ประวัติ

นายประเสริฐ  นาสกุล  ม.ป.ช., ม.ว.ม.

                    นายประเสริฐ  นาสกุล  เป็นบุตรนายสุวรรณ และนางเนื่อง นาสกุล เกิดวันที่ ๘ กันยายน ๒๔๗๔ ณ ตำบลบางยี่เรือ อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี มีน้องร่วมบิดา-มารดา ๑ คน คือ นางสาวโสภาพรรณ  นาสกุล  นายประเสริฐ  นาสกุล สมรสกับ ศาสตราจารย์ ดร.วารี  นาสกุล (วิชยานนท์) อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย        จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปารีส สาขากฎหมายอาญา มีบุตรี ๑ คน คือ ดร.สิรี  นาสกุล            จบการศึกษาจาก University Of Texas at Austin สาขา Petroleum Engineering ปัจจุบันทำงานอยู่ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

 

การศึกษา

          พ.ศ. ๒๔๘๒      สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวงเวียนใหญ่วิทยาคาร

          พ.ศ. ๒๔๘๔       สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวงเวียนใหญ่วิทยาคาร

          พ.ศ. ๒๔๘๘       สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

          พ.ศ. ๒๔๙๒       สำเร็จการศึกษา แผนกภาษาต่างประเทศปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดบพิตรภิมุข

          พ.ศ. ๒๔๙๘       สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          พ.ศ. ๒๕๐๘       สำเร็จการศึกษา B.A. Victoria University of Wellington, New Zealand

            พ.ศ. ๒๕๒๖       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๖

 

การทำงาน

๓ มกราคม ๒๔๙๔         เสมียนแผนกสารบรรณ วิสามัญชั่วคราว กรมอาชีวศึกษา

๑ ธันวาคม ๒๔๙๔         ครูประจำกรม

๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕       เสมียนแผนกสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาชีวศึกษา

๑ กรกฎาคม ๒๔๙๗       โอนไปรับราชการในกรมสหกรณ์ธนกิจ ตำแหน่งพนักงานสหกรณ์ธนกิจตรี

                               กองจัดตั้งและตรวจสหกรณ์ธนกิจ กรมสหกรณ์ธนกิจ

๑ มกราคม ๒๔๙๘         โอนไปรับราชการในกรมอาชีวศึกษา ตำแหน่งประจำแผนกอาชีวสงเคราะห์

                               กองส่งเสริมอาชีพ

๑ มกราคม ๒๕๐๐         โอนมารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                                      ตำแหน่งผู้ช่วยแปล กองแปล

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๐       ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย กอง ๓

๑ ธันวาคม ๒๕๐๑         ผู้แปล กองแปล

๑ กรกฎาคม ๒๕๐๘       ผู้ช่วยหัวหน้ากองวิชาการ

๑ ตุลาคม ๒๕๐๘           ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย กอง ๕

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙    เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย กอง ๕

๑ มิถุนายน ๒๕๑๔         หัวหน้ากองวิชาการ

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗    ผู้อำนวยการกองกฎหมายต่างประเทศ

๑ ตุลาคม ๒๕๑๙           กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นิติกร ๙)

๖ มิถุนายน ๒๕๒๑        กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นิติกร ๑๐)

๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๕     รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร ๑๐)

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙   กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

๑๑ มกราคม ๒๕๓๔       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร ๑๑)

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔      กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๔      กรรมการร่างกฎหมาย

๑๑ เมษายน ๒๕๔๑       ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓    ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๕ ธันวาคม ๒๕๒๔        ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

๕ ธันวาคม ๒๕๒๗        ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๕ ธันวาคม ๒๕๓๐         มหาวชิรมงกุฎ

๕ ธันวาคม ๒๕๓๓         มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 

          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๒๐ น.  นายประเสริฐ  นาสกุล  ได้ถึงแก่อนิจกรรม             ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง สิริอายุรวม ๗๗ ปี         ๗ เดือน ๙ วัน