หน้าหลัก > ห้องสมุดกฎหมาย > กฎหมายสำหรับประชาชน

Untitled Page

สิทธิบัตร
          กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร (มาตรา ๓๖) ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้องเปิดเผยรายละเอียดหรือความลับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการคุ้มครอง และการเปิดเผยต้องมีลักษณะสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดด้วย้
          สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร คือ การประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
          การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ (มาตรา ๕) ต้อง ๑. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (มาตรา ๖) ๒. เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (มาตรา ๗) ๓. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ (มาตรา ๘) ๔. ไม่เป็นการประดิษฐ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย (มาตรา ๙)
          การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ (มาตรา ๕๖) แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. เป็นการออกแบบใหม่ ๒. เป็นการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม
          บุคคลที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
          ผู้ประดิษฐ์ (มาตรา ๑๐) ซึ่งหมายถึงผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดที่ได้ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีนั้นขึ้น นอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. ต้องมีสัญชาติไทย (มาตรา ๑๔) ๒. ผู้ประดิษฐ์ต้องไม่ใช่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง (มาตรา ๑๑) ๓. ต้องเป็นผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไว้ก่อนเป็นรายแรก (มาตรา ๑๖) ๔. ผู้ประดิษฐ์ร่วมทุกคนมีสิทธิยื่นขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน (มาตรา ๑๓)
          นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างตามมาตรา ๑๑ ซึ่งรวมถึงผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างทำของและหน่วยราชการ (มาตรา ๑๓)
          ผู้รับโอนสิทธิของรับสิทธิบัตร ทั้งนี้ สิทธิขอรับสิทธิบัตรโอนกันได้ ตกทอดทางมรดกได้
          สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุยี่สิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุสิบปีนับแต่วันที่ขอรับสิทธิบัตร
          มาตรา ๓๖ วรรคสอง กำหนดข้อยกเว้นการกระทำที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เช่น การกระทำเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การกระทำในลักษณะสุจริต การเตรียมยาหรือปรุงยาตามคำสั่งของแพทย์ เป็นต้น


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒


ตัวบทกฎหมาย
กฎหมายสำหรับประชาชน
ความเห็นทางกฎหมาย
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ย่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมือง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล