รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๙

หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล
1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายเศรษฐภัค วณีสอน
2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์
3 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พันตรีหญิง ณัฐธีรา โหณานนท์
4 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรือเอกหญิง กฤภัค อโนมะศิริ
5 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอกหญิง นนท์อาวี กิติสาร
6 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอกหญิง พรรษมน พงษธา
7 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอกหญิง ศรัณยา กลิ่นสุคนธ์
8 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร้อยเอกหญิง วาสนา พรหมมณี
9 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี นรเศษฐ์ ศรีธรรม
10 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี เมธา สวนตะโก
11 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ขวัญชัย มโนรัตนา
12 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พันตรี ชุติเทพ ราชสีหา
13 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอกหญิง เพ็ญศิริ อู่คล้าย
14 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ธีระยุทธ ฤทธิวงศ์
15 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก พลังพล จันทร์เมฆา
16 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก วรกิจจ์ คำประยูร
17 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ประหยัด พรวนิชาพงศ์
18 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ประจวบ คำพีระ
19 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ปรินทร์ บุตรเจริญ
20 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก อรรถพล ชูอรุณ
21 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก บัญชา นุนารถ
22 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ธัชชัย ศรีสถาพร
23 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ศุภโชค เดชทองจันทร์
24 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก ลำพอง รอดทับ
25 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก วรวินิจ ศิริพงษ์
26 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอกหญิง วรัชญ์ณัฏฐ์ ศรีอรุณ
27 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก พิชัย คำแดง
28 สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก ร้อยเอก อานันทพล นุชเสถียร
29 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก วิโรจน์ โรจนะ
30 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก นิพนธ์ พั่นเที้ย
31 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก ชัยวัฒน์ กุญชร
32 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก พิทักษ์ นันเทพพงษ์
33 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก เชาวลิต อุ่ยประภัสสร
34 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอกหญิง เบญจรัตน์ สุวรรณทัต
35 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอกหญิง เบ็ญจวรรณ โพธิ์ทอง
36 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอกหญิง สุพิชชา หอมส่งกลิ่น
37 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอก ภาสุ สังขะวัฒนะ
38 สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ เรืออากาศเอกหญิง เมสิณี พลนาวี
39 กรมการสารวัตรทหารบก พันโท วิชัย ตะวันแสงเพชร
40 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรี สมปอง สร้อยดอน
41 กรมการสารวัตรทหารบก พันตรีหญิง กนต์ธร หมวดเหล็ก
42 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก สามารถ เหมียดไธสง
43 กรมการสารวัตรทหารบก ร้อยเอก วุฒิชัย ประทุมวัลย์
44 กรมบัญชีกลาง นายรชตะ อุ่นสุข
45 กรมบัญชีกลาง นายนราวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
46 กรมบัญชีกลาง นายสุรเชษฐ สุขจิตร
47 กรมศุลกากร นายปกรณ์ ปิติกุลตัง
48 กรมสรรพากร นายวุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์
49 กรมการท่องเที่ยว นายจักรกฤษณ์ จันทร์จิตร
50 กรมชลประทาน นายถิรวุฒิ จำนงจิต
51 กรมชลประทาน นายอภิชาติ เพชรพันธ์
52 กรมชลประทาน นายเกียรติดำรงค์ สังคมศิลป์
53 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนิพล พรหมนิมิตร
54 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายชัยวัฒน์ ไพรวัลย์
55 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายฉัตรกฤษณ์ ติณชาติอารักษ์
56 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุพัฒ มูลพฤกษ์
57 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายบุญสนอง พวงพันธ์
58 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายรติบฎีก์ ปรุงโพธิ์
59 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายนิธิสิทธิ์ จันทโชติ
60 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางอุมามาศ ร่มโพธิ์เย็น
61 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายจิรพัฒน์ วงษ์บุญฤทธิ์
62 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางกรวิภา ทองนุ่ม มูนา
63 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาววิภามาศ ไลไธสง
64 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวสโรชินี บุณยะรัตน์
65 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายปัณณทัต เบ้าเจริญ
66 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาววาสนา หงษ์เกษมศักดิ์
67 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายคฑายุทธ์ เทพจินดา
68 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายณัฐพัชร์ ศรีอินทร์
69 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวนริศรา ศิลารักษ์
70 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายศุภกร ดุลยปกรณ์ชัย
71 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางนพวรรณ เอกสุวรรณ
72 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายบุญชู เกษร
73 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สิบเอก ประมาณ ดีกล้า
74 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมพร ช่วยชู
75 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวพัชรี พันธ์รอด
76 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวพิสมัย แก้วบุรี
77 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นายธเนต เอกจิตต์
78 กรมทางหลวง นายเชิดศักดิ์ ศรีปราชญ์
79 กรมทางหลวง นางสาวฐิติมาพร เสรีมาศพันธุ์
80 กรมทางหลวง นางสาวเจนจิรา ศรัทธาประยูร
81 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางอรุณพร ภิรมย์ภักดั
82 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวศรัญญา อุตรปวง
83 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวีรศักดิ์ เลิศสิทธิชัย
84 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายขุนพล ภูมิถาวร
85 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางรุจิรัฏฐ์ นูเร
86 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายภัทรพงศ์ คัชมาตย์
87 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางสาวนฤมล แก่นอินทร์
88 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธิปัตน์ ชูพันธ์
89 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายมงคล นาคะเต
90 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางณัชชา กุลชาสมบัติ
91 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายแสงจันทร์ ดวงระหว้า
92 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าที่ร้อยตรี ยุทธศาสตร์ พันธุ์เขียน
93 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายภัทร์ชนนท์ จิตตา
94 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายทวีจักร์ สิงเหาะ
95 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง
96 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายทรรศน์ธรรม ภูมูล
97 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวพัชรา มานิตอัศวกุล
98 กรมบังคับคดี นายวัฒนชัย ป้อมสุข
99 กรมบังคับคดี นางรัตนพร วงษ์สุวรรณ
100 กรมบังคับคดี นายณัฐวิทย์ กล่ำผลปลูก
101 กรมบังคับคดี นางสาวภารดี เหมือนตราชู
102 กรมบังคับคดี นายธนพัฒน์ ศิริบรรณพิทักษ์
103 กรมบังคับคดี นางสาวพรรณนิภา อารยะทรงศักดิ์
104 กรมบังคับคดี นางสาววชิรา ภาสุนีย์
105 กรมบังคับคดี นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
106 กรมบังคับคดี นายพัฒนพงศ์ คงศักดิ์
107 กรมบังคับคดี นางสาวปิยรัตน์ รัตนอุบล
108 กรมบังคับคดี นางสาวพูนทรัพย์ เตชะเกียรติสุจิตร
109 กรมบังคับคดี นางปราณี พิทักษ์รัตพงษ์
110 กรมบังคับคดี นายยุรนันต์ แทนคาม
111 กรมบังคับคดี นายชนม์ศิริ กระจ่างทิม
112 กรมบังคับคดี นายวุฒิพงษ์ เหลืองประเสริฐ
113 กรมบังคับคดี นางสาวสกุลรัตน์ ทัสสโรภาส
114 กรมบังคับคดี นางสาววิธินันท์ ช่างสลัก
115 กรมบังคับคดี นายชุมพล พงษ์สมุทร
116 กรมบังคับคดี นายศักดิ์ชัย ระเวงจิตร์
117 กรมบังคับคดี นายพากรณ์ เทียกทอง
118 กรมบังคับคดี นายอุเทน อุปมัย
119 กรมบังคับคดี นายนราธิป บุญญพนิช
120 กรมบังคับคดี นางสาวพรรณจิรา ระดมกิจ
121 กรมบังคับคดี นายกฤษ ศิริอ่อน
122 กรมบังคับคดี นายเสฎฐวัฒน์ ไชยภักดี
123 กรมบังคับคดี นายสุนทร วงศ์อารี
124 กรมบังคับคดี นายอาทิตย์ ภะวะ
125 กรมบังคับคดี นายอลงกรณ์ นามบัณฑิต
126 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวนารีรัตน์ มีสุขโข
127 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายปรัศนัย สวามิชัย
128 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสถิตย์ วงศ์กาไสย
129 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิรุตติ์ ราศรี
130 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจักริน อักษรสม
131 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวอุดมลักษณ์ สารบรรณ
132 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย
133 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายระวิสิทธิ์ สุระเสน
134 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณัฐเมศร์ ธีรจิตตินันท์
135 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน
136 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายฐนภัทร บุญช่วย
137 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเจษฏา มณีวงศ์
138 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสฤษฎ์ศักดิ์ พัฒนโพธิ์
139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภาณุมาศ บ้านเหล่า
140 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางธันภัทร กอบคำ
141 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูวนิตย์ เดือนนิล
142 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีรณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน
143 กรมควบคุมโรค นายนิพัทธ์ หงษ์มณี
144 สำนักพระราชวัง นายธีรพงศ์ สวัสดิ์-ชูโต
145 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวภิรมย์ นิลทัพ
146 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวหทัยรัตน์ เนาว์พิริยวัฒน์
147 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวฐิติมา ประเสริฐ
148 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวสรญา โสภาเจริญวงศ์
149 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายอธิภัทร พุกเศรษฐี
150 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายศิริวัฒน์ อุทธอินทร์
151 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายถนอมพงศ์ อำพรผล
152 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวศิริภรณ์ โนจิตร
153 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ไพรรักษ์ ธิบดี
154 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายอภิวัฒน์ สุดสาว
155 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวอาภรณ์ หงส์เอก
156 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายธนรัฐ แสนแก้ว
157 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายปริญญา แสงแก้วเขียว
158 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวพิมพ์นารา เกียรติทัตต์
159 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายจตุรภัทร กาญจนโรจน์
160 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสุรางค์รัตน์ บุญสรรค์
161 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายเจษฎา ลุประสงค์
162 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวปิยฉัตร พรหมพันธุ์
163 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายปัญญา โสสีภา
164 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน
165 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวอริยพร โพธิใส
166 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายภัทรินทร์ พนมชัยชยวัฒน์
167 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายฉัตรชัย ก่อเกิด
168 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวสุนิษา ลอยฟ้า
169 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าที่ร้อยตรี บุญทัศน์ แป้นจำรัส
170 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวปิยาภา ตรีศร
171 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายเกียรติศักดิ์ พานิชตระกูล
172 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวรัชนีย์ ต้นทอง
173 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายรังสิทธ์ วรรณกิจ
174 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายเอกวัฒน์ จิตสำรวย
175 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายพิสุทธิ์ ภูทองโปร่ง
176 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวฉัตรยาภรณ์ คำผุย
177 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวฐิตารีย์ วงศ์ชัยธนกุล
178 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวนารี กิตติสมบูรณ์สุข
179 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายธนปรัชญ์ คงปาน
180 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายณัฐพล ยิ่งกล้า
181 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายแดนชัย ไขวิเศษ
182 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ร้อยตรี สัณห์ พิยะ
183 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวจุไรวรรณ ขุนชาตรี
184 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวพิมลพรรณ ดวงจิตร์
185 สำนักงานอัยการสูงสุด นางศิรินันท์ วัฒนกิจ
186 สำนักงานอัยการสูงสุด นางจันทณา ลาอ่อน
187 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวณัฐนันท์ จันทร์เหลือง
188 สำนักงานอัยการสูงสุด นายทินกฤต ทวีการไถ
189 สำนักงานอัยการสูงสุด นายธนัส ธนะวิชัย
190 สำนักงานอัยการสูงสุด นายกัมปนาท มาลัยกนก
191 สำนักงานอัยการสูงสุด นางนิตยตา รัศมี
192 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
193 สำนักงานอัยการสูงสุด นายวินัย หีมสุหรี
194 สำนักงานอัยการสูงสุด นางกัญญ์ศิริ แสนสุข
195 สำนักงานอัยการสูงสุด นายกฤษณ์ ปุณศรี
196 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวหฤทัย เบ้าวรรณ
197 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวชุติมา โชติกวณิชย์
198 สำนักงานอัยการสูงสุด นางศศิรัฐ จันทร์อุดม
199 สำนักงานอัยการสูงสุด นายนาวิน พิมพ์กลัด
200 สำนักงานอัยการสูงสุด นางสาวเสาวณีย์ ศรีปุณณ์ภรณ์