หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๗๘/๒๕๕๒) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๓/๒๕๕๒) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๗/๒๕๕๒) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๐/๒๕๕๒) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๔/๒๕๕๒) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๕/๒๕๕๒) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๖/๒๕๕๒) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๖/๒๕๕๒) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๖/๒๕๕๒) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๕๓/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๗/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๙/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม และอายุความ) (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๘/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๔/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (เรื่องเสร็จที่ ๗๘/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๙๑-๙๒/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๗๔/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๗๙/๒๕๕๐) [pdf print version]  
1 2 3   >>>

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล