ยินดีต้อนรับทุกท่าน

	ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนใจติด Banner ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในส่วนที่ต้องการให้ความช่วยเหลือในเรื่องใด ยินดีอย่างยิ่ง ติดต่อได้ที่ webmaster@krisdika.go.th

	เว็บไซต์ krisdika.go.th มุ่งมั่นที่จะพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง
กฎหมายของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน
ของรัฐจะนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายของประเทศ
หวังว่าจะได้รับความกรุณาในข้อเสนอแนะหรือติชม
แบบข้อความ :Banner ขนาด 160 x 30 pixels 
นำ Code นี้ ไปแทรกในหน้าแรกเว็บของท่าน

<a href="http://www.krisdika.go.th" target="_blank">
<img src="http://www.krisdika.go.th/banner/krisdika_banner.gif" width="160"
height="30" border="0"alt="สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา"></a>

ส่วนสารสนเทศ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทร. 0-2224-1334 Email. webmaster@krisdika.go.th