ติดต่อเรา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 2 เลขที่ 19 ถนนพระอาืิทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 022807563
022807685-6, 022807900
022802909 022807911-14

ภารกิจและหน้าที่

โดยที่ ข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หลัก ในการจัดทำร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการพัฒนากฎหมาย ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยฝ่ายกฎหมายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง รับผิดชอบปฏิบัติงานกฎหมายตามสาขากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. (ก)จัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี
  2. (ข)ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี
  3. (ค)รับผิดชอบปฎิบัติงานเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  4. (ง)ติดตาม รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ในทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  5. (จ)ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการในความรับผิดชอบของฝ่าย
  6. (ฉ)ให้คำปรึกษาและปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

การกำหนดลักษณะกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกาศกำหนด

(ราชกิจจานุเบกษา ๒๕๔๕/๑๐๓ก/๕๕)