หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล) ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. การกีฬาแห่งประเทศไทย หารือการนับองค์ประกอบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางวรรณทิพ สมจินตนา
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายภาคภูมิ รุจิขจรเดช
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสมาพร นิลประพันธ์
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาวกรกช พร้อมสุวรรณ
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือการขนย้ายแร่หินอุตสาหกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวกุสุมา สุพุทธี
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอหารือการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวสุพิชชา เศรษฐ์ธนศักดิ์
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. กระทรวงการคลัง ขอหารืออำนาจในการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับคดีทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางศิรสา ไชยหมาน
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอหารือการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. การประปานครหลวง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการออกคำสั่งให้พนักงานชดใช้สินไหมทดแทน ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางพัชฌา จิตรมหึมา
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิตรพรต พัฒนสิน
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายปัญญา จั่นสกุล
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม) ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ น. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงการกำหนดพื้นที่ปิโตรเลียมและพื้นที่สงวน ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนิศาชล โรจน์สัตตรัตน์
วันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายยอดฉัตร ตสาริกา
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางรัฐพร โอภาสนันท์
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายภาคภูมิ รุจิขจรเดช
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หารือกรณีห้ามมิให้เรียกค่าใช้จ่ายการดำเนินการสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวสุจิตตา มโหธร
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายชนิสร์ คล้ายสังข์
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางกรวรา บุญศิริ
วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงการแจ้งและการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ พ.ศ. .... ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวกัลยา เกียรติถาวรชัย
วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวฤทัย พูลสวัสดิ์
วันศุกร์ที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล