หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขายอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เรื่องเสร็จที่ ๖๙๕/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๕/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๒/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๘/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำรงตำแหน่งทางบริหารของผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๕๒๒/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๙/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนให้แก่ผู้บริจาค (เรื่องเสร็จที่ ๔๙๓/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๑/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ (เรื่องเสร็จที่ ๓๙๔/๒๕๔๘) [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอทบทวนปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ (เรื่องเสร็จที่ ๓๗๐/๒๕๔๘) [pdf print version]  
อำนาจหน้าที่ของบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)ในการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ [pdf print version]  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [pdf print version]  
<<< 1 2  

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล