หน้าหลัก > ข่าวสารและผลงาน > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2551
ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๗/๒๕๕๑)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๕๓/๒๕๕๑)  [pdf print version]
คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๑๙๕/๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและมอบอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม และอายุความ) (เรื่องเสร็จที่ ๔๔๘/๒๕๕๑)  [pdf print version]
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๙/๒๕๕๑)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๔/๒๕๕๑)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๐/๒๕๕๑)  [pdf print version]
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓/๒๕๕๑)  [pdf print version]
ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๙๑-๙๒/๒๕๕๑)  [pdf print version]
ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (เรื่องเสร็จที่ ๗๘/๒๕๕๑)  [pdf print version]
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓/๒๕๕๑)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๗๙/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๗๔/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๖๗/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๒๗/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๙๔/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๓/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๗๖/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๘๑๓/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๙/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๖/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๓/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๘๘/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๘๗/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๒/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๔/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๖๓/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัว พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๘๒/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดห้ามผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด) (เรื่องเสร็จที่ ๕๓๖/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๘/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดอายุของเด็กที่เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญา) (เรื่องเสร็จที่ ๔๘๕/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๑๔/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๑๐/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ....  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๓๐๙/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๙/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๘๑/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๗๑-๒๗๒/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๖๑/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๓๕/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๗/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๑/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๘/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๔๗/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๒๘/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๓/๒๕๕๐)  [pdf print version]
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕-๑๐๖/๒๕๕๐)  [pdf print version]

ร่างกฏหมายที่น่าสนใจ
ความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ 
งานวิจัย
บทความทางกฎหมาย
บุคลากร
จัดซื้อ / จัดจ้าง
กฤษฎีกาสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักกฎหมายปกครอง
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล