หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓/๒๕๕๑) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๓/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๒๗/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๖๗/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๙๔/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๗๖/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๑๓/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๙/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๓/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๘๘/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๖/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๘๗/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๒/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๔/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๖๓/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดอายุของเด็กที่เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญา) (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๕/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดห้ามผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด) (เรื่องเสร็จที่ ๕๓๖/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัว พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๘๒/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๘/๒๕๕๐) [pdf print version]  
<<< 1 2 3   >>>

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล