หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันจันทร์ที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันจันทร์ที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สสวท. ขอเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาการเปลี่ยนหน่วยงานชดใช้ทุนของนางสุธารส นิลรอด ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันจันทร์ที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันจันทร์ที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมสรรพสามิต หารือในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนหรือองค์การตามกฎหมายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากภาษีสรรพสามิต และการคืนเงินภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวลักขณา จักราภิรักษ์
วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. กรมปศุสัตว์ ขอหารือการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางอัญชลี วงศาโรจน์
วันอังคารที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันพุธที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางชนนันท์ ศรีพันธุ์
วันพุธที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพุธที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอหารือการเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางรัชนี รุจิขจรเดช
วันพุธที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๔๕ น. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวลักขณา จักราภิรักษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความเห็นกรณีผู้มีสิทธิในการจัดการแข่งขันกีฬามวย โดยไม่ต้องขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
วันศุกร์ที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมปศุสัตว์ ขอหารือการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางอัญชลี วงศาโรจน์
วันศุกร์ที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
วันศุกร์ที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล