หน้าแรก > ห้องสมุดกฎหมาย>ตัวบทกฎหมาย>กฎหมายอื่น ๆ


ประเภทของกฎหมาย
 
รายงานของผู้สอบบัญชี
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๒๐
ข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๒๕
ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
ระเบีบบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทย
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ประกาศการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
ข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศการมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างตอบแทน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับหมู่เกาะคุก
ประกาศการมีผลใช้บังคับของอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐนาอูรู
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจัดสรรปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) สำหรับปี ๒๕๔๘
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจัดสรรปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การจัดสรรปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกสำหรับปี ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาหน่วยทหารเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอบันทึกภาพทรัพย์สินเพื่อใช้ในกิจกรรมอย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเครือรัฐโดมินิกา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขกำหนดวันนักถ่ายภาพไทย
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และวันนวัตกรรมแห่งชาติ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชรัฐโมนาโก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
  

ตัวบทกฎหมาย
กฎหมายสำหรับประชาชน
ความเห็นทางกฎหมาย
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ย่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมือง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล