หน้าหลัก > ห้องสมุดกฎหมาย > กฎหมายสำหรับประชาชน

Untitled Page

หย่า
          การหย่าไม่ว่าด้วยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือศาลพิพากษาให้หย่าก็ตาม ต่างทำให้การสมรสสิ้นสุดลง ไม่มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภริยากันต่อไปอีก ทรัพย์สินที่มีอยู่ต้องจัดการแบ่งกัน มีหนี้ต้องรับผิดร่วมกัน มีบุตรต้องจัดการเรื่องอำนาจปกครองและค่าอุปการะเลี้ยงดู
          หย่าโดยความยินยอม คู่สมรสต้องจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียน
          หย่าโดยคำพิพากษาของศาล กฎหมายกำหนดเหตุฟ้องหย่าไว้หลายกรณี (มาตรา ๑๕๑๖) กล่าวคือ เมื่อคู่สมรสฝ่ายหนึ่งนอกใจ ประพฤติไม่ดีจนอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอาย ถูกเกลียดชังหรือเดือดร้อนเสียหาย ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอีกฝ่ายหนึ่ง จงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไป สมัครใจแยกกันอยู่เพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างปกติสุข ถูกจำคุกเกิน ๑ ปี สาบสูญ ไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง วิกลจริต ผิดทัณฑ์บน เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง และเสียสมรรถภาพทางเพศ กรณีเหล่านี้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยกขึ้นเป็นเหตุฟ้องต่อศาล(คดีฟ้องหย่าถือเป็นคดีครอบครัว จึงต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว) ให้ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกันได้
          เมื่อหย่ากันแล้ว ต้องจัดการเรื่องทรัพย์สินและบุตร หากตกลงกันได้ก็เป็นไปตามนั้น แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ กฎหมายกำหนดให้แบ่งสินสมรสกันคนละครึ่ง สำหรับบุตรศาลจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าสมควรให้ฝ่ายใดมีอำนาจปกครอง ฝ่ายใดจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ลักษณะ ๑ หมวด ๖ การสิ้นสุด แห่งการสมรส มาตรา ๑๕๐๑ ถึง มาตรา ๑๕๓๔
๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล เยาวชนและครอบครัว และ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔์
๓. http://thamai.com/help_peple/h12.html
๔. http://tanaithai.ecybot.net/Page9_1.html


ตัวบทกฎหมาย
กฎหมายสำหรับประชาชน
ความเห็นทางกฎหมาย
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ย่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมือง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล