หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขอความอนุเคราะห์หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายสุรพล ทิพย์เสนา
วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันอังคารที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันอังคารที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอหารือในปัญหาข้อกฎหมายคณะกรรมการบริหาร สสว. มีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๐ (๖) หรือ (๗) ได้หรือไม่ ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางฐานัญญา วงศ์จันทร์
วันอังคารที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันอังคารที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์
วันอังคารที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวิชชุดา อุ่นจิตติกุล
วันอังคารที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมป่าไม้ ขอหารือการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานถ้ำเพิงและแหล่งโบราณคดีเขาคลองโกนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันอังคารที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมปศุสัตว์ขอหารือการนำสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
วันอังคารที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายกิตติศักดิ์ จุลสำรวล
วันพุธที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวนิศาชล โรจน์สัตตรัตน์
วันพุธที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขอความอนุเคราะห์หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันพุธที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมประมง ขอหารือเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี
วันพุธที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายสุรพล ทิพย์เสนา
วันพุธที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมปศุสัตว์ขอหารือการนำสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอหารือในปัญหาข้อกฎหมายคณะกรรมการบริหาร สสว. มีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๐ (๖) หรือ (๗) ได้หรือไม่ ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางฐานัญญา วงศ์จันทร์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๒ นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาววรัญญา งามศิริอุดม
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันศุกร์ที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางศิรสา ไชยหมาน
วันศุกร์ที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมป่าไม้ ขอหารือการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานถ้ำเพิงและแหล่งโบราณคดีเขาคลองโกนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันศุกร์ที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต
วันศุกร์ที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนบ้านเขาดินของด่านศุลกากรอรัญประเทศ) ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง
วันศุกร์ที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์
วันศุกร์ที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๒ นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล