หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท) ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่ดินที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันอังคารที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะประเภท ลักษณะ และขนาด หรือที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันพุธที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันพุธที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๓/๒ วรรคสอง แห่งร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายภุมรินทร์ ศรีมูล
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กลุ่มที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท) ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลความมั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะประเภท ลักษณะ และขนาด หรือที่มีการให้บริการหรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันศุกร์ที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางรัฐพร โอภาสนันท์
วันศุกร์ที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวลักขณา จักราภิรักษ์


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล