โครงสร้างการปฏิบัิติงาน

 
 

โครงสร้างการปฏิบัิติงาน

     สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชนเป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีอำนาจตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยกำหนดให้สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน และหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายแก่บุคลากรภาครัฐ และเป็นหน่วยงานในการดำเนินการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในการปฏิบัติราชการทางปกครอง รวมทั้งพัฒนาผู้สอนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนกฎหมายมหาชนให้มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจที่ได้กำหนดไว้ สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน ได้จัดโครงสร้างไว้ดังนี้


๑. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน (ѤѲ ෾ʴԹ ظ)
ทำหน้าที่กำกับดูแลและบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน

 

๒. กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกา ซึ่งประกอบด้วย

(๑) นางสาวนิติพร ตันวิไลย ตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกา ๘ว

(๒) นายประเสริฐ สุขสบาย ตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกา ๘ว

(๓) นางศศิธร ศรีเลิศชัยพานิช ตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกา ๘ว

(๔) นายดำรง วงศ์สัตยนนท์ ตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกา ๘ว

(๕) นายโชคชัย เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง นักกฎหมายกฤษฎีกา ๗ว

 

๓. กลุ่มงานฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ประกอบด้วย

(๑) นางปดิวรดา รัตนบัลลังก์ ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๘ว

(๒) นางทัศนีย์ ปัตตพงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ว

(๓) นางสาวปณิตา ยังเจริญพร ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ว

(๔) นางนัทธมน ซุ่นเซ่ง ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ว

(๕) นางสาวสายรุ้ง โปษกานนท์ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ ๖

(๖) นางสาวสุปราณี ส่ำประเสริฐ ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖ว

(๗) นางนภารัตน์ วงศ์รักษา ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ ๕

(๘) นายชัยรัตน์ ทองใบ ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔

(๙) นางสาวธัญรัตม์ พวงอก ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑๐) นายพัฒนโชติ ช้วนรักธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ๓

(๑๑) นางสาวพิกุล ปั้นประสงค์ ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

(๑๒) นางสาวตติยา รัตนวิโรจน์ ตำแหน่งนัก พัฒนาทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

(๑๓) นางสาวชัชชญา รักษ์พงษ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

 

๔. กลุ่มงานอำนวยการ ธุรการ ประกอบด้ว

(๑) นางสาวขวัญเรือน กุศลส่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๓

(๒) นางสาวเรวดี อิ่มจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑

(๓) นายธีรวัฒน์ ศิลปวิลาศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

(๔) นางสาวขวัญลดา อินทจักษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ลูกจ้างชั่วคราว)

(๕) นางสาวอทิตา พฤกษมาศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

 

วารสาร
กฎหมายปกครอง