หน้าหลัก >วาระการประชุม
วัน - เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
วันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารเทเวศร์ ชั้น ๒ อาคารเทเวศร์ นายธิติ สายเชื้อ
วันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ๑.๔ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารเทเวศร์ ชั้น ๒ อาคารเทเวศร์ นางสาวรัมภา รัฐสมบูรณ์
วันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายนพดล เภรีฤกษ์
วันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๔๕ น. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวกัลยา เกียรติถาวรชัย
วันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๕ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดราคาสูงขึ้นหรือลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน และการกระทำการให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ อาคาร ๒ นางสาวจันทร์เพ็ญ รัชตาธิวัฒน์
วันอังคารที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหรือคณะบุคคล พ.ศ. ?. ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสุริศา ไขว้พันธุ์
วันอังคารที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานที่ประกอบกิจการ พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสุริศา ไขว้พันธุ์
วันอังคารที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทข้อมูลเครดิตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง
วันอังคารที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารเทเวศร์ ชั้น ๓ อาคารเทเวศร์ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันอังคารที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ พ.ศ. ?. ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารเทเวศร์ ชั้น ๒ อาคารเทเวศร์ นางสาวนิศาชล โรจน์สัตตรัตน์
วันอังคารที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา ห้องพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ตึกใหม่ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
วันอังคารที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงาน ป.ป.ช. ขอทบทวนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วม คณะที่ ๑ คณะที่ ๒) เรื่องเสร็จที่ ๗๘๔/๒๕๖๒ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันอังคารที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๕ น. สำนักเลขาธิการสภาการศึกษาขอหารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติของศูนย์การเรียน ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายสุรพล ทิพย์เสนา
วันอังคารที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (การขอขึ้นทะเบียนสวนป่า โครงการ ๔) ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางชนนันท์ ศรีพันธุ์
วันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. แก้ไขกฎกระทรวงที่ทับซ้อนกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รวม ๗ ฉบับ ๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ ชั้น ๑ ตึกใหม่ นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง
วันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๕ น. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณี สถานภาพของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายภุมรินทร์ ศรีมูล
วันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจันทร์เพ็ญ รัชตาธิวัฒน์
วันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๕ น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอหารือแนวทางการดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางพิมพ์ประภา วัชรจิตต์กุล
วันพุธที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๑๕ น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. กรมการจัดหางาน หารือการหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นายสุรีเยนทร์ ศรีสังข์
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุม ๓๐๑ อาคารเทเวศร์ ชั้น ๓ อาคารเทเวศร์ นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอหารือเรื่องผลของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวนริศรา แดงไผ่
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๔๕ น. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นางสาวกัลยา เกียรติถาวรชัย
วันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ ตึกใหม่ นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
วันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ (การขอขึ้นทะเบียนสวนป่า โครงการ ๔) ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น ๒ ตึกใหม่ นางชนนันท์ ศรีพันธุ์
วันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๕ น. สำนักเลขาธิการสภาการศึกษาขอหารือเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติของศูนย์การเรียน ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น ๔ ตึกใหม่ นายสุรพล ทิพย์เสนา
วันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๕ น. ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ห้องเดือน บุนนาค ชั้น ๒ ตึกใหม่ นายจิรพงษ์ เวชมงคลกร
วันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น ๒ ตึกเก่า นางสาวจันทร์เพ็ญ รัชตาธิวัฒน์


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ขอความกรุณผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวันและห้องประชุมที่ได้ประกาศไว้ด้วย 

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล