หน้าแรก > ห้องสมุดกฎหมาย>ตัวบทกฎหมาย>ปว./ปร./คปค.


ประเภทของกฎหมาย
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ (ควบคุมสถานที่บริการประชาชน)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ (ควบคุมการจำหน่ายและดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุรา)
รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รวมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๗ (สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ (ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ขจัดความไม่เรียบร้อยในสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ)
รวมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมแถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๗ (คุ้มครองการการดำเนินงานขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๘๙ (โบราณวัตถุบ้านเชียง)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๕ (เหรียญสนองเสรีชน)
  

ตัวบทกฎหมาย
กฎหมายสำหรับประชาชน
ความเห็นทางกฎหมาย
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ย่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมือง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล