หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนในอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. .... ห้องประชุม ๔๐๐ ชั้น ๔ ตึกเก่า นางชนนันท์ ศรีพันธุ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ป่าแม่โป่ง ป่าแม่แจ้ฟ้า ป่าแม่ตำและป่าแม่มาย ป่าแม่งาวฝั่งขาว ป่าแม่ยางและป่าแม่อาง ป่าแม่ทรายคำ และป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา ตำบลนาแก ตำบลบ้านอ้อน ตำบลบ้านโป่ง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ตำบลทุ่งผึ้ง ตำบลปงตอน ตำบลแจ้ห่ม ตำบลเมืองมาย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ และตำบลบ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท) ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวกิติลักษณ์ ภู่วัฒนาดิลกกูร
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่นในท้องที่ตำบลกลัดหลวง และตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นายสุวงศ์ ยอดมณี
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันจันทร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสุกัญญา สุรวัฒนานันท์
วันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางศิรสา ไชยหมาน
วันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี
วันพุธที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องพันธนาการและวิธีการใช้เครื่องพันธนาการสำหรับผู้ต้องกักขัง พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายกฤษฎา พงษ์พันธุ์
วันพุธที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันพุธที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางชนนันท์ ศรีพันธุ์
วันพุธที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือเป็นพยานในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางรัฐพร โอภาสนันท์
วันพุธที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนจากการทุจริต พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายวรกร โอภาสนันท์
วันพุธที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพุธที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายปกรณ์ นิลประพันธ์
วันพุธที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางศิรสา ไชยหมาน
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวภิรมย์พร คำปินตา
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสุกัญญา สุรวัฒนานันท์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอหารือข้อกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันศุกร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันศุกร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันศุกร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล