หน้าหลัก > เสนอแนะ - ติชมเว็บไซด์


ขออภัย กำลังปรับปรุงส่วนเสนอความคิดเห็น

ขอบคุณที่ใช้บริการระบบเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โปรดแสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างทางคณะผู้จัดทำจะพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริการท่านได้ดีขึ้นชื่อ* ::
e-mail* ::
URL ::
จังหวัด ::
ประเทศ ::
ความคิดเห็น* ::
ภาพ::
กรอกตามภาพ::  
   
 
กฎหมายเขาแก้ไขมาสิบชาติแล้วคุณเผยแพร่กฎหมายย้อนยุคอยู้ได้นะ ใครดูแลรับผิดชอบแก้ไขด้ยวนะครับ วชิระ/ปรับปรุง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ คุณปรับปรุงยังไงคุณหน้าขายหน้าเผยแพร่มาได้ แก้ไขด้วย แล้วก็ตรวจดูกฎหมายอื่นซะด้วยนะอย่าทำเฉพาะที่บอกล่ะ... แย่ๆ 8 มี.ค.2552 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ Update ล่าสุด) [pdf version] วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ มาตรา ๑๘๙ ๑๑๓ คดีมโนสาเร่ คือ (๑)๑๑๔ คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสี่ หมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (๒)๑๑๕ คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจ ให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราช กฤษฎีกา
ผู้ใช้ กม <vinyuchon50@ahoo.com>
Wednesday, March 11, 2009 13:53:07 (GMT)   IP:119.31.12.132
กฎหมายเขาแก้ไขมาสิบชาติแล้วคุณเผยแพร่กฎหมายย้อนยุคอยู้ได้นะ ใครดูแลรับผิดชอบแก้ไขด้ยวนะครับ วชิระ/ปรับปรุง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ คุณปรับปรุงยังไงคุณหน้าขายหน้าเผยแพร่มาได้ แก้ไขด้วย แล้วก็ตรวจดูกฎหมายอื่นซะด้วยนะอย่าทำเฉพาะที่บอกล่ะ... แย่ๆ 8 มี.ค.2552 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับ Update ล่าสุด) [pdf version] วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ มาตรา ๑๘๙ ๑๑๓ คดีมโนสาเร่ คือ (๑)๑๑๔ คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสี่ หมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (๒)๑๑๕ คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจ ให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราช กฤษฎีกา
ผู้ใช้ กม <vinyuchon50@ahoo.com>
Wednesday, March 11, 2009 13:53:07 (GMT)   IP:119.31.12.132
กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฏหมายตามข้อหารือของหน่วยงานราชการ ต่อมาหน่วยงานราชการดังกล่าว ได้ออกคำสั่งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ หากผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว มีความเห็นแตกต่างจากหน่วยงานผู้่ออกคำสั่ง และมีความเห็นแตกต่างจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีช่องทางใดในการแสดงความเห็นแย้งนี้หรือไม่ อย่างไร
นายชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง <chntsr@gmail.com>
ไทย - Saturday, March 07, 2009 09:55:58 (GMT)   IP:114.128.64.245
กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฏหมายตามข้อหารือของหน่วยงานราชการ ต่อมาหน่วยงานราชการดังกล่าว ได้ออกคำสั่งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ หากผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว มีความเห็นแตกต่างจากหน่วยงานผู้่ออกคำสั่ง และมีความเห็นแตกต่างจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีช่องทางใดในการแสดงความเห็นแย้งนี้หรือไม่ อย่างไร
นายชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง <chntsr@gmail.com>
ไทย - Saturday, March 07, 2009 09:55:58 (GMT)   IP:114.128.64.245
กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฏหมายตามข้อหารือของหน่วยงานราชการ ต่อมาหน่วยงานราชการดังกล่าว ได้ออกคำสั่งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ หากผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว มีความเห็นแตกต่างจากหน่วยงานผู้่ออกคำสั่ง และมีความเห็นแตกต่างจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีช่องทางใดในการแสดงความเห็นแย้งนี้หรือไม่ อย่างไร
นายชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง <chntsr@gmail.com>
ไทย - Saturday, March 07, 2009 09:55:01 (GMT)   IP:114.128.64.245
กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฏหมายตามข้อหารือของหน่วยงานราชการ ต่อมาหน่วยงานราชการดังกล่าว ได้ออกคำสั่งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ หากผู้เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าว มีความเห็นแตกต่างจากหน่วยงานผู้่ออกคำสั่ง และมีความเห็นแตกต่างจากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีช่องทางใดในการแสดงความเห็นแย้งนี้หรือไม่ อย่างไร
นายชัยณรงค์ หนูจีนเส้ง <chntsr@gmail.com>
ไทย - Saturday, March 07, 2009 09:55:01 (GMT)   IP:114.128.64.245
อยากให้มี หัวข้อที่ ประชาชนสามารถพิมเข้าไปถามเกี่ยวกับกฎหมาย ที่เขาไม่รู้ แบบว่าไม่ใช้เว็ปบอด เพราะบางคนที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกฎหมาย เขาจะได้ เข้าใจได้ น่ะครับ
นฤพล มงคล <game_gameboy@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, February 25, 2009 12:52:25 (GMT)   IP:124.121.121.143
อยากให้มี หัวข้อที่ ประชาชนสามารถพิมเข้าไปถามเกี่ยวกับกฎหมาย ที่เขาไม่รู้ แบบว่าไม่ใช้เว็ปบอด เพราะบางคนที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกฎหมาย เขาจะได้ เข้าใจได้ น่ะครับ
นฤพล มงคล <game_gameboy@hotmail.com>
ไทย - Wednesday, February 25, 2009 12:52:25 (GMT)   IP:124.121.121.143
สอบถามการตีความของ BB GUN คำว่า " BB GUN จึงไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนิยามคำว่า ?อาวุธปืน? แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน " แล้ว BB GUN จะเข้าข่ายสิ่งเทียมอาวุธปืน ตาม พรบ.อาวุธปืน หรือไม่ครับ
กัมพล <colonal_kampol@hotmail.com>
ไทย - Thursday, January 22, 2009 13:28:56 (GMT)   IP:114.128.179.72
สอบถามการตีความของ BB GUN คำว่า " BB GUN จึงไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนิยามคำว่า ?อาวุธปืน? แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน " แล้ว BB GUN จะเข้าข่ายสิ่งเทียมอาวุธปืน ตาม พรบ.อาวุธปืน หรือไม่ครับ
กัมพล <colonal_kampol@hotmail.com>
ไทย - Thursday, January 22, 2009 13:28:56 (GMT)   IP:114.128.179.72
ขอรบกวนลง พระราชกฤษฎีกา จัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ให้ด้วยครับ เป็นปีซึ่งจัดตั้งกองทัพอากาศ เพื่อจะได้จัดทำเป็นปูมประวัติศาสตร์ ของ ทอ.ต่อไป ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
วิเชียร <punpho@yahoo.com>
ไทย - Tuesday, January 20, 2009 02:06:42 (GMT)   IP:210.246.192.15
ขอรบกวนลง พระราชกฤษฎีกา จัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๔๘๐ ให้ด้วยครับ เป็นปีซึ่งจัดตั้งกองทัพอากาศ เพื่อจะได้จัดทำเป็นปูมประวัติศาสตร์ ของ ทอ.ต่อไป ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
วิเชียร <punpho@yahoo.com>
ไทย - Tuesday, January 20, 2009 02:06:42 (GMT)   IP:210.246.192.15
ไม่เข้าใจว่าทำไมเดี่ยวนี้เข้าไปค้นกฎหมายในห้องสมุดกฎหมายไม่ได้เลย จะต้องสมัครเป็นอะไรก่อนหรือไม่ อย่างไร
Chaba <mymimi1977@hotmail.com>
ไทย - Thursday, January 08, 2009 09:46:02 (GMT)   IP:125.25.117.57
ไม่เข้าใจว่าทำไมเดี่ยวนี้เข้าไปค้นกฎหมายในห้องสมุดกฎหมายไม่ได้เลย จะต้องสมัครเป็นอะไรก่อนหรือไม่ อย่างไร
Chaba <mymimi1977@hotmail.com>
ไทย - Thursday, January 08, 2009 09:46:02 (GMT)   IP:125.25.117.57
กรุณาแก้ไข ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยมาตรการในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลและนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเป็น " ... ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๕" นะคะ และภาพราชกิจจาหายไปแล้วด้วยค่ะ
กัญญาพัชร <kungjtys@hotmail.com>
Tuesday, December 16, 2008 08:14:58 (GMT)   IP:203.146.92.162
หน้าแรก  <<<   1 2 3 4 5 6 7 >>>   หน้าสุดท้าย 


บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล