หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๐ น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๕๙/๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางศิรสา ไชยหมาน
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวลักขณา จักราภิรักษ์
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หารือข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวรรณทิพ สมจินตนา
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวรรณทิพ สมจินตนา
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวพจนา โสภาเจริญวงศ์
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวิชชุดา อุ่นจิตติกุล
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการดำเนินการตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายวิชญ์พล ฉวีวรรณ
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู - บ้านหนองบัวศาลา พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖๖ สายปาลอบาต๊ะ - โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ - บ้านทอน พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
วันอังคารที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางพัชฌา จิตรมหึมา
วันพุธที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายสุวงศ์ ยอดมณี
วันพุธที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์
วันพุธที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรงของนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันพุธที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายณัฐวุฒิ เลิศลอย
วันพุธที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันพุธที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นางสาววรรณา เจริญพลนภาชัย
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวรรณทิพ สมจินตนา
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวิชชุดา อุ่นจิตติกุล
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวลักขณา จักราภิรักษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๕๕) ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาวพัชรินทร์ คำเจริญ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. การศึกษาและยกร่างกฎหมายเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครอง ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี
วันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาวกรกช พร้อมสุวรรณ
วันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๒ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล