หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันพุธที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนัฐกานต์ ขำยัง
วันพุธที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๖๓/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุม ๓๐๒ อาคารเทเวศน์  ชั้น ๓ อาคารเทเวศน์ นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล