หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทนคมนาคมแห่งชาติ) ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หารือการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร
วันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางเสาวนีย์ เภรีฤกษ์
วันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบรเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลชะมาย และตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายสุวงศ์ ยอดมณี
วันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางศิรสา ไชยหมาน
วันอังคารที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองทุนประกันชีวิต ขอหารือการจ่ายเงินค่าชดเชยแรงงานให้ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวภิรมย์พร คำปินตา
วันอังคารที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันอังคารที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันอังคารที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันพุธที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันพุธที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้แทนผู้ขายสินค้ายาสูบ) ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายก้องเกียรติ สุคนธเวศ
วันพุธที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หารือการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร
วันพุธที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายจีรพงษ์ เกียรติธำรงกุล
วันพุธที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวลักขณา จักราภิรักษ์
วันพุธที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอหารือการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร
วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางศิรสา ไชยหมาน
วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันศุกร์ที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางศิรสา ไชยหมาน
วันศุกร์ที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันศุกร์ที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทนคมนาคมแห่งชาติ) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล