หน้าหลัก > Mailling List

                        ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เปิดบริการแจ้งการ Update ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

๑.     ตัวบทกฎหมาย

ก.            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข.            พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด

ค.            ปว./ปร.

ง.             ประมวลกฎหมาย

จ.            พระบรมราชโองการ

ฉ.            กฎมณเฑียรบาล

ช.            สนธิสัญญา

ซ.            กฎหมายอื่นๆ

๒.     ความเห็นทางกฎหมาย

๓.     คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ

๔.     คำพิพากษาศาลปกครอง

๕.     คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

๖.     ข่าวสารและผลงานของทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ท่านใดที่มีความสนใจ กรุณากรอกข้อมูลทางด้านล่าง เพื่อทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ส่งไปยัง E-Mail ที่ท่านได้ให้ไว้

 

ชื่อ *::
นามสกุล* ::
เพศ ::
อายุ ::
ที่อยู่ ::
เบอร์โทรศัพท์ ::
อาชีพ ::
การศึกษา ::
E-mail *::
   

   

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล