Slider Image 1 Slider Image 3 Slider Image 2 Slider Image 3 Slider Image 4

สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
นายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา


นายเชวง ไทยยิ่ง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

นางสุปราณี เพ็งหนู
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและประเมินผล

นางทัศนีย์ ปัตตพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนัทธมน ซุ่นเซ่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายจตุรงค์ ตรีเพ็ชร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวศิริพรรณ พวงทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวชัชชญา รักษ์พงษ์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางประภาวรรณ พึงปิติพรชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนพรัตน์ หงษ์โต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสายรุ้ง โปษกานนท์
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

นายณัฐกิตต์ เหมะชัย
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน