หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. กรมการจัดหางาน หารือการหารือเกี่ยวกับการหักหลักประกันบริษัทจัดหางานคืนกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายจีรพงษ์ เกียรติธำรงกุล
วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบบที่ ๑) และร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบบที่ ๒) ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและออกใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสุกัญญา สุรวัฒนานันท์
วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกรวรา บุญศิริ
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาวพัชรินทร์ คำเจริญ
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวสายทิพย์ สัญญะวี
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายจิรวัฒน์ จงสงวนดี
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการข้าว หารือเรื่องอายุความและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางพิมพ์ประภา วัชรจิตต์กุล
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ และตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤทัย พูลสวัสดิ์
วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต
วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
วันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต
วันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
วันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤทัย พูลสวัสดิ์


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล