หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายพัฒนชัย วัชรจิตต์กุล
วันจันทร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันจันทร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันอังคารที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง
วันอังคารที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันอังคารที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันอังคารที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันอังคารที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันอังคารที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์
วันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายพรพจน์ เรืองแสงทองกุล
วันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์
วันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพุธที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือเรื่องระยะเวลาและวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาการแทนในตำแหน่งต่างๆ ในช่วงเวลาที่มิใช่กรณีปกติ ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายรักไท เทพปัญญา
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันศุกร์ที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นายชนิสร์ คล้ายสังข์


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล