ่อน
34 กรมการขนส่งทางบก นายสุรัตน์ คนขยัน
35 กรมการบินพลเรือน นางสาวพชรวรรณ อินบุญสม
36 กรมทางหลวง นางสาวศิริวัลย์ ไพบูลย์โรจน์รุ่ง
37 กรมทางหลวงชนบท นายณัฐพล เจษฎาวัฒน์
38 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร นางสาวเหนือธิดา จรูญสาย
39 กรมควบคุมมลพิษ นางสาวสายสาละวิน ช่วยบำรุง
40 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุพจน์ เศวตอาคเนย์
41 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ่าเอก อรุณ หมื่นวงศ์
42 กรมบังคับคดี นางสาวดาเนียร วิทยากุล
43 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นายชัยรัตน์ โคตรวงศ์
44 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางสาวจุฑามาส กลายแก้ว
45 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายพยุงศักดิ์ ศิริองอาจ
46 กรมการค้าภายใน นายนฤมิตร จันทร์ช่วยนา
47 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสนิท ใจพิศ
48 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายสุดเขต บริบูรณ์ศรี
49 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศิริยา อรัญนารถ
50 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวคณัชวรรธก์ดา สุภาพ
51 กรมการปกครอง นางสาวอภิราภา เหลืองวิลัย
52 กรมที่ดิน นายสุรพล อนุตธโต
53 กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาววิไลลักลักษณ์ ภูริภักดีสนอง
54 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวุฒิศักดิ์ มิตรเอียด
55 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวเกศรินทร์ กระแสเศียร
56 กรมบังคับคดี นายวีระพงศ์ ประมวล
57 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายประกาญจน์ ชอบไพบูลย์
58 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวปกิตตา สุวรรณวัฒนา
59 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายภราดร ลิ่มลิขิต
60 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายบรรจง แก้วลอดหล้า
61 สำนักงานประกันสังคม นายเฉลิมพล สังข์พิชัย
62 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสุชาดา เหล่าพูลสุข
63 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว
64 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ นายนรินทร์ มั่นจิตร
65 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวภูริฉัตร พิลาทา
66 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเดชชนะ ขาวจิตร
67 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอนุชา ชำนาญเหนาะ
68 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นายชัชวาล อัชฌากุล
69 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวปรีชญา บุสจะ
70 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายศิลป์ชัย เผือกขำ
71 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายอรรถพล ลี้กระจ่าง
72 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวผุสดี พุ่มเพ็ง
73 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายสมัชญ์ สมบัติพานิช
74 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายประสิทธิ์ อนุกูลวิทยา
75 กรมควบคุมโรค นายธีรศักดิ์ สงนุ้ย
76 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายอุเทน กาญจนนุกูล
77 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายสุติศักดิ์ แก้วหอด
78 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายมนัสพาสน์ วัฒนะชีวกุล
79 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายจิรวัฒน์ ดำสี
80 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพงศ์ กุลเมธี
81 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายชนาทร จิตติเดโช
82 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
83 สำนักงานศาลยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี กฤช โสตถิธำรง
84 สำนักงานอัยการสูงสุด นางธิดารัตน์ บัวทอง
85 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวสุธิษา คำเหล็ก
86 สำนักพระราชวัง นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์
87 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย์
88 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวนิตยาภรณ์ วงศ์คำ
89 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวสุดชีวัน ดีเหลือ
90 กรมพระธรรมนูญ ร้อยเอกหญิง ณัฐธิดา ตั้งวงษ์เจริญ
91 กรมพระธรรมนูญ พันตรี ชำนาญ สังข์ทอง
92 กรมพระธรรมนูญ นาวาอากาศตรี นพดล ไกรสิงห์สม
93 กรมพระธรรมนูญ พันตรี กิจจา นิลพัฒน์
94 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสาณิภา คัมภีรภาพ
95 กรมบัญชีกลาง นายปิยะพงษ์ กรเกษม
96 กรมศุลกากร นายวรินทร ชีวิตโสภณ
97 กรมสรรพสามิต นางสาวชลิตา ผ่องอักษร
98 กรมสรรพากร นางสาวศวรินทร์ อุปลกะลิน
99 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวยสวดี นิลคูหา
100 สำนักงานศาลยุติธรรม นางจงกลนี กรสังข์
101 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวผิยะทิพย์ ปิยะตระภูมิ
102 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายยงยศ จารุเสาวภาคย์
103 สำนักงานอัยการสูงสุด นางวราภรณ์ เกยุระ
104 สำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวชารีญา นนทรังสี
105 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไพโรจน์ กลั่นวารี
106 กรมชลประทาน นายวิทยา ผุยมาตย์
107 กรมปศุสัตว์ นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล
108 กรมวิชาการเกษตร นายสากูล หมื่นจินะ
109 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวจิตรมาส จิตรพิศาล
110 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายพศิน อริยะเดช
111 กรมการบินพลเรือน นางสาวอัจฉราพรรณ สันตกิจ
112 กรมทางหลวง นางสาวปัณฑ์ชนิต วิวิธคุณากร
113 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายธนัท บุตรดี
114 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายเอดิสรณ์ เจริญพรภักดี
115 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวบงกชมาศ หงษ์ทอง
116 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวรัชดาพร เมืองเก่า
117 กรมการปกครอง นางสาวภาวิณี พลนิกรกิจ
118 กรมที่ดิน นายธเนศ งามประเสริฐ
119 กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาวโสภิต สังขนันท์
120 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวจารุณี หมดทุกข์
121 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาววิภาวดี อุตมินทร์
122 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประดิษฐ์ มีภู่
123 กรมบังคับคดี ว่าที่ร้อยตรี พิศุทธิ์ สรรธินาค
124 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายปรัชญา วันดี
125 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวนันทิปรัชญ์ จำปานิล
126 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวชไมพร รัชตานนท์
127 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นายชาญชัย มาณจักร์
128 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวดาวเรือง นิมิตจิตภักดี
129 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายเจษฎา สิงห์ทน
130 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายหลักชัย บูรณ์เจริญ
131 กรมควบคุมโรค นายนฤพนธ์ ทรงพระ
132 กรมชลประทาน นายอติชาต สุโคตร
133 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวปราณี แก้วล้อม
134 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางณัฐนันท์ ก้องประวัติ
135 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวนลินี สมัครบุญ
136 สำนักงานศาลยุติธรรม นายสมเกียรติ บาลี
137 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวอรอุมา คงยั่งยืน
138 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายพงศ์ธร ทองด้วง
139 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาววีราภรณ์ ชินวงศ์
140 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายอาทิตย์ ฤทธิรงค์
141 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายสิทธิพงษ์ ธนาศุภวัฒน์
142 กรมพระธรรมนูญ ร้อยเอกหญิง ปวีณา จ่ายประหยัด
143 กรมพระธรรมนูญ พันตรี ธัชชัย โสดาพรม
144 กรมพระธรรมนูญ ร้อยเอก อดิศวร์ โพธิ์ย้อย
145 กรมบัญชีกลาง นายประพัฒน์ ช่อกระถิน
146 กรมศุลกากร นางสาวอรอนงค์ นิลธจิตรัตน์
147 กรมสรรพสามิต นายพีระพันธุ์ สุวรรณบัตร
148 กรมสรรพากร นายเอกชัย นุ่นทิพย์
149 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายวัชรพงษ์ วรรณตุง
150 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวสุทธวดี เริ่มคิดการ
151 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาววิไลภรณ์ อุตมาลัง
152 กรมชลประทาน นายชัยสิทธิ์ เกิดสมกาล
153 กรมปศุสัตว์ นางสาวนฤมล เจริญพักตร์
154 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สิบตำรวจเอก ชูเกียรติ กล้าหาญ
155 กรมทางหลวง นายพิชญ์สุภัค จงจิตร
156 กรมทางหลวงชนบท จ่าเอก ปรีชา พูลทวี
157 กรมพระธรรมนูญ ร้อยเอก ศิริพจน์ พวงคำ
158 กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายต่อพงศ์ สมิติ
159 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พันจ่าเอก ภควัต ฝ่ายแสนยล
160 กรมการปกครอง นายนพพร มีสติ
161 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวจิราภรณ์ พงศ์วัชร์
162 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวดวงพร เฉินบำรุง
163 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวชุตาภัณฑ์ ไพศาลเจริญวงศ์
164 กรมบังคับคดี นางสาวอัจฉรา ชิตทะวงศ์
165 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาววิชญา สวัสดิ์
166 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิลาวรรณ ลีเจริญเกียรติ
167 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสิปปกร ศรีศุภวุฒิ
168 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมพล เอียดพล
169 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวภัทราวรรณ แท้เที่ยง
170 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวเสาวนีย์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง
171 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางศิรินุช ศรีสุวรรณ
172 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายบณฑิตย์ อุดมเศรษฐ์
173 กรมพระธรรมนูญ ร้อยเอกหญิง ศิวิภัณฑ์ รุจิวัฒนพงศ์
174 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอิทธิพล ศิริเพชรภัทรกุล
175 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสุธาสินี ประสานไทย
176 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวอังศุมาลิน สมรรคเสวี
177 สำนักงานศาลยุติธรรม นางธิดา บุญสิทธิ์
178 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวศศรักษ์ วรรณสาย
179 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายพีร์ ไทยชนะ
180 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นางนัยนา ชาญชิต
181 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสาวสุรีย์พร จิรขวัญรักษ์
182 กรมพระธรรมนูญ ร้อยเอกหญิง อัศราภรณ์ แสงเจริญ
183 กรมพระธรรมนูญ พันตรี มิตรชา ดวงรินทร์
184 กรมพระธรรมนูญ เรืออากาศเอกหญิง ปิยะธิดา ไชยมงคล
185 กรมบัญชีกลาง นางสาวยุวเรศ คล้ายพงษ์
186 กรมศุลกากร นายศิริบุตร ปริญญานุภาพ
187 กรมสรรพสามิต นายประพันธ์ คงเอียด
188 กรมสรรพากร นางสาวอรุชา หัตถวิจิตร
189 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางสาวสุจริยา จิรธรรม
190 กรมชลประทาน นายเศรษฐา บุตรนนท์
191 กรมปศุสัตว์ นางสาวปิยนุช ศรีคอนไทย
192 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสัตยา ทองมหา
193 กรมการบินพลเรือน นางสาวนิติยา อะริยะ
194 กรมทางหลวง นางสาวเบญจมาศ ศรีเทียนชัย
195 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชูยศศักดิ์ ถิ่นพิบูลย์
196 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นางสาวศกุนา เก้านพรัตน์