หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมประพฤติ พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายกฤษฎา พงษ์พันธุ์
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายพรพจน์ เรืองแสงทองกุล
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นางสาวศรีรัตน์ งามนิสัย
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. กระทรวงยุติธรรม ขอหารือระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอหารือการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายจีรพงษ์ เกียรติธำรงกุล
วันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวพัชรี ไชยเรืองกิตติ
วันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันพุธที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันพุธที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางชนนันท์ ศรีพันธุ์
วันพุธที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายพรพจน์ เรืองแสงทองกุล
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอหารือเจตนารมณ์ในการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. กระทรวงยุติธรรม ขอหารือระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงาน กสทช. ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นายวิษุวัษ ตันมี
วันศุกร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันศุกร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันศุกร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวกิติลักษณ์ ภู่วัฒนาดิลกกูร
วันศุกร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวกิติลักษณ์ ภู่วัฒนาดิลกกูร
วันศุกร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวกิติลักษณ์ ภู่วัฒนาดิลกกูร
วันศุกร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวกิติลักษณ์ ภู่วัฒนาดิลกกูร


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล