หน้าหลัก > ห้องสมุดธรรม > พุทธธรรม

พุทธธรรม

พุทธธรรม(ฉบับปรับปรุงและขยายความ โดยพระธรรมปิฎก)

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำปรารภ อักษรย่อชื่อคัมภีร์ สารบาญ ความนำ : สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน

ภาค 1 มัชเฌนธรรมเทศนา

ตอน 1 ชีวิตคืออะไร ?

๑.ขันธ์ ๕
๒.อายตนะ ๖

ตอน 2 ชีวิตเป็นอย่างไร ?

๓. ไตรลักษณ์

ตอน 3 ชีวิตเป็นไปอย่างไร ?

๔. ปฏิจจสมุปบาท
๕. กรรม

ตอน 4 ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ?

๖. นิพพาน
๗. ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพาน
๘. สมถะ วิปัสสนา ; เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
๙. หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน
๑๐. บทสรุป ข้อควรทราบเกี่ยวกับนิพพาน
๑๑. ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน
๑๒. ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม
๑๓. เรื่องเหนือสามัญวิสัย : อิทธิปกฏิหาริย์ และเทวดา
๑๔. ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ : ตัณหา-ฉันทะ
๑๕. ความสุข

ภาค 2 มัชฌิมาปฏิปทา

ตอน 5 ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร ?

๑๖. บทนำของมัชฌิมาปฏิปทา
๑๗. บุพภาคของการศึกษา 1 : ปรโตโฆสะที่ดี-กัลยาณมิตร
๑๘. บุพภาคของการศึกษา 2 : โยนิโสมนสิการ
๑๙. องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 1 : หมวดปัญญา
๒๐. องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 2 : หมวดศีล
๒๑. องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 3 : หมวดสมาธิ

บทสรุป

๒๒. อริยสัจ 4
บันทึกของผู้เขียน
บรรณานุกรม
ดัชนี