เอกสารที่แสดงอยู่ในขณะนี้ ได้รับการตรวจสอบด้วยวิธี digital signature แล้วพบว่าเอกสารได้ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต