หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายจุมพล ศรีจงศิริกุล
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสุกัญญา สุรวัฒนานันท์
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอหารือเรื่องการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันจันทร์ที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร
วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางศิรสา ไชยหมาน
วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ห้องประชุมกรมโยธาฯ ๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น ๑๐ นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
วันอังคารที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางชนนันท์ ศรีพันธุ์
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมบัญชีกลาง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายภุมรินทร์ ศรีมูล
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป รับรอง ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร
วันพุธที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางศิรสา ไชยหมาน
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอหารือเรื่องการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมการค้าต่างประเทศ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มเติม ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสมาพร นิลประพันธ์
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร) ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายชาญชัย บุณยวรรณ
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายจุมพล ศรีจงศิริกุล
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางอุดมลักษณ์ อุ่นศรี
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางศิรสา ไชยหมาน
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต
วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล