หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐาน และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ?. ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางวรรธน์มน บุญญาธิการ
วันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันอังคารที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายธีรพจน์ วินิจฉัยกุล
วันอังคารที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หารือเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
วันอังคารที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันอังคารที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันพุธที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวพัชรี ไชยเรืองกิตติ
วันพุธที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายธีรพจน์ วินิจฉัยกุล
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หารือเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ) ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันศุกร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมปศุสัตว์ขอหารืออำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิรพงษ์ เวชมงคลกร
วันศุกร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีระ พุ่มพวง


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล