หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > งานวิจัย
ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ บทที่ 3 ประเทศฝรั่งเศส (ผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีระเวคิน ที่ปรึกษา) [pdf print version]  
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง [pdf print version]  
รายงานการศึกษาวิจัย(ฉบับสมบูรณ์) เรื่องการบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส [pdf print version]  
รายงานการศึกษาวิจัย(ฉบับสมบูรณ์) เรื่องการบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน [pdf print version]  
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลของเอเชีย (Asia Medical Hub) [pdf print version]  
การจัดการดูแลรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญาของประเทศออสเตรเลีย [pdf print version]  
การจัดการดูแลรักษาผลประโยชน์ของคู่สัญญาของอเมริกา [pdf print version]  
มาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของญี่ปุ่น [pdf print version]  
หอสมุดแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ [pdf print version]  
หอสมุดแห่งชาติของประเทศอังกฤษ [pdf print version]  
หอสมุดแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย [pdf print version]  
การแก้กฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม ศึกษากรณีกฎหมาย และกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ [pdf print version]  
การแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓(การฟื้นฟูกิจการ) [pdf print version]  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(public hearing)ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา [pdf print version]  
การคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ [pdf print version]  
กระบวนการพิจารณาโครงการ(PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN) ตามกฎหมายของเยอรมัน [pdf print version]  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายและการดำเนินการตามกฎหมายในระดับเครือรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย [pdf print version]  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(public hearing)ตามกฎหมายของฝรั่งเศส [pdf print version]  
กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างเมืองศูนย์ราชการของมาเลเซียและออสเตรเลีย [pdf print version]  
Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ (ฝ่ายพัฒนากฎหมาย) [pdf print version]  
1 2   >>>

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล