หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ?. ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต
วันจันทร์ที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หารือการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายวชิระ ปากดีสี
วันจันทร์ที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๔๕ น. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันอังคารที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และ การพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันอังคารที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวอนิษา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
วันอังคารที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันอังคารที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางเสาวนีย์ เภรีฤกษ์
วันอังคารที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายทรงยศ ลังการ์พินธุ์
วันอังคารที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๕ น. กรมป่าไม้ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันอังคารที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันอังคารที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันพุธที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวจรวยพร พงศาวสีกุล
วันพุธที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันพุธที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๔๕ น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ?. ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวอนิษา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๔๕ น. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย
วันศุกร์ที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. กรมป่าไม้ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันศุกร์ที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล