ติดต่อเรา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 2 เลขที่ 19 ถนนพระอาืิทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 022807563
022807685-6, 022807900
022802909 022807911-14

กฎหมายที่รับผิดชอบ

กฎหมายที่รับผิดชอบ

ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ ๒

การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

สร้างเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ | อ่านเพิ่มเติม