หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันจันทร์ที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวศรีรัตน์ งามนิสัย
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวศรีรัตน์ งามนิสัย
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมกรมโยธาฯ ๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น ๑๐ นางพิมพ์ประภา วัชรจิตต์กุล
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมกรมโยธาฯ ๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น ๑๐ นางพิมพ์ประภา วัชรจิตต์กุล
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมป่าไม้ ขอความเห็นตามข้อกฎหมายก่อนและหลังประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมป่าไม้ ขอความเห็นตามข้อกฎหมายก่อนและหลังประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
วันอังคารที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าธง และตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาวพัชรินทร์ คำเจริญ
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าธง และตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาวพัชรินทร์ คำเจริญ
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤทัย พูลสวัสดิ์
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤทัย พูลสวัสดิ์
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวบวรสวรรค์ ประจวบกลาง
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกัน พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นางสาววรรณา เจริญพลนภาชัย
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกัน พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นางสาววรรณา เจริญพลนภาชัย
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอหารือกรณีอายุความของการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางพัชฌา จิตรมหึมา
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอหารือกรณีอายุความของการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางพัชฌา จิตรมหึมา
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤทัย พูลสวัสดิ์
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤทัย พูลสวัสดิ์
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล