หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันจันทร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
วันจันทร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นสายทางยกระดับเชื่อมระหว่างอาคารอู่จอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ากับถนนวิภาวดีรังสิต พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันจันทร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายจำนงค์ แจ่มโสภณ
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงาน ป.ป.ท. ขอหารือกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของหน่วยงานที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูล ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวิชชุดา อุ่นจิตติกุล
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สิน พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานกับเขตปฏิรูปที่ดิน ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางกรวรา บุญศิริ
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นายวิษุวัษ ตันมี
วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเชียงรากใหม่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายจิรพงษ์ เวชมงคลกร
วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายพัฒนชัย วัชรจิตต์กุล
วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตในการนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งกากกัมมันตรังสีออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๒ นายสุกิจ สัมฤทธิ์ผ่อง
วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอหารือวิธีปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับตามคำสั่งทางปกครองกับผู้ต้องใช้เงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางพิมพ์ประภา วัชรจิตต์กุล
วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๕ น. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายจำนงค์ แจ่มโสภณ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวิชชุดา อุ่นจิตติกุล
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
วันศุกร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันศุกร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานกับเขตปฏิรูปที่ดิน ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางกรวรา บุญศิริ
วันศุกร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
วันศุกร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางพัชฌา จิตรมหึมา
วันศุกร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล