หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
การออกประกาศกำหนดวันและเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ [pdf print version]  
การปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า และรองประธานสภาสถาบัน พระปกเกล้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระปกเกล้า(เรื่องเสร็จที่ ๑๖๑/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๑/๒๕๔๙(ประชุมใหญ่)) [pdf print version]  
การออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เรื่องเสร็จที่ ๕๖๘-๕๖๙/๒๕๔๙) [pdf print version]  
ขอทบทวนผลการหารือกรณีการนำเงินที่สำนักงาน กทช. ได้รับส่งกระทรวงการคลัง (เรื่องเสร็จที่ ๕๓๖/๒๕๔๙) [pdf print version]  
การมีผลผูกพันของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ (Zero hour rule) (เรื่องเสร็จที่ ๕๓๗/๒๕๔๙) [pdf print version]  
ขอให้ทบทวนความเห็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๓/๒๕๕๐) [pdf print version]  
การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ในการออกมาตรการควบคุมโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อระงับเหตุการณ์รุนแรง (เรื่องเสร็จที่ ๙๖-๙๗/๒๕๕๐) [pdf print version]  
การมอบให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบ ยู เอช เอฟ (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๖/๒๕๕๐) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คำสั่งห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอลฮอล์ [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินธุรกรรมของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (เรื่องเสร็จที่ ๓๔๐/๒๕๔๙) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจในการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต และของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๓๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เรื่องเสร็จที่ ๓๔๓/๒๕๔๙) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจในการออกพันธบัตรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่หรือโอนจากข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ และการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๔/๒๕๔๙) [pdf print version]  
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ กรณีการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแปลงสภาพ กฟผ. เป็นบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) [pdf print version]  
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๕/๒๕๔๙ กรณียกเลิกการแปรรูป กฟผ.   
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือแนวทางปฎิบัติบังคับใช้กฎหมาย "ห้ามโฆษณาผลิตภัทณ์ยาสูบ ณ จุดขาย" [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เรื่องเสร็จที่ ๗๙๑/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๑/๒๕๔๘) [pdf print version]  
1 2   >>>

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล