หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายสุวงศ์ ยอดมณี
วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและดำเนินการของสถานบริการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (นายบรรจง มไหสวริยะ) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางพัชฌา จิตรมหึมา
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายจีรพงษ์ เกียรติธำรงกุล
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Tranfer Pricing) ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวลักขณา จักราภิรักษ์
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาขน) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายสันติ สุคันธวงค์
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางกรวรา บุญศิริ
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมสรรพากร ขอหารือการบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง สำหรับปีภาษี ๒๕๖๐ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวสุจิตตา มโหธร
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (national e-Payment Master Plan) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายพลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร
วันพุธที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายจีรพงษ์ เกียรติธำรงกุล
วันศุกร์ที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล