หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายสุรพล ทิพย์เสนา
วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
วันพุธที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่แจ่ม และป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่ตำบลปางหินฝน ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลบ้านทับ ตำบลท่าผา ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม และตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติแม่โถ) ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์
วันพุธที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางรัฐพร โอภาสนันท์
วันพุธที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. กระทรวงการคลัง ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์
วันพุธที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย ๖ ประเด็น) ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือแนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวสุจิตตา มโหธร
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสุกัญญา สุรวัฒนานันท์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๙ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายณัฐวุฒิ เลิศลอย
วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวินัย เพชรบุรี
วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางรัฐพร โอภาสนันท์
วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล