หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวม ๓ ฉบับ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายวรกร โอภาสนันท์
วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายสุรพล ทิพย์เสนา
วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวกัลยา เกียรติถาวรชัย
วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปรีดิเทพ บุนนาค
วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวจรวยพร พงศาวสีกุล
วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวกัลยา เกียรติถาวรชัย
วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจรวยพร พงศาวสีกุล
วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพิมพา ตำบลหอมศีล ตำบลบางสมัคร อำเภอบางประกง และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอหารือการเรียกคืนเงินที่ได้รับเกินสิทธิ (นางสาวภัฌฏาภรณ์ ชัยมัง) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายภุมรินทร์ ศรีมูล
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวกัลยา เกียรติถาวรชัย
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๖) ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาวกรกช พร้อมสุวรรณ
วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาวพัชรินทร์ คำเจริญ
วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายสุวงศ์ ยอดมณี
วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายสุรพล ทิพย์เสนา
วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต
วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ขอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณานำหลักกฎหมายอาญาและกฎหมายปกครองมาใช้บังคับการกระทำความผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๖) ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายสุวงศ์ ยอดมณี
วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
วันศุกร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล