หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๑๐/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๑๔/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. .... [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๑-๒๗๒/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๘๑/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๐๙/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๙/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๓๕/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๗/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๑/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๘/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๑/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๗/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๘/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓/๒๕๕๐) [pdf print version]  
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕-๑๐๖/๒๕๕๐) [pdf print version]  
<<< 1 2 3  

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล