อำนาจหน้าที่

 


สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำสูตรการศึกษากฎหมายมหาชน และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  ด้านกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบุคคลภาครัฐในแต่ละระดับแต่ละสาขา

 • ดำเนินการจัดและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและการพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายมหาชนและการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในการปฏิบัติราชการทางปกครอง

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และประสานกับสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อพัฒนาผู้สอนกฎหมายมหาชน ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาเอกสารทางวิชาการและตำราประกอบการเรียนการสอนกฎหมายมหาชน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบและประเมินผลเพื่อวัดความรู้นักกฎหมายกฤษฎีกา และนักกฎหมายมหาชนภาครัฐ

 • ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรด้านกฎหมาย

 • ให้การสนับสนุนวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการหรือข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมาย

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในด้านต่างๆ

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วารสาร
กฎหมายปกครอง