หน้าหลัก > บทสัมภาษณ์

  บทสัมภาษณ์ คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙
 ห้วข้อการสัมภาษณ์ เผยแพร่ในจุลสาร “กฤษฎีกาสาร ฉบับปฐมฤกษ์”
 ชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นชื่อที่คุ้นหูพวกเรามาเนิ่นนานแล้ว 
 แต่จะมีใครสักกี่คนที่ทราบ (อย่างแท้จริง) ว่า องค์กรแห่งนี้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง 
 ที่ผ่านมาเรารู้เพียงคร่าวๆ ว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่เปรียบเสมือน
 คลังสมองในการให้ความรู้ข้อกฎหมาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับภาครัฐบาลในการพิจารณา
 ร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย ทว่าจริงๆ แล้วบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 มีความละเอียด ลึกซึ้งกว่าที่จะกล่าวมามาก วันนี้ คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 จะเป็นผู้มาให้คำตอบกับเราอย่างตรงประเด็นและในทุกเรื่องที่พวกเราอยากรู้
 อ่านต่อ...
	


  บทสัมภาษณ์พิเศษ คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์

๓๑ ม.ค. ๒๕๔๘
 ห้วข้อการสัมภาษณ์ "บทบาทสตรีกับงานร่างกฎหมาย"
 "... การพัฒนาตนเองของนักกฎหมายรุ่นหลังนั้น เราจะต้องมีทัศนะที่กว้างไกลในการติดตามความเคลื่อนไหวของสังคม
 ว่าความต้องการของสังคมที่ถูกต้องนั้นต้องการอะไร เราควรศึกษารัฐธรรมนูญให้เข้าใจชัดเจน
 เพราะเราต้องพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ที่สำคัญของนักร่างกฎหมายต้องเป็นคนที่มีหูตากว้างไกล ..."
 
 อ่านต่อ...


	


  บทสัมภาษณ์นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย

๒ ก.พ. ๒๕๔๘

 ห้วข้อการสัมภาษณ์ "บทบาทสตรีกับงานร่างกฎหมาย"
 "... ในเรื่องของกฎหมายไทยกับการคุ้มครองสิทธิสตรีนั้น สำหรับตนตลอดชีวิตการเป็นนักศึกษา 
 และการทำงานไม่เคยถูกกีดกันเรื่องใดๆ ในทางตรงกันข้ามกลับได้รับโอกาสในการทำงานอย่างเต็มที่ 
 เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วกฎหมายของประเทศไทยได้ให้สิทธิและความคุ้มครองแก่สตรีไว้มากกว่า
 ในหลายๆประเทศ ถึงแม้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสตรีและเด็กในบางเรื่องอาจยังต้องมีการพัฒนา
 ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแต่สิ่งสำคัญก็คือการที่ประชาชนได้รู้ถึงการมีอยู่ของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง 
 ปัญหาสำคัญที่สุดอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย ..."
 
 อ่านต่อ...
	


  บทสัมภาษณ์พิเศษ รองศาสตราจารย์ สุดาศิริ วศวงศ์

๒๐ ม.ค. ๒๕๔๘
 ห้วข้อการสัมภาษณ์ "บทบาทสตรีกับงานร่างกฎหมาย"
 "... ผู้หญิงไทยไม่ได้ด้อยกว่าผู้ชายตรงไหน 
 เรามีศักยภาพในตัวเองแต่ต้องพยายามดึงเอาศักยภาพมาใช้ให้ถูกต้องแล้วจะได้รับการยกย่องจากสังคม 
 เพียงแต่เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดแล้ว เราจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด 
 เมื่อได้ให้โอกาสผู้หญิงขึ้นมาแสดงความรู้ความสามารถแล้ว จะเห็นได้ว่าความรู้ความสามารถของผู้หญิง
 ไม่ได้ด้อยกว่าผู้ชายตรงไหนเลย ..."
 
 อ่านต่อ...