หน้าหลัก > จำหน่ายเอกสาร > จำหน่ายหนังสือ

จำหน่ายหนังสือรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

o       สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดจำหน่าย หนังสือ
”รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๕)” และ
”รวมความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๔๕)” มีทั้งหมด ๒ เล่ม

ดู รายละเอียดและการสั่งซื้อ ที่นี่

 

 

o       สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะทำการจำหน่าย ”หนังสือรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา” มีทั้งหมด ๑๓ เล่ม

เล่มที่ ๑ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๒ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรอิสระ
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๓ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช ๒๔๘๒
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๔ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๕ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๖ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๗ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๘ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๙ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๑๐ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๑๑ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๑๒ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

เล่มที่ ๑๓ รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ดู สารบัญ ได้ที่นี่

 

ท่านสามารถพิมพ์ ใบสั่งซื้อ ได้ที่นี่