หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันจันทร์ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือกองทุนในกำกับดูแลของ สศก. ทั้ง ๒ กองทุน ได้แก่ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง เข้าข่ายต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายจุมพล ศรีจงศิริกุล
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขอหารือเรื่องความชอบด้วยกฎหมายในการกระทำใดและการรับเงินค่าตอบแทนของผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องอายุขัดต่อพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอมรฤทธิ์ อินทรชัย
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางศิรสา ไชยหมาน
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๕ น. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๔๕ น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือกองทุนในกำกับดูแลของ สศก. ทั้ง ๒ กองทุน ได้แก่ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และกองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง เข้าข่ายต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายจุมพล ศรีจงศิริกุล
วันพุธที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันพุธที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางชนนันท์ ศรีพันธุ์
วันพุธที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันพุธที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพุธที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
วันพุธที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางศิรสา ไชยหมาน
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ขอหารือกรณีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวิชชุดา อุ่นจิตติกุล
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอหารือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคณะกรรมการของสภา ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นางวิชชุดา อุ่นจิตติกุล
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันศุกร์ที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันศุกร์ที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันศุกร์ที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันศุกร์ที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวฤษราณ์ ไทยวัฒน์
วันศุกร์ที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางศิรสา ไชยหมาน


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล