หน้าหลัก > จำหน่ายเอกสาร > จำหน่ายซีดี

จำหน่าย CD รวมกฎหมาย

จำหน่าย CD-Rom รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้ดำเนินการจัดทำและจำหน่าย CD-Rom บรรจุข้อมูลรายงานการศึกษาวิจัย

เรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในราคาชุดละ ๗๕๐ บาท โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ในประเทศไทย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในต่างประเทศ การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์

ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และร่างพระราชบัญญัติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... พร้อมเอกสารอธิบาย

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ CD-Rom ดังกล่าวทางไปรษณีย์ โดย download แบบฟอร์มได้ที่นี่ หรือติดต่อ

ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  โทร ๐ ๒๒๘๐ ๘๔๒๐-๓ ต่อ ๓๐๔ (คุณฐานัญญาฯ)

 

 

o       ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะทำการจำหน่าย CD รวมกฎหมาย 8 ชุด

§        ชุดที่ ๑ รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

§        ชุดที่ ๒ กฎหมายปกครอง

§        ชุดที่ ๓ กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ

§        ชุดที่ ๔ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

§        ชุดที่ ๕ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

§        ชุดที่ ๖ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

§        ชุดที่ ๗ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

§        ชุดที่ ๘ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและป่าไม้

o       ท่านสามารถพิมพ์ ใบสั่งซื้อ ได้ที่นี่

 

รายชื่อกฎหมายในแผ่นซีดี

-------

ซีดี ๑   รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

-          รัฐธรรมนูญ

-          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.. ๒๕๔๑

-          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.. ๒๕๔๑

-          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก          วุฒิสภา พ.. ๒๕๔๑

-          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.. ๒๕๔๑

-          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.. ๒๕๔๑

 

ซีดี ๒   กฎหมายปกครอง

-          พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.. ๒๕๓๙

-          พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.. ๒๕๓๙

-          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. ๒๕๓๙

-          พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.. ๒๕๒๒

-          พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.. ๒๕๐๒ 

 

ซีดี ๓   กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ

-          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. ๒๕๓๔

-          พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.. ๒๕๔๕

-          พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.. ๒๕๔๕

-          พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนกิจการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.. ๒๕๔๕

-          กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.. ๒๕๔๕

-          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการทุกกระทรวง

 

ซีดี ๔   กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-          พระราชบัญญัติเทศบาล พ.. ๒๔๙๖

-          พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗

-          พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.. ๒๕๔๐

-          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๒๘

-          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๒๘

-          พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๐๐

-          พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.. ๒๕๑๖

-          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    .. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๕

 

ซีดี ๕   กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

-          ประมวลที่ดิน

-          พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.. ๒๕๔๓

-          พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.. ๒๕๔๓

-          พระราชบัญญัติการเช่าเคหะและที่ดิน พ.. ๒๕๐๔

-          พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘

-          พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.. ๒๕๑๘

-          พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.. ๒๕๒๙

-          พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.. ๒๕๒๖

-          พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕

-          พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.. ๒๕๐๘

-          พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.. ๒๕๓๐

 

ซีดี ๖  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

-          พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.. ๒๕๑๙

-          พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.. ๒๕๒๓

-          พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.. ๒๕๓๔

-          พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.. ๒๕๓๔

-          พระราชบัญญัติยา พ.. ๒๕๑๐

-          พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.. ๒๕๒๒

-          พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.. ๒๕๑๘

 

ซีดี ๗   กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

-          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.. ๒๕๔๑

-          พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.. ๒๕๔๑

-          พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.. ๒๕๔๒

-          พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.. ๒๕๓๓

-          พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.. ๒๕๒๓

-          พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.. ๒๕๒๕

-          พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘

-          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.. ๒๕๒๓

-          พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.. ๒๕๐๗

-          พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.. ๒๕๒๘

-          พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.. ๒๕๒๒

-          พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.. ๒๕๒๒

-          พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.. ๒๕๑๘

-          พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.. ๒๕๓๘

-          พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ซีดี ๘   กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและป่าไม้

-          พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.. ๒๕๒๒

-          พระราชบัญญัติโรงงาน พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.. ๑๒๑

-          พระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พุทธศักราช ๒๔๕๖

-          พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

-          พระราชบัญญัติป่าสงวน พ.. ๒๕๐๗

-          พระราชบัญญัติอุทยาน พ.. ๒๕๐๔

-          พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.. ๒๕๓๕

-          พระราชบัญญัติสวนป่า พ.. ๒๕๓๕