ติดต่อเรา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาคาร 2 เลขที่ 19 ถนนพระอาืิทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 022807563
022807685-6, 022807900
022802909 022807911-14

บทความทางวิชาการ

หน้า | |

แนวคิดใหม่ทางละเมิดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

ในอดีต สินค้าที่มีการซื้อขายกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคเป็นสินค้า ที่ผลิตขึ้นอย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความชํารุดบกพร่องได้ไม่ยากนัก …

สร้างเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ | อ่านเพิ่มเติม

ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก ย่อมต้องมีความขัดแย้งหรือมีการกระทบกระทั่งกัน…

สร้างเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ | อ่านเพิ่มเติม

แนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน

สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรได้รับข้อร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมของบุคคลรักเพศเดียวกัน...

สร้างเมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ | อ่านเพิ่มเติม

แนวคิดใหม่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเอกชน

กฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ใน ปัจจุบันเป็นหลักความรับผิดทางละเมิดทั่วไปแต่ในปัจจุบันมีกฎหมายและร่างกฎหมายหลายฉบับ ...

สร้างเมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ | อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔...

สร้างเมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖| อ่านเพิ่มเติม
หน้า | |